Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΙΜΒΡΟΝ

8-11 Ἀπριλίου 2016

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐπεσκέφθη μεταξύ 8ης καί 11ης Ἀπριλίου 2016 τήν γενέθλιον νῆσον Αὐτοῦ Ἴμβρον, ἔνθα ἐτέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, ἀνακαινισθέντος ριζικῶς τῇ μερίμνῃ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, πρός ἀποκατάστασιν τῶν προκληθεισῶν ἐν αὐτῷ ζημιῶν ἐκ τοῦ πρό διετίας (24/05/2014) ἐπισυμβάντος εἰς τήν νῆσον σεισμοῦ.

Ἀφιχθείς εἰς Ἴμβρον τήν Παρασκευήν, 8ην Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Του, ὑπηντήθη ἐν τῷ λιμένι Ἅγιος Κήρυκος μετ᾽ἐκδηλώσεων χαρᾶς καί τιμῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Νήσου καί πλείστων κατοίκων αὐτῆς, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό Διοικητήριον πρός ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐπάρχου τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gόrel, μεθ’οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν, καί ηὐλόγησε τό ἐν συνεχείᾳ προφρόνως προσφερθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γεῦμα.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας προσηυχήθη ὁμοῦ μετά τῶν Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Σερρῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατήσαντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ, συμπροσευχομένων ἐπίσης τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Πόλει, μετά τῆς συζύγου, τῶν τέκνων καί συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης, καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τῶν Σχολῶν τῆς Νήσου ὑπό τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Λυκειάρχην.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ηὐλόγησε τήν φύτευσιν πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ δενδρυλλίων, προσφερθέντων μετά συγκινητικῆς ἀφιερώσεως ὑπό ἑνός ἑκάστου τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου, ὡς ταπεινόν ἀντιδωρον αὐτῶν πρός τόν Πατριάρχην, δι΄ὅσα Οὗτος προσέφερεν εἰς τήν γενέθλιον Αὐτοῦ νῆσον καί τήν παιδείαν αὐτῆς, τήν Ἐκκλησίαν καί ὅλην τήν ἀνθρωπότητα, κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰκοσιπενταετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Του. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν τῇ πλατείᾳ παραδοσιακόν καφενεῖον τοῦ χωρίου, διένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τούς μαθητάς καί ηὐχήθη εἰς τούς συμπατριώτας Του ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.

Τὁ ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 9ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ προαναφερθέντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί πλήθους κόσμου, ὑπερπληρώσαντος τόν ἐπιμελῶς ἐπισκευασθέντα εὐκτήριον τοῦτον οἶκον, τόν ὁποῖον ἀνήγειρε περί τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ἡ εὐσέβεια τῶν Ἁγιοθωδωρητῶν διά νά στεγάσῃ τάς εὐχάς, τάς προσευχάς, τούς πόθους, τάς ἀγωνίας, τάς θλίψεις καί τάς χαράς τοῦ πιστοῦ καί εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινός, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου προσεφώνησε τόν χοροστατήσαντα Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου, ὅστις ἀνεφέρθη ἀφ’ἑνός, μέν, λεπτομερῶς, εἰς τά γενόμενα ἀνακαινιστικά ἔργα, ἀφ’ἑτέρου δέ εἰς τήν προσφοράν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος πρός τήν Γενέτειραν Αὐτῆς, σεμνυνομένην διά τό ἄξιον τέκνον της. Ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης περιγράψας τήν μεγάλην ἀγάπην Του πρός τήν Ἴμβρον διά τῶν λόγων τοῦ Ἐλύτη: «Σ’ὅλους τούς τόπους κι’ἄν γυρνῶ, μόνον ἐσένα ἀγαπῶ» καί συγχαρείς τόν Ποιμενάρχην, τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον π. Ἀστέριον καί ὅλους τούς συμβαλόντας εἰς τό ἱερόν ἔργον, παρουσιάσας δέ εἰς τό ἐκκλησίασμα διά θερμῶν λόγων τόν τε Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον καί τόν κ. Γενικόν Πρόξενον μετά τῶν συνοδειῶν αὐτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Αἴθουσαν τοῦ «Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως τῆς Ἴμβρου» (Νηπιαγωγεῖόν ποτε τοῦ χωρίου), ἔνθα παρετέθη δεξίωσις ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐνῷ ἀκολούθως ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς Δ’ Νηστειῶν, Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος  ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐτῷ . Ναῷ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης, συλλειτουργησάντων αὐτῷ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀστερίου Ὀκουμούση. Ὁ λειτουργός Ἀρχιερεύς κηρύττων τόν Θεῖον Λόγον ἀνέπτυξεν ἐμπεριστατωμένως τό νόημα τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ἡμέρας, ἐξάρας τάς ἀρετάς τῆς πίστεως, τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τῆς σταυροαναστασίμου ἐλπίδος ὡς διαχρονικῶν στοιχείων τῆς ἰδιαιτέρας ταυτότητος, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Γένους ἡμῶν. Ὡμίλησεν, ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ηὐχαρίστησε τόν ἅγιον Σερρῶν καί ἐζήτησε τάς προσευχάς τῶν πιστῶν διά τήν ἐπικειμένην συνάντησιν τοῦ Πάπα, τοῦ Ἰδίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἐν Λέσβῳ μετά τῶν προσφύγων, ὡς καί διά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης κατηυθύνθη εἰς τό παρακείμενον Κοιμητήριον τοῦ χωρίου, ἔνθα ἀνέγνω πρό τοῦ τάφου τῆς ἀειμνήστου ἀναδόχου αὐτοῦ Χρυσάνθης Κουκούζη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν Σεραφείμ καί Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Ἀποστόλου τοῦ Ἰμβρίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου (ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ), τῶν θεοφιλῶς διαποιμανάντων τήν θεόσωστον Ἐπαρχίαν Ἴμβρου καί Τενέδου μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Ἰακώβου, Μελίτωνος, Νικολάου καί Φωτίου, καθώς καί τῶν ἱερέων Ἀστερίου καί Γεωργίου, διακονησάντων ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς Του ἐν Ἴμβρῳ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη, ὁμοῦ μετά τῶν ἐξ Ἑλλάδος φιλοξενουμένων Αὐτοῦ, τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, ἐξωκκλήσια τῆς νήσου, τήν οἰκίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου καί τό Μουσεῖον «Πατριάρχου Βαρθολομαίου», ἐνῷ τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς παρέθεσεν ἰδιωτικῶς γεῦμα πρός τιμήν τοῦ κ. Ἐπάρχου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ. Εἰς τήν Πόλιν ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 11ης ἰδίου.

 


                          Προσφώνηση

        Μητροπολίτου  Ἴμβρου καί  Τενέδου                               

                          κ..Κυρίλλου,.

κατά τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν ἁγίων Θεοδώρων 

                                                   9 ‘Απριλίου 2016

Παναγιώτατε  Δέσποτα,

 Σεβασμιώτατε Ἅγιε Σερρῶν

Θεοφιλέστατε Ἅγιε, Ἁλικαρνασσοῦ

 Ἐξοχώτατε κ,Πρέσβυ

   Ἀπόψε Παναγιώτατε ἡ   παρουσία Σας  καί μόνο ἡ παρουσία Σας ἐδῶ εἶναι μιά μεγλάλη τιμή αί εὐλογία γιά ὅλους  μας,γιά ὅλους τούς Ἰμβρίους καί τούς φίλους τῆς Ἴμβρου ,ἀδιακρίτως θρησκεύματος καί ἐθνικῆς ταυτότητος.

        Εἶναι ἕνα γεγονός πού καταγράφεται στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας.

   Ἀπόψε ἐδῶ μέ τόν Πατριάρχη μας   εἴμεθα ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς καί συγκινημένοι.

        Πρίν ἀπό λίγο καιρό Παναγιώτατε,Ἐσεῖς ἐγκαινιάσατε τό σχολεῖο. μας

       Ἐφέτος, μἐ  τή δική Σας εὐλογία  ἔγινε ἡ  ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου   ὁ ὁποῖος  κτίσθηκε  κατά τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος. Ἡ πρωτοβουλία ὀφείλεται  σ’ἕνα φωτισμένο Ἱεράρχη  τῆς Ἴμβρου τόν ἀείμνστο Νεόφυτο τό Α΄, πού Ἀρχιεράτευσε στήν Ἴμβρο,  ἀπό τοῦ ἔτους 1762 μέχρι τοῦ ἔτους 1785.

  Τά ἐγκαίνιά τοῦ Ἱεροῦ τούτου ναοῦ ἔγιναν τό ἔτος 1780 καθώς μᾶς πληροφορεῖ ὁ Βαρθολομαῖος ὁ Κουτλουμουσιανός καί ἀποτελεῖ  τόν παλαιότερο ἐνοριακό Ναό τῆς Ἴμβρου.

  Ἀρχικά κτίσθηκε χωρίς νάρθηκα ,ὁ ὁποῖος προστέθηκε  τό ἔτος 1820.Τό αὐτό ἔτος στόν αὐλόγυρο τῆς Ἐκκλησίας  κτίσθηκε καί ἕνα οἴκημα  πρός κατοικία τοῦ Ἱερέως..Τό οἴκημα τοῦτο ,τὀ ἔτος 1866 ἀνακαινισθηκε ἐκ θεμελίων καί χρησιμοποιήθηκε ὡς Ἀστική Σχολή τῶν Ἁγίων Θεοδώρων,καί ἔτσι ἕκτοτε σ’ὅλα τά χωριά τῆς Ἴμβρου Ἐκκλησία καί Σχολεῖο ἦταν

διπλα δίπλα .Συναυλιζόμενα καί συλλειτουργοῦντα.

   Ὁ Ναός ὅμως  τοῦ Ἁγίου Γεωργίου   ἀπό τήν ἐποχή τῆς κατασκευῆς του , δέν εἶχε συντηρηθεῖ  συστηματικά , μέ ἀποτέλεσμα ἀρκετά ἀπό τά δομικά του  στοιχεῖα νά ἐμφανίζουν  σημεῖα καταπονήσεως  καί φθορᾶς. Οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες πού προγραμματίσθηκαν  καί ἐκτελέσθηκαν ,ἔγιναν μέ γνώμονα  τό μικρότερο δυνατό ποσοστό ἐπεμβάσεων,οὗτος ὥστε, νά διατηρηθεῖ ἀναλλοίωτο τό κέλυφος καί ἡ αὐθεντικότης τοῦ κτιρίου.

    Πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν,ἐγένετο ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν φορητῶν εἰκόνων καί  τῶν Ἱερῶν σκευῶν τοῦ Ναοῦ  καί ἀκολούθησε  ἡ προστασία  τῶν εὐαισθήτων  τμημάτων τοῦ ναοῦ ,ἤτοι τοῦ τέμπλου.τοῦ θρόνου καί τοῦ ἄμβωνος μέ κατάλληλη ἐπένδυση.

 Σέ γενικές γραμμές οἱ ἔργασίες πού ἐκτελέσθηκαν  εἶναι οἱ ἑξῆς.

1-Ἀνακατασκευή  τμήματος  τοῦ νοτίου  τοίχου τοῦ ναοῦ,ὁ ὁποῖος εἶχε ἔντονη ἀπόκλιση  ἀπό τήν κατακόρυφο, καί κινδύνευε νά  καταρρεύση  προκαλώντας  ἴσως περισσότερες βλάβες στό μνημεῖο.

2-Περίδεσις  τοῦ ἀνωτάτου τμήματος  τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ,μέ ὀπλισμένο διάζωμα ( σενάζ )

3 -Πλήρης ἀποξήλωσις καί ἀντικατάστασις  τῆς στέγης μέ νέα ἐπικεράμωση

4-Ἀνικατάστασις   τῶν ξυλίνων  κουφωμάτων   

5-Ἡ κεντρική θύρα τοῦ νάρθηκος καθαρίζεται ἀπό τίς ἐπάλληλες ἐπαλείψεις χρωμάτων καί ἐπανέρχεται στήν ἀρχική αὐτῆς μορφή..

6-Συντήρησις καί ἀντικατάστασις τῶν   ἐφθαρμένων στασιδίων  .

   Οἱ ἐργασίες συνεχίστηκαν  μέ τήν συντήρηση καί τήν βαφή τῶν τοίχων, τήν ἀντικατάσταση τοῦ δαπέδου τοῦ Γυναικωνίτη καί τῆς ὀροφῆς τοῦ νάρθηκα  καί τήν βαφή  τῶν κιόνων τοῦ κεντρικοῦ κλίτους τοῦ ναοῦ.

   Γυναικωνίτης  διαμορφώθηκε σέ ἐπισκέψιμο χῶρο  ὁ ὁποῖος  δύναται νά φιλοξενήσει  ἐκθέματα ἐκκλησιαστκῆς τέχνης καί λατρευτικῆς παραδόσεως ,πού ὑπήρχαν στόν ναό.

Παναγιώτατε

    Τόν προσεχῆ Ὀκτώβριοσυμπληρώνω τό 14.ἔτος τῆς ταπεινῆς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας ἐδῶ καί ἔχω ἥρεμο πλέον τη συνείδησή μου,  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,  ὅτι ἀξιώθηκα  νά ἴδω ὅλους τούς Κεντρικούς Ναούς τῆς Ἴμβρου  ἀνακαινισμένους.

   Ὅταν πρό 14 ἐτῶν,ἐδῶ στήν Ἴμβρο ἄρχισα τά ἀνακαινιστικά ἔργα ,πρῶτ’ἀπό ὅλα τήν Εὐλογία Σας ζήτησα Παναγιώτατε, καί εἶπα τότε.Ἄν θέλει ὁ Θεός θά τά καταφέρω.Αὐτό ὅμως τό ἄν θέλει ὁ Θεός δέν εῑναι ἕνα σχῆμα  λόγου .Τό κατέστησα βίωμά μου. καί οἱ προσπάθειές μου δέν ἀπέτυχαν καί ὁ κόπος μου δέν πῆγε χαμένος.

  Καθ’ὅλην τήν διάρκεια  τῶν ἐργασιῶν μου ἐδῶ,ἔβλεπα  διαρκῶς τήν πρός τό ταπεινόν μου πρόσωπο πρόνοια καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,ὁ Ὁποῖος  παρά τήν ἀναξιότητά μου μέ ἀγάπησε καί μέ εὐεργέτησε.

         Οἱ Κεντρικές Ἐκκλησίες τῶν 7 χωριῶν τῆς Ἴμβρου ἀνακαινίσθηκαν καί λειτουργοῦνται.Καί ἡ Ἁγία Μαρίνα τοῦ Κάστρου λειτουργεῖται καί ἄς τήν παραλάβαμε  σάν ἀχυρῶνα

           Σ’αὐτές τίς ἀνακαινισμένες Ἐκκλησίες ἀσφαλῶς καί θά ὑπάρχουν λεπτομέρειες πού μᾶς διέφυγαν.Ασφαλῶς θά ὑπάρχουν καί ἐλλείψεις. Ὁ ἀπότερος ὅμως σκοπός μας ἦταν νά κρατήσουμε τίς Ἐκκλησίες μας στα  πόδια τους.

Γιατί ὅλοι οἱ ναοί, καί τά ἐξωκλήσια ,καί τά σχολεῖα,  καί τά παλαιά κτίρια, γιά νά διατηρηθοῦν στό βάθος τοῦ χρόνου,  καί νά μεταφέρουν  τίς ἐνσωματωμένες σ’αὐτά μνῆμες καί ἀξίες τοῦ παρελθόντος, χρειάζονται συνεχῆ καί συστηματική παρακολούθηση καί συντήρηση.

Ἀλλά πέραν τούτων  ἡ ἀνακαίνισις μιᾶς Ἐκκλησίας εἶναι κι’ἕνα μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση,.Ὅτι ἐμεῖς ἐδώ στήν Ἴμβρο δέν ἀπελπισθήκαμε, καί  δέν ἀποφασίσαμε ποτέ νά ἐγκαταλείψουμε τις θερμοπύλες μας,  ὅσον ὀλίγοι κι’ ἄν  ἔχουμε ἐναπομείνει.

  Ἡ ἱστορία θά μᾶς κρίνει κατά τά ἔργα μας/Καί αὐτοί πού ἔρχονται καί αὐτοί πού φεύγουν τήν ἱστορία τους γράφουν.Οἱ ἑπόμενες γενιές θά ἀναζητοῦν τά χνάρια μας.Καί εἶναι στό χέρι μας νά τις χαρίσουμε  ὑπερηφάνεια ἤ ντροπή.

   Οἱ ἐργασίες πού ἔγιναν ,πιστεύουμε ὅτι θά δώσουν ζωή στόν ναό,ὥστε νά τόν παραλάβουν ἀξιοπρεπῶς οἱ ἑπόμενες γενιές

    Παναγιώτατε. Ὅτι ἔκανα ἐδῶ δέν εἶναι ἔργο δικό μου,εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ.Ἄν θέλει ὁ Θεός θά τά καταφέρω ἐλεγα.. Ἁπλῶς ἐγώ ὅτι κάνω τό κάνω μέ χαμόγελο,γιατί πιστεύω ὅτι καί αὐτό τό ποτήρι τοῦ ψυχροῦ ὕδατος δέν ξεδιψᾶ ὅταν προσφέρεται μέ ψυχρότητα.

   Ἐδῶ, στήν Ἴμβρο ,ἡ Καθέδρα τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι ἕνας σταυρός .Τό ἐγνώριζα αὐτό ὅταν ἀπεστάλην στή γενέτειρά μου. Δέν ἦλθα ὅμως ἐδῶ  γιά νά ἐνθρονισθῶ σε Ὑψηλούς καί ἀνθοστολίστους Θρόνους,ὄχι μέσα στίς καρδιές τῶν πατριωτῶν μου ἦλθα νά ἐνθρονισθῶ,καί μέ ὅλους αὐτούς  νά φυλάσσουμε τούς ἀνεκτιμήτους θησαυρούς τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεώς μας. καί νά διατηρήσουμε τά ἤθη καί τά ἔθιμα  τῆς ἀγαπημένης μας πατρίδας.

  Ἐδῶ σ’αὐτό τό Ναό στις 8 Μαΐου τοῦ ἔτους 1940 βαπτίσθηκε ἡ Παναγιότητά σας..Ἐδῶ στίς 12 Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1961 φορέσατε αὐτό τό μαῦρο Ὀρθόδοξο ράσο ,τό ὁποῖο τιμήσατε ἀλλά καί τό δοξάσατε. Καί μόνον αὐτό τό γεγονός ὁτι ὁ Πατριάρχης μας,ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους καί

τῆς ὑπ’Οὐρανόν Ὀρθοδοξίας,ὁ Πατριάρχης πού ἀγκαλιάζει  Ὅλο τό κόσμο, ὁ Πατριάρχης πού  βαπτίσθηκε ἐδῶ σ’αὐτή τήν Ἐκκλησία καί πάλι σ’αὐτή ἐδῶ τήν Ἐκκλησία  φόρεσε τό μαῦρο ράσο, μᾶς κάνει νά αἰσθανόμεθα πολύ  ὑπερήφανοι.Καί παρόλο πού ἀξίζετε τά μέγιστα, δέν ξέρω  ἄν θά μπορούσαμε  νά σᾶς προσφέρουμε  σήμερα  λαμπρότερο σέμνωμα  ἀπό τό ἀναμορφωμένο  καί σέ πλήρη λετουργία εὑρισκόμενο ,πνευματικό δίπολο τῶν Ἁγίων Θεοδώρων,τό Δημοτικό  Σχολεῖο πού τελειώσατε καί τήν Ἐκκλησία πού βαπτισθήκατε, τό χῶρο αὐτό  πού εῑναι φορτισμένος μέ μνῆμες καί συναισθήματα,τά παιδικά σας χρόνια,τά πρῶτα ἐρεθίσματα,τό παιχνίδι τίς σπουδές καί τίς ἀποφάσεις. Εὐλογημένος αὐτός ἐδῶ ὁ τόπος,ὅπου ἡ θέληση μεταμορφώθηκε σε φωτιά

  

 

 Παναγιώτατε

     Ἡ ἔλευσίς Σας ἐδῶ στήν γενέθλια νῆσο εἶναι

πηγή ἐξαιρετικῆς χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ γιά ὅλους μας, τόνπιστό λαό τοῦ

Θεοῦ ,τόν εὐαγῆ κλῆρο καί τήν ταπεινότητά μου.

         Φωτίζεται ἡ Ἴμβρος ὅλη ἀπό τό ἱλαρό φῶς τοῦ προσώπου σας. Μᾶς δίδετε δύναμη, ὑπομονή καί ἐλπίδα ζωῆς.Ὅλοι μας ἐδῶ ὅλο τό χρόνο ζοῦμε μέ τή προσδοκία τῆς ὥρας πού θά μᾶς ἔλθετε,πού θά σᾶς δοῦμε ἀπό κοντά,πού θά σᾶς φιλήσουμε τό χέρι.Τό χέρι ἐκεῖνο πού πηδαλιουχεῖ μέ σοφία καί σύνεση μοναδική τό ἱερό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας

Παναγιώτατε

   Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ὅλου ἔργου ὀφείλεται ἀποκλειστικά  στή δική Σας συμβολή,ὄχι μόνον τήν ἠθική πού ἦταν ἀπεριόριστη ,ἀλλά καί στήν ὑλική ἡ ὁποία ἐκφράστηκε καί  μέ τήν δική σας  προσωπική γενναιόδωρη συνεισφορά ,ἀλλά καἰ μέ χορηγίες ἄλλων δωρητῶν,  πού ἔγιναν καί πάλι μέ τήν δική  σας παραίνεση  Ὅλους αὐτούς τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητάς  τούς εὐχαριστῶ καί ἐγώ μέ ὅλη μου τή καρδιά. 

     Εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως  τόν π.Ἀστέριο γιά τήν συμβολή του καί τούς πολλούς του κόπους, τούς Ἐπιτρόπους,τούς ἀναλαβόντας καί ἐκτελέσαντας τό ὅλον ἔργον μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Γιάννη Γιαννάκη

   Παναγιώτατε δέν ἔχω νά προσθέσω τίποτε περισσότερο  Γιά σᾶς  τό μεγάλο Πατριάρχη μας

   ἕνα εὐχαριστῶ  εἶναι πάρα πολύ μικρό.Θα σᾶς εἴμεθα εὐγνώμονες διά βίου.  Γιά τήν ἀγάπη Σας καί μόνο γιά τήν ἀγάπη Σας.

    Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ χαιρετίζω  μετά πολλῆς χαρᾶς καί συγκινήσεως τήν τιμία συνοδεία σας,τ όν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ Θεολόγο, τόν .Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ.Ἀδριανό  τόν Πανοσιολ.Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ.Ἰωακείμ  καί τόν Πανοσιολ Ἀρχιμ. κ.. Ἄνθιμο Ρεγγίδη καθώς καί τόν Ἐξοχώτατο πρεσβυ  κ.Εὐάγγελο Σέκερη, Γενικό Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στήν Κωνσταντινούλη μετά τῶν οἰκείων καί τῶν συνοδῶν αὐτοῦ