Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013

 Κίνηση Σεβ.Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου

 

† Ἱερά Μητρόπολις

Ἴμβρου καί Τενέδου

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2013

 

Ἐντιμότατον κ. Χρῆστον Ροδιᾶν,

Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

τοῦ Ἱ.Ν.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

«Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα»

 

Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κ Πρόεδρε,

 

Καθώς ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε κι ἐφέτος τό κοσμοϊστορικό γεγονός τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως, στρέφοντες τό βλέμμα στό ταπεινό καί φτωχικό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, καί τίς συνθῆκες «διωγμοῦ» καί ἀπαξιώσεως ὑπό τίς ὁποῖες ἦλθε στήν γῆ τό Θεῖο Βρέφος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, καθώς οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύματι γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀναλογιζόμαστε ἰδιαιτέρως τίς μεγάλες κοινωνικές καί οἰκονομικές ἀντιθέσεις πού χαρακτηρίζουν τήν σύγχρονη πραγματικότητα σέ ὅλο τόν κόσμο: τόν πλοῦτο καί τήν φτώχεια, τήν ἄνεση καί τήν ἔνδεια: ἄλλοι χριστιανοί θά εὐφρανθοῦν λαμπρῶς, οἰκογενειακῶς, τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, ἐνῷ ἄλλοι θά ἐπιζητήσουν ἐν μοναξιᾷ τόν ἄρτο τόν ἐπιούσιο, μία μερίδα φαγητοῦ, στό συσσίτιο τῆς Ἐκκλησίας.

πλοῦτος, ἐν τούτοις, εἶναι καλὸς κακὸς ἀνάλογα μὲ τὰ χέρια ποὺ τὸν ἐξουσιάζουν. Ἐάν πέσῃ σὲ χέρια πού τόν σκορπίζουν, γίνεται ποτάμι ποὺ πνίγει. Γίνεται ὄλεθρος καὶ ἀπώλεια. Σέ ἄξια καὶ θεοκίνητα, ὅμως, χέρια ὁ ἴδιος πλοῦτος μπορεῖ νά κλείσῃ πληγές, νά ντύσῃ γυμνούς, νά θρέψῃ πεινασμένους, νά προστατεύσῃ ἡλικιωμένους καὶ ὀρφανά, νά οἰκοδομήσῃ ἄσυλα ἀγάπης, νά κτίσῃ καὶ νά κοσμήσῃ Ναοὺς τοῦ Θεοῦ. Σὲ τέτοια χέρια ὁ πλοῦτος γίνεται «διάκονος» τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρωπίας. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης γνωρίζει ὅτι «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν (Παρ. 19-17). Κάθε θυσία ὑλικῶν ἀγαθῶν γιὰ χάρι τοῦ Χριστοῦ εἶναι, τελικῶς, πολὺ μικρὴ καὶ ἀσήμαντη, ἐάν σκεφθοῦμε ὅτι ὁ Κύριος τὴν δέχεται μὲ εὐαρέσκεια καὶ διαβεβαιώνει «Ἐφ᾿ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25-40).

Γι’αὐτόν τόν λόγο, ἄλλωστε, Μητέρα Ἐκκλησία, παρακολουθοῦσα τά σημεῖα τῶν καιρῶν, ἐκήρυξε τό παριππεῦον ἔτος, ἤδη ἀπό τῆς ἀνατολῆς αὐτοῦ, «Ἔτος Πανανθρωπίνης Ἀλληλεγγύης», μέ σκοπό νά εὐαισθητοποιήσει ἄτομα καί λαούς «νά καταβάλλωμεν συνειδητάς προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν τῶν ἀπανθρώπων συνεπειῶν τῶν μεγάλων ἀνισοτήτων καί διά τήν ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων τοῦ δικαιώματος τῶν ἀσθενεστέρων πρός ἀπόλαυσιν τῶν ἀπαραιτήτων διά τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθῶν».

Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἐξ ἑτέρου, μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἰερᾶς Συνόδου τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013, κατέταξε στίς ἁγιολογικές δέλτους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν Ἱερομόναχο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ὁποῖος ἐδίδασκε, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:

«...Ὑπεράνω ὅλων ἀγάπη! Ἐκεῖνο πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ, παιδιά μου, εἶναι ἀγάπη γιά τόν ἄλλο. Ὅ,τι κάνομε, προσευχή, συμβουλή, ὑπόδειξη, νά τό κάνομε μέ ἀγάπη. Χωρίς τήν ἀγάπη ἡ προσευχή δέν ὠφελεῖ, ἡ συμβουλή πληγώνει, ἡ ὑπόδειξη βλάπτει καί καταστρέφει τόν ἄλλο, πού αἰσθάνεται ἄν τόν ἀγαπᾶμε, ἤ δέν τόν ἀγαπᾶμε, καί ἀντιδρᾶ ἀναλόγως. Ἀγάπη, ἀγάπη, ἀγάπη! Ἡ ἀγάπη στόν ἀδελφό μᾶς προετοιμάζει ν’ἀγαπήσομε περισσότερο τόν Χριστό....Ὁ φανατισμός δέν ἔχει σχέση μέ τόν Χριστό. Νά εἶσαι χριστιανός ἀληθινός. Τότε, κανένα δέν θά παρεξηγεῖς, ἀλλά ἡ ἀγάπη σου πάντα θά στέγει (Α’ Κορ., 13, 7). Καί στόν ἀλλόθρησκο, χριστιανός. Δηλαδή, νά τόν τιμάεις, ἄσχετα μέ τήν θρησκεία του, μέ ἕνα εὐγενικό τρόπο....Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον νά ἐκτείνεται παντοῦ, στά πέρατα τῆς γῆ, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἀγάπη εἶναι πάνω ἀπ’ὅλα»[1].

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης γεννᾶται καί πάλιν, λαμβάνει δούλου μορφήν, γιά νά κάνῃ ἐμᾶς θεούς κατά χάριν. «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός» μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. «Ἄς ἀκολουθήσωμεν, λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ». Τό Θεῖον Βρέφος μᾶς περιμένει νά μετανοήσωμε καί νά καταθέσουμε τήν δική μας ἀνεπιφύλακτη προσωπική θέληση, ὥστε νά γεννηθῇ ὁ Σωτῆρ τοῦ κόσμου καί στήν δική μας καρδιά.

Μέ πατρική ἀγάπη εὔχομαι πλουσία τήν ἐξ ὕψους δύναμη, τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου στή ζωή καί τό θεάρεστον ἔργον Σας, τό δέ ἐπί θύραις νέον ἔτος τῆς χρηστότητός Του νά εἶναι εἰρηνικό, δημιουργικό καί κατά πάντα εὐλογημένον!

 

 

                                               † Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

       Κατά τούς μήνας Νοέμβριο καί Δεκέμβριο χοροστάτησε, ἱερούργησε, κήρυξε ἐκκλησιάσθηκε καί τέλεσε διάφορες ἱεροπραξίες σέ διάφορους Ναούς ἐκ περιτροπῆς, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα:

        Ἁγίων Ἀναργύρων 1-11-2013,Πανήγυρη Ἱ.Ἐξωκλησίου Ἁγίων Ἀναργύρων Παναγίας.

     Ταξιαρχῶν 7 11 2013 Εσπερινός στό φερώνυμο Ἐξωκλήσι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων

      8-11-2013 Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν,Ἱ.φερώνυμος Ναός Φραντζῆ, Παράθεση παραδοσιακοῦ κεράσματος.         

     9-11-2012 Ἑορτή Ἁγίου Νεκταρίου. Ἱερό Ἐξωκλήσιο Αγίου Νεκταρίου Γλυκέος. Παράθεση παραδοσιακοῦ κεράσματος

     10η ἰδίου  Μητροπολιτικό Ναός. Στο  τέλος τῆςΘείας Λειτουργίας τέλεσε κανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν Ἀφρικῇ θανόντος μ.Γαβριήλ Τζάνου.

    11η ἰδίου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου  τέλεσε τήν κηδεία  τοῦ μακαριστοῦ Δημητρίου Πινήρου , τοῦ ἐπί σειραν ἐτῶν διατελέσαντος Ἐπιτρόπου τῆς Κοινότητος Σχοινουδίου

                                

Θυρανοίξια

τοῦ Ἱεροῦ ἐξωκλησίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

στή περιοχή Λανάτ τῆς Παναγίας

        Τήν12η Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ ἐξωκλησίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου  στή περιοχή Λανάτ τῆς Παναγίας τό ὁποῖο ἀνακαινίσθηκε δαπάνῃ τοῦ κ.Ἰωάννου Μπουτέλλη

    Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἐπιστάτης τοῦ Ἱεροῦ ἐξωκλησίου κ.Κωνσταντῖνος Καρανικόλας παρεθεσε πλούσιο  γεῦμα σ’ὅλους τούς προσκαλεσμένους.

                  

   Νομάρχης  Δαρδανελλίων

’Εξοχώτατος κ.   Ahmet Çınar

στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου

          

         Τήν 22α Νοεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους 2013 ὁ Νομάρχης τῶν Δαρδανελλίων Ἐξοχώτατος κ. Ahmet Çınar, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπάρχου τῆς Ἴμβρου κ. Muhittin Gürel, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Νομοῦ κ. Salih Çokal , τοῦ Διοικητοῦ τῆς Στρατοχωροφυλακῆς τοῦ Νομοῦ Συνταγματάρχου  κ.Enver Aydın, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ κ. Osman Zoroğlu, τοῦ Διοικητοῦ Ἀκτοφυλακῆς τοῦ Νομοῦ Συνταγματάρχου Λ.Σ. κ.Hasan Tunay, καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου αὐτοῦ κ. Mustafa Tan, ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου καί τόν Μητροπολίτη αὐτῆς κ. Κύριλλο, γενόμενος δεκτός μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος.

        Καλωσορίζων τόν κ. Νομάρχη μας μέ λόγους θερμούς Ὁ Μητροπολίτης μας διεβίβασε εἰς αὐτόν τόν χαιρετισμό καί τήν ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου μας κ κ..Βαρθολομαίου, το κλήρου τῆς . Μητροπόλεως καί τῶν Ρωμηῶν κατοίκων τῆς νήσου, ὑπογραμμίσας τό γεγονός ὅτι ὁ ἀνώτατος Ἄρχων τοῦ Νομοῦ ἐπεσκέφθηκε  τήν νῆσο μας καί τήν τοπική Ἐκκλησία αὐτῆς διά δευτέρα φορά ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του τήν 31ην Μαΐου ἐ.ἔ., καί  ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες κλήρου καί λαοῦ διά τήν ἐπιδεικνυμένη ἀπό μέρους τῆς Κυβερνήσεως μέριμνα καί προσοχή πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς βελτιώσεως τῶν ὅρων καί συνθηκῶν διαβιώσεως ἐν ταῖς νήσοις Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ δι’ὅλους, ἀνεξαιρέτως θρησκεύματος καί ἐθνικῆς καταγωγῆς,  αὐτῶν.

 

    26η ἰδίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος. Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου.Τόν θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ..Ἀρχιμ κ..Νικόλαος. Στό τέλος τῆςΘ.Λειτουργίας εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῆς ἑορταζούσης τά ὀνομαστήρια αὐτῆς εὐλαβεστάτης πρεσβυτέρας κ.Στυλιανῆς Σώζου

   Ἐπηκολούθησε δεξίωση στήν αἴθουσα τῆς Κοινότητος μέ πλούσια παραδοσιακά κεράσματα

  Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης εὐλογησε καί παρακάθισε  σἐ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ κ.Πρεσβυτέρα  ἐν  ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου.

 

 4η Δεκεμβρίου  ἑορτή τῆς  Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας,Ἱερός φερώνυμος Ναός τῆς Κοινότητος Εὐλαμπίου Τόν θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος

  Ἐπηκολούθησε δεξίωση ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Κοινότητος μέ πλούσια παραδοσιακά κεράσματα

                     

Εορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

     

  Κάτά τήν ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Νικολάου,6 Δεκεμβρίου ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τή θ. λειτουργία στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου σε συλλειτουργία μέ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,

    Τό θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιο.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος

     Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου.

     Στό τέλος τῆς θείας λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Ἀρχιερέως. πού ἦτο Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου ἀπό τῆς  4ης Ἀπριλίου τοῦ 1964 μέχρι τῆς10ης Φεβρουαρίου τοῦ 1972,Νικολάου Βάντσου καί Νικολάου Παλαιολόγου τῶν Ἰμβρίων ἱερέων καί Ξενοφῶντος Γρηγορίου, δαπάναις τοῦ ὁποίου ὁ ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου  ἀνεγέρθηκε ἐκ θεμελίων τό ἔτος 1949.

  Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας ἡ Ἱερά Μητρόπολις παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης  εἰς ὅλο τό ἐκκλησίασμα ἐν ἑστιατόριῳ τοῦ Κάστρου .Στό γεῦμα παρακάθισαν 80 ἄτομα.

  Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης μας  εὐλόγησε καί παρακάθισε σἐ  ἑόρτιο γεῦμα,  πού παρατέθηκε στούς χωριανούς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ὑπό  τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Ἐντιμ κ.Νικολάου Ἀρχοντώνη, αὐταδέλφου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου μας, στό καφενεῖο  τοῦ ἀειμνήστου πατρός αὐτῶν  μ. Χρήστου Ἀρχοντώνη.

                              

Τά ὀνομαστήρια

τοῦ  Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.Νικολάου Σεργάκη,Ἱερατικῶς Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος Ευαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων

    

 Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 5η Δεκεμβρίου δέχθηκε στό Γραφεῖο Του τόν Πανοσιολ Ἀρχιμανδρίτη κ,Νικόλαο,ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη του ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του καί δέχθηκε τάς πατρικάς εὐχάς Του. Τήν ἑπομένη συνελειτούργησε μετά τοῦ Μητροπολίτου μας στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου καί κήρυξε τό θ..λόγο,τήν  δέ 7ην ἰδίου παρέθεσε πολούσιο γεῦμα ἐν  ἑστιατορίῳ  τοῦ Κάστρου,εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας.

 

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

 

   Τήν 12η ἰδίου ,ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος,Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κάστρου  κατά τήν τελεσθεῖσα Θ.Λειτουργία.

    Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας  ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μελίτωνος Ἀρχιερέως Σπυρίδωνος Δαμδᾶ καί Πατρικίου Μακούδη τῶν ἱερέων, καί Ξενοφῶντος Γρηγορίου

     Παρέστησαν περί τά 20 ἄτομα,στά ὁποῖα μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουτουργίας  ὁ Ἱερατικῶς Προΐσταμενεύων τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμ Πρεσβύτερος κ.Γρηγόριος Γρηγοριάδης ἐν τῷ καφενείῷ τοῦ Κάστρου προσέφερε τό παραδοσιακό κέρασμα

 

   Τήν 15η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου ,κατά τή Θεία Λειτουργία ,στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε  τά Ἱερά μνημόσυνα- 40θημερο τοῦ μ.Δημητρίου Πινήρου ,3μηνο τοῦ μ.Κωνσταντίνου  Ντινιάκου  καί 3ετές τοῦ  μ.Ἰωάννου Μπακῆ

 

     Τήν 21ην ‘ἰδίου,  τό ἑσπέρας ,μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, μέ  κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, στόν φερώνυμο ἐξωκλήσι στά Κόκκινα

 

Ετήσιο

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο μ.Δημητρίου Καμποροπούλου

        

      Τήν  Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 22α τ.μ. Δεκεμβρίου  Ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό  μνημόσυνο τοῦ μ.Δημητρίου Καμπουροπούλου.Τόν θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος

  Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ σύζυγός του κ.Βασιλική  στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ,παρέθεσε πλούσιο ἐπιμνημόσυνο γεῦμα σ’ὅλους τούς παρόντας πού τιμησαν μέ τήν παρουσία τους καί τίς προσευχές τους τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Δημητρίου.

     

         25η Δεκεμβρίου ,ἐπί τῇ μεγάλη ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τέλεσε τήν θεία λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

 Τήν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξη ἀνέγνωσε ὁ Αιδεσιμ πρεσβύτερος κ.Κωνσταντῖνος Βάντσος Τήν μεσημβρία παρατέθηκε  πλούσιο Χριστουγεννιάτικο γεῦμα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει.

        26η ἰδίου  Ἱερός Ναός Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης στή  Πλάκα .Τό ἐξωκλήσι τοῦτο ἀνήκει στή Κοινότητα Γλυκέος καί πρό δεκαετίάς χρησιμοποιεῖτο ὡς ἀχυρώνας

      29 ἰδίου Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας

 

Εδέχθη

   ΤόνἘλλογιμ.Καθηγητή κ.Ἰωακείμ Καμπουρόπουλο,Ἀντιπρόεδρο τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν Ἰμβρίων,μετά τοῦ ὁποίου εῖχε  μία

 ἐποικοδομητική συζήτηση  καί τόν ὁποῖο ἐκράτησε  εἰς τό ἑόρτιο Χριστουγεννιάτικο γεῦμα  ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει

 

 

Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2013

 

Κίνηση Σεβ.Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου

 

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

 

           Κατά τούς μήνας Σεπτέμβριο καί Ὀκτώβριο χοροστάτησε, ἱερούργησε, κήρυξε καί τέλεσε διάφορες ἱεροπραξίες σέ διάφορους Ἱερούς Ναούς ἐκ περιτροπῆς, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα:

          Τή 1η Σεπτεμβρίου ,ἡμέρα Κυριακή ,ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου  συγχοροστάτησε μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί ἄλλων Ἀρχιερέων στό Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά τή Θεία Λειτουργία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας, Ζ’ Ἰνδικτιῶνος, ἡ ὁποία στή συνέχεια ὑπογράφηκε ὑπ Αὐτοῦ  τε καί τῶν συγχοροστατησάντων Ἀρχιερέων.

Ὁ Μητροπολίτης μας στόν Ἔπαρχο τῆς Ἴμβρου.

         Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 6η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποίησε ἐθυμοτυπική ἐπίσκεψη στόν νέο Ἔπαρχο τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατο κ.Μuhittin Gürel μετά τοῦ ὁποίου εἶχε μία  θερμή ἐγκάρδια καί ἐποικοδομητική συζήτηση

     Τήν 8η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων,κατά τή Θεία Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τριετές Ἀρχιερατιό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Γεωργίου Ὀκουμούση,τοῦ ἐπί τεσσαράκοντα καί τρία ἔτη ἱερατεύσαντος ἐν τῇ εἰρημένῃ ἐνορίᾳ.

   Ἐπακολούθησε δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Νηπιαγωγείου  καί ἐπιμνημόσυνο γεῦμα  ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Παναγίας εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας.

      Τή 10η ἰδίου δέχθηκε τόν Ἐφοπλιστή Ἐντιμότατο κ.Εὐαγγελο Ἀγγελάκο,Δήμαρχο Οἰνουσσων μετά τὴς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ.Κατίγκος

Πανήγυρη

Ἐξωκλησίου Ἁγίας Θεοδώρας

στή περιοχή Κάνιαρη Εὐλαμπίου

 

     Τήν 11 ἰδίου ,ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς ἐξ Ἀλεξανδρείας,χοροστάτησε ,κατά τή Θεία Λειτουργία, στό Ἱερό Ἐξωκλήσι τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, στή περιοχή Κάνιαρη τοῦ Εὐλαμπίου ,τό ὁποῖο ἀνακαίνισε καί περιποιεῖται ἡ οἰκογένεια τοῦ π.Νικηφόρου Σώζου.

  Κατά τήν  Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Δήμαρχος Οἰνουσσῶν Ἐντιμ.κ.Εὐάγγελος Ἀγγελάκος μετά τῆς συζύγου του  καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.

   Μετά τό πέρας τῆς Θείς Λειτουργίας  ἡ οἰκογένεια τοῦ π.Νικηφόρου παρέθεσε πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα σέ ὁλο  τό ἐκκλησίασμα

  

      Τή 14η ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως  τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ,χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τή Θεία Λειτουργία.

  Το θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης κ.Νικόλαος

Ἐπακολούθησε δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Γεωργιαδείου  Σχολῆς μέ πλούσιο παραδοσιακό κέρασμα,ἀπό μέρους τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ π.Σταύρου Λιγδᾶ.

  Στή συνέχεια ὁ Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικολάου ἐπισκέφθηκε κατ’οἶκον καί συνεχάρη τούς ἑορτάσαντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶνκ.κ. Σταῦρο Γραφιαδέλλη καί Σταῦρο Τεκίνκαπλαν  ὡς καί  τήν Διδα Σταυρούλα  Ζεγκίνη

 

    Τή 15η ἰδίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,κατά τή Θεία Λειτουργία,στό τέλος τῆς ὃποίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου  Κωνσταντίνου Ντινίακου,προσφιλοῦς τέκνου  τῶν Αἰδεσιμ. π.Ἀθανασίου καί Ἀφροδίτης Ντινιάκου. 

 

     Τή 17η ἰδίου ,χοροστάτησε κατά τή Θ.Λειτουργία  στό ἐξωκλήσι τῶν Ταξιαρχῶν στή περιοχή Παλαβάδου Εὐλαμπίου.Τήν πανήγυρη διοργάνωσε ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἐντιμ.κ. Σωτηρίου Νταγιάννη

 

    Τήν 22α ἰδίου χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος.Ἐπακολούθησε δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος καί προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασμα.Τό μεσημέρι προσκληθείς παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τῆς κ.Εὐτέρπης Σγουρομάλλη

  

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε τήν κηδεία τῆς μ.Ἀμύρσας Ζορλοῦ,ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Τήν Α.Θ.Παναγιότητα,τόν Πατριάρχη ἐκπροσώπευσε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης κ.Νικόλαος.

 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας προσκληθείς παρακάθισε σέ ἑόρτιο γεῦμα  ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου ,παρατεθέν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ.πρεσβυτέρου κ.Σταύρου Λιγδᾶ  στούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στίς πρεσβυτέρες αὐτῶν,ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τήν 29η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τή Θεία Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 9μηνο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ μ. Δημητρίου Καμπουροπούλου.Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνη δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος.

 

Ὁ Νέος Ἔπαρχος τῆς Ἴμβρου

Ἐντιμότατος κ..Μuhittin Gürel

στήν Ἱερά  Μητρόπολη Ἴμβρου καί  Τενέδου

 

   Τήν 2α Ὀτωβρίου ἐ.ἔ. ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολή  καί τόν Μητροπολίτη μας κ.Κύριλλο  Ὁ νέος Ἔπαρχος τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ. κ.Μuhittin Gürel γενόμενος δεκτός μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος

        Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκαρδίου συνομιλίας Μητροπολίτης μας συνεχάρη τόν κ.Ἔπαρχο καί προσωπικά,ἀλλά  ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου μας, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς . Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του, ὁ ἴδιος δε εὐχαριστήσας τόν Μητροπολίτη μας διά τούς ἀγαθούς λόγους καί ἐδήλωσε ὅτι θά βρίσκεται πάντοτε  στό πλευρό μας

 

Η ΒΑΠΤΙΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ ΣΧΟΙΝΟΥΔΙΟΥ   ΙΜΒΡΟΥ

Σάββατον, 5 Ὀκτωβρίου 2013

 

Τό Σάββατο, 5η Ὀκτωβρίου 2013, ὁ  Μητροπολίτης μας τέλεσε στόν Ἱ. Ναό τῆς  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σχοινουδίου τή βάπτιση τῆς ἐγγονῆς τοῦ ζεύγους Δήμητρας καί Ἀναστασίου Φουρτούνα, Εὐεργετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐκ Καβάλας.  Στήν νεοφώτιστο δόθηκε  τό ὄνομα τῆς Θεομήτορος, «Ἄννα».

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 4ης Ὀκτωβρίου, ὁ Ποιμενάρχης ὑποδέχθηκε  στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως τό ζεῦγος Φουρτούνα, ἀφιχθέν στήν Ἴμβρο μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ, καί πολυπληθοῦς ὁμάδος προσκεκλημένων ἐκ Καβάλας καί Θεσσαλονίκης, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων ἐπεσκέπτοντο τήν ἐρατεινή Ἴμβρο γιά πρώτη φορά. Ἡ Οἰκογένεια τῆς νεοφωτίστου στή συνέχεια σέ ἀτμοσφαίρᾳ ἐγκαρδιότητος παρέθεσε δεῖπνο ἐν Κάστρῳ, στό ὁποῖο παρακάθισαν ὁ Ποιμενάρχης μας, οἱ κληρικοί τῆς . Μητροπόλεως μετά τῶν Πρεσβυτερῶν αὐτῶν καί πάντες οἱ προαναφερθέντες καλεσμένοι. Ὁ κ. Φουρτούνας ἐξέφρασε εὐχαριστίας πρός τό Θεό, «καθώς μᾶς ἀξίωσε νά ξανανταμώσουμε στό νησί Σας, πού ἐπί 11 ἔτη ἔχει τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά ποιμαίνεται ἀπό τήν Ὑμετέρα Σεβασμιότητα», ὡς ἐπί λέξει εἶπεν, ὁ δέ Ποιμενάρχης ἀπαντῶν, καλωσόρισε τήν Οἰκογένεια τοῦ Εὐεργέτου καί πάντας τούς οἰκείους αὐτῆς, ἐκφράσας τήν εὐχή καί ἐπιθυμία ὅπως καθιερώσουν καί οὗτοι ὡς εὐλογημένη παράδοση εἰς τή ζωή τους ἵνα ἐπισκέπτονται τακτικά τάς νήσους Ἴμβρο καί Τένεδο.

Τήν ἑπομένη, Σάββατο, 5η Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε στόν Ἰ. Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σχοινουδίου τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τῆς νεοφωτίστου Ἄννης ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας, μέ τή συμμετοχή  τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως . Τά Ἀναλόγια ἐκόσμησαν διά τῆς ἐμμελοῦς ψαλμῳδίας των οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Κων/νος Βάντσος καί Μουσικολ.Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Τυροβόλης,

Ἀκολούθησε ἡ προσκυνηματική ἐπίσκεψη  στόν χῶρο τῶν ἐρειπίων τοῦ ἱστορικοῦ ἐξωκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης στό Πύργο, ὅπου πάντες ἔψαλον τά  Ἀπολυτίκια τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί εὐχήθηκαν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη μας, ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῆς νεοφωτίστου Ἄννης,τῶν γονέων,τῶν ἀναδόχων καί τῶν λοιπῶν συγγενῶν αὐτῆς.

Τήν μεσημβρία ὁ Ποιμενάρχης μας παρέθεσε ἀβραμιαῖον ἑόρτιο γεῦμα πρός τιμήν τῆς οἰκογενείας τῆς νεοφωτίστου καί τῶν καλεσμένων αὐτῆς  στόν Μητροπολιτικό Οἶκο.

«Ἀναχωρήσαμε ἀπό τήν Ἐπαρχία Σας, ἕκαστος εἰς τά ἴδια, ἔχοντας ζήσει μοναδικά καί θαυμαστά γεγονότα, μέ τήν καρδιά μας πεπληρωμένη μέ βαθειά συγκίνηση καί, πραγματικά, μεθυσμένοι, ὄχι μόνον ἀπό τό Ἰμβριώτικο κρασί, ἀλλά, κυρίως, ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Ποιμενάρχη, τοῦ κλήρου καί τῶν κατοίκων τῆς νήσου», ἐτόνισεν εἰς τήν εὐχαριστήριον ἐπιστολήν του πρός τόν Ποιμενάρχην ὁ κ. Ἀναστάσιος Φουρτούνας.

                                                  ‘Εκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Εὐχαριστήριος Ἐπιστολή

τῆς Οἰκογενείας τοῦ Ἐντιμ.κ.Ἀναστασίου Φουρτούνα

πρός τόν Μητροπολίτη μας.

 

Πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη

Ἴμβρου καί Τενέδου κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟ

                              Εἰς Παναγία Ἴμβρου.

                                                                                  Καβάλα, 8 Ὀκτωβρίου 2013

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

            Ποιός λόγος ἐξαρκέσει νά ἐκφράσουμε τά συναισθήματα που πλημμυρίζουν τήν ψυχή μας; Ποιές λέξεις θά μπορέσουν νά χωρέσουν καί νά ἀποδώσουν στό χαρτί μέ ἀκρίβεια καί γνησιότητα τίς ἐντυπώσεις πού χαράχθηκαν βαθιά στήν καρδιά καί τήν σκέψη ὅλων μας, τῆς οἰκογενείας μας καί τῶν καλεσμένων μας, ἀπό τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή μας στήν ἐρατεινή Ἴμβρο, πού ἐπί 11 ἔτη ἔχει τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά ποιμαίνεται ἀπό τήν Ὑμετέρα Σεβασμιότητα. Ἀναχωρήσαμε ἀπό τήν Ἐπαρχία Σας, ἕκαστος εἰς τά ἴδια, μέ τήν καρδιά μας πεπληρωμένη μέ βαθιά συγκίνηση καί, πραγματικά, μεθυσμένοι, ὄχι μόνον ἀπό τό Ἰμβριώτικο κρασί, ἀλλά, κυρίως, ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Ποιμενάρχη, τοῦ κλήρου καί τῶν κατοίκων τῆς Ἴμβρου.

Ἡ ὑποδοχή Σας στήν Παναγία τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 4ης Ὀκτωβρίου, ἡ συμμετοχή Σας, μαζί μέ τούς κληρικούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τίς Πρεσβυτέρες των, στό δεῖπνο πού παρατέθηκε στό Κάστρο σέ ἀτμόσφαιρα ἐγκαρδιότητος καί μεγάλης χαρᾶς, καθώς μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά ξανανταμώσουμε στό νησί Σας, στό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τῆς νεοφωτίστου ἐγγονῆς μας, τῆς Ἀννούλας μας, στόν Ἱ. Ναό τοῦ Σχοινουδίου μέ Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, κατά τήν Λειτουργική Τάξη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέ τήν ἱεροπρεπῆ συμμετοχή  τοῦ κλήρου τοῦ νησιοῦ, ἡ ἐν συνεχείᾳ προσκυνηματική ἐπίσκεψη, γιά πρώτη φορά στά χρονικά, στόν χῶρο τοῦ ἱστορικοῦ ἐξωκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης, χάρις στήν εἰδική ἄδεια πού ἐξασφαλίσατε ἀπό  τούς ἁρμοδίους τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, στήν κατοχή τοῦ ὁποίου περιῆλθε ἡ περιοχή, ὅπου ψάλαμε μέ κατάνυξη καί θρησκευτική ἔξαρση τά Ἀπολυτίκια τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί τό ἀβραμιαῖο γεῦμα πού παραθέσατε πρός τιμήν τῆς οἰκογενείας καί τῶν καλεσμένων μας στόν Μητροπολιτικό Οἶκο, ὑπῆρξαν γιά ὅλους μας συγκλονιστικές ἐμπειρίες, τίς ὁποῖες ἔχω τήν βεβαιότητα ὅτι δέν θά μπορέσει νά σβήσει στό πέρασμά του ὁ χρόνος, διότι ἐντυπώθηκαν στά μύχια τῆς ψυχῆς μας.

                                                                                                                                         Ἐκφράζοντας καί πάλι θερμές εὐχαριστίες γιά τήν τιμητική παρουσία Σας, τήν εὐλογία Σας καί ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης Σας πρός τήν οἰκογένειά μας καί ὅλους, ὅσοι ζήσαμε τά ἀνωτέρω μοναδικά καί θαυμαστά γεγονότα κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς μας στήν ὄμορφη φθινοπωρινή Ἴμβρο, διατελῶ μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης.

                                                                                                           ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ

65201 Ἄσπρη Ἄμμος

ΚΑΒΑΛΑ.

Ὁ Μητροπολίτης μας:

 

       Τήν 6η ἰδίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας απηύθυνε  λόγους θερμούς πρός τούς ἐκ Καβάλας προσκυνητάς.

 

 

         Τη 13η ἰδίου,ἐκκλησιάσθηκε στό Μητροπολιτικό Ναό ἀπό τοῦ Ἱεροῦ βήματος, κατά τή Θεία Λειτουργία,στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Στυλιανοῦ  Μαυριανοῦ.

  Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνη Δεξίωση στη μεγάλη αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως

 

          Τήν 20η ἰδίου ἐκκλησιάθηκε ἀπό τοῦ ἱεροῦ βήματος στό Μητροπολιτικό Ναό κατά τήν Θεία Λειτουργία στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο,ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου  ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Ντινιάκου,προσφιλοῦς τέκνου τῶν π. Ἀθανασίου καί Ἀφροδίτης Ντινιάκου.

 

        Τήν 24η ἰδίου ὁ Αἰδεσιμ.Πρεσβύτερος κ.Κωνσταντῖνος Βάντσος Ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου, παρέθεσε γεῦμα ἐργασίας, στόν Μητροπολιτη μας , στούς ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχίας καί   στις οἰκογένειες αὐτῶν.

 

        Τήν 25 ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος,κατά τή Θεία Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ.Παρασκευῆς Σγουρομάλλη,Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνος δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος.

      Αὐθημερόν δέχθηκε τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμο κ. Δημήτριο Κικιδέλλη, ἱερατικῶς προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη  του, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ  ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.

   Τήν ἐπαύριο,26 ἰδίου,τό ἑσπέρας ὁ π.Δημήτριος ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα  στό ὁποῖο παρακάθισε  ὁ Μητροπολίτης μας  μετά τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν καί ἄλλοι.Τό γεῦμα τοῦτο παρατέθηκε ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῶν  τε ὀνομαστηρίων τοῦ π.Δημητρίου  καί τῆς δοθείσης   ὑποσχέσως γάμου τοῦ τέκνου αὐτοῦ Τρύφωνος μετά τῆς Γαρουφαλιᾶς  Κουζινοῦ,ἐκ Σχοινουδίου .

 

          Τό ἑσπέρας τῆς ἰδἰας χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων,κατά τήν Ἱερά  Ἀκολουθία  τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς,στό τέλος τοῦ ὁποίου τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἰακώβου Ἀρχιερέως,δαπάναις τοῦ ὁποίου ἀνακαινίσθηκε  ὁ Ναός τό ἔτος 1955,Γεωργίου ἱερέως ὑπηρετήσαντος εὐόρκως  τήν Ἐκκλησίαν ἐπί 43 ἔτη  καί Δημητρίου Φωκᾶ,ἰατροῦ.

 

 

Τήν  26 ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τή Θεία Λειτουργία.

Το θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης κ.Νικόλαος.

 Ἐπακολούθησε δεξίωση στό καφενείο τοῦ Χωριοῦ μέ πλούσια παραδοσιακά κεράσματα

  Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε κατ’οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του κ .Δημήτριο Μουχάλη τόν ὁποῖον καί συνεχάρη ἑορτίως.

 Τό μεσημέρι   παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ κ. Νικολάου Ζούνη, προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

 

  Ἱερό ‘Εξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στά Λυβρόχια

                                  28η ἐπέτειος      

    Τήν Κυριακή 27 Ὀκτωβρίου  ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νέστορος, ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή περιοχή Λυβρόχια καί γιόρτασε τήν 28η ἐπέτειο ἀπό τῆς χειροτονίας του σέ Ἐπίσκοπο.Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ Ἀγριδίων,στούς ὁποίους τό ἑσπέρας ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου παράθεσε ἑόρτιο γεῦμα.

                       Ἑορτή τῆς Δημοκρατίας

            Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 29η ἰδίου  παρακολούθησε ἀπό τῆς ἐξέδρας τῶν ἐπισήμων στή Παναγία Ἴμβρου τήν καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, στό τέλος  τῆς ὁποίας συνεχάρη τόν Ἔπαρχον ,τόν Στρατιωτικόν  Διοικητήν τῆς Φρουρᾶς καί τόν Δήμαρχον τῆς νήσου.

Τό ἑσπέρας παρέστη αὐτοπροσώπως κατά τήν δοθεῖσαν, ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου,  δεξίωση ὑπό τοῦ Ἐπάρχου τῆς νήσου Ἐντιμοτάτου κ. Muhittin Gürel τόν ὁποῖο καί συνεχάρη ἐπί τῇ 90ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ,

 

 

Κίνηση Σεβ.Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου

                    

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

 

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 1ηνἸουλίου, ἐπί   τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Κοινότητος Παναγίας.

Τήν 6η ἰδίου ἐδέχθη πολυπληθή ἀποστολή τοῦ Κέντρου Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ προέδρου αὐτῆς Ἐντιμοτάτου κ. Σταύρου Πανουσοπούλου  καί τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἀγγελοπούλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.

Τήν Κυριακή 7η ἰδίου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ. Βασιλικῆς Κωνσταντινίδου.

Τήν 13η Ἰουλίου τό ἑσπέρας, προσκληθείς, εὐλόγησε καί παρακάθισε σέ δεῖπνο στήν οἰκία τῶν  Νικολάου καί Χρυσούλας Τσιρογιώργη.

 Τήν 14η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ.Σοφίας Σοφιανοῦ.

Τήν 15η ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης χοροστάτησε κατά τήν Θ.Λειτουργία στό φερώνυμο παρεκκλήσι τῆς Κοινότητος Γλυκέος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καἰ εὐλόγησε τήν νέα κατοικία τῶν Πέτρου καί Σουλτάνας Κοκκινάκη στό Εὐλάμπιο καί στή συνέχεια εὐλόγησε  καί παρακάθισε στό παρατεθέν στό αὔλειο χῶρο τῆς κατοικίας πλούσιο γεῦμα.

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

16-17/07/2013

 

Τήν 16η Ἰουλίου τό ἑσπέρας τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας, μέ τή συμμετοχή τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασμα στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Αὐθημερόν Μητροπολίτης χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο ἱερό Ναό Σχοινουδίου κατά τή Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἰδιατέρως τιμωμένης ἀπό τό εὐσεβές καί φιλακόλουθο ποίμνιο τῆς Ἴμβρου, Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Μαρίνης. Μετά τό πέρας τῆς Θ Λειτουργίας στόν αὐλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ παρατέθηκε  ὑπό τῶν κυριῶν τοῦ Σχοινουδίου πλούσιο κέρασμα.            

      Τήν 20ήν ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, χοροστάτησε κατά τήν Θ.Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. Τόν θεῖον λόγο κήρυξε Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νικόλαος.

Τήν μεσημβρία, προσκληθείς, παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ Ἐντιμ.κ. Νικολάου Κανάκη.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καἰ εὐλογησε τό ἀνακαινισθέν καφενεῖο στά Ἀγρίδια τῶν Νικολάου καί Ἑλένης Πολίτη καί στή συνέχεια εὐλόγησε καί παρακάθισε στό παρατεθέν  σέ ὅλους τούς ἐπισκέπτας πλούσιο γεῦμα.

Τήν 21η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου κατά τή Θεία Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό μνημόσυνο τῆς μ. Μαρίας-Μελπομένης Κατσαλῆ.

Τήν 22α ἰδίου ὑποδέχθηκε καί φιλοξένησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ.Ἀμφιλόχιο.

 

Ὁ Μητροπολίτης μας παρά τῷ Νομάρχῃ Δαρδανελλίων

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 21ην Ἰουλίου .., κατόπιν τιμητικῆς προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Ahmet Çınar, Νομάρχου Δαρδανελλίων, παρακάθισε σέ δεῖπνο καταλύσεως (iftar), πού διοργανώθηκε στήν Καλλίπολη ὑπό τοῦ Βακουφίου Bursa Tasavvuf Vakfı σέ ὑπαίθριο χῶρο, ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς ἕδρας τῶν Μεβλεβίδων τῆς πόλεως (Gelibolu Mevlevihanesi).  Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν δύο Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, Ἔπαρχος Καλλιουπόλεως κ. Namık Kemal Nazlı, Μουφτής αὐτῆς, Δήμαρχος τῆς Ἴμβρου κ. Yücel Atalay, καί πολλοί ἐκπρόσωποι Κοινωνικῶν Ὀργανώσεων καί ἁπλοί πολῖτες τῆς Καλλιουπόλεως.

Κατά τήν σύντομο προσφώνησή του κ. Νομάρχης, ὁποῖος εἶχε κρατήσει τήν πρώτη ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ θέση διά τόν Ὀρθόδοξον Ποιμενάρχην τῶν νήσων Ἴμβρου καί Τενέδου, ἐξῇρε τήν σημασία τῆς παραθέσεως τοῦ δείπνου καταλύσεως ἐνώπιον χώρου, ὅπου ἀνεπτύχθη ἀσκητισμός καί μυστικιστική πνευματικότητα τοῦ Ἰσλάμ. Ἀκολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἐκ στροβιλιζομένων δερβίσηδων.

           Τήν 23ην ἰδίου πραγματοποίησε ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη  στόν κ. Νομάρχη,  σέ ἀνταπόδοση  τῆς ἀπό 12ης Ἰουνίου ἐπίσκεψεως αὐτοῦ εἰς τήν ἕδραν τῆς . Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, γενόμενος τιμητικῶς δεκτός ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκαρδίου συνομιλίας Μητροπολίτης μας συνεχάρη τῷ ἀνωτάτῳ Ἄρχοντι τοῦ Νομοῦ Δαρδανελλίων ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου μας, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς . Μητροπόλεως Ἴμβρου, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, οὗτος δέ εὐχαριστήσας ἐπί τοῖς ἀγαθοῖς λόγοις τοῦ Ποιμενάρχου τῶν Ὀρθοδόξων κατοίκων τῶν νήσων Ἴμβρου καί Τενέδου ἐδήλωσεν ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως εὐτυχής διά τό ὅτι ἐπωμίσθη τό καθῆκον τῆς ὑλοποιήσεως τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς ἀπό τῆς πολυευθύνου θέσεως τοῦ Νομάρχου εἰς περιοχήν τοιαύτης ἱστορικῆς σπουδαιότητος, ὡς εἶναι τά Δαρδανέλλια, τά ὁποῖα ἐχαρακτήρισεν ὡς «πνευματικήν πρωτεύουσαν τῆς χώρας».

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ

 

Μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί σύμφωνα μέ τίς  παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας  γιορτάσθηκε  καί ἐφέτος  στή νῆσο Τένεδο ἱερά μνήμη τῆς προστάτιδος αὐτῆς, Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς.

 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ

 

αὐλαία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἄνοιξε τό ἑσπέρας τῆς 25ης Ἰουλίου  διά τῆς τελέσεως περί τήν 7ην ἑσπερινήν τῶν θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων τοῦ ὅλου συγκροτήματος τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος αὐτῆς καί τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, σχεδόν ἅπαντες οἱ ἐν Τενέδῳ ὁμογενεῖς, Τενέδιοι ἐκ Νέας Τενέδου  Χαλκιδικῆς καί ἀλλαχόθεν, καθώς καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Δράμας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Δήμαρχον τῆς πόλεως κ. Κυριακόν Χαρακίδην,ὡς καί κ. Δήμαρχος τῆς Τήλου.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ Μητροπολίτης μας ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῶν τε παρόντων καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένων Τενεδίων ἀδελφῶν μας  καί ἀπηύθυνε χαρετισμόν ἀγάπης καί τιμῆς, ἀναφερθείς εἰς τήν ἔννοιαν τῶν  θυρανοιξίων  καί εὐχαριστήσας διά λόγων θερμῶν τίς Κυβερνητικές Ἀρχές διά τήν χορήγηση  ἀδείας ἀναπαλαίωσης τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος, τόν Δήμαρχον τῆς Τενέδου κ Mustafa Mutay, τήν ἐκκλησιαστικήν ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος μέ ἐπί κεφαλῆς τήν κ. πρόεδρο καί, γενικά, ὅλους, ὅσους συνέβαλαν καί κοπίασαν διά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ὅλου ἔργου. «Καί ἐγώ κουράστηκα», εἶπε στή συνέχεια ὁ Μητροπολίτης μας, «καί ἐγώ ἐκοπίασα, καί σήμερα θέλω τόν κόπο μου, θέλω τήν πληρωμή μου. Γιά πληρωμή ζητῶ ἀπό τούς ἀγαπητούς Τενεδιούς τήν ἀγάπη τους πρός τό πρόσωπό μου καί τήν ὁμόνοια  ἀνάμεσά τους. Γιά   νά   προκόπτει  καί νά ζωντανεύει ἡ Τένεδος».

Τήν ἑπομένη, 26η ἰδίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τή Θεία Λειτουργία, σέ συλλειτουργία μέ τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Χριστόδουλο καί τόν Αἰδεσιμολ.π. Νεκτάριο, ἐνῶ τούς χορούς, ὡς καί κατά τόν Ἑσπερινό, διηύθυνε ὁ μουσικολ. κ. Ἰωάννης Παπαχρόνης, Καθηγητής, μετά τῶν βοηθῶν αὐτοῦ.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἐντός τοῦ εὐπρεπισμένου αὐλείου χώρου, εὐλόγησε ἀρτοκλασία καί απηύθυνε θερμό ἑόρτιο χαιρετισμό πρός τό ἐκκλησίασμα πού ῆτο ἀρκετό.

Μετά τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου, ἡ Ἔντιμος Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα σχεδόν σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα. Στή πανήγυρη προσῆλθον διά νά χαιρετίσουν καί νά συγχαροῦν μόνον, καθότι μουσουλμανική νηστεία ἐκώλυε τήν συμμετοχή των στό γεῦμα, Ἔπαρχος τῆς νήσου, κ. Abdulgani Mağ, καί Δήμαρχος Τενέδου κ. Mustafa Mutay.

Κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος δύο χορευτικοί  ὅμιλοι, ἐνδεδυμένοι  παραδοσιακές ἐνδυμασίες ἐκ Νέας Τενέδου καί Δράμας, παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα  μέ  παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια.

 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ

 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀποπερατώσεως  τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων τοῦ Ἱεροῦ ἐξωκλησίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων  Τενέδου  ὁ Μητροπολίτης μας τήν 26η  τό ἑσπέρας καί περί ὥραν 7η μ.μ. ἐν μέσῳ πολυαρίθμων προσκυνητῶν ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Νέας Τενέδου, Δράμας καί ἀλλαχόθεν, τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἐξωκλησίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί, στή συνέχεια, χοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

Τήν 27η Ἰουλίου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοδούλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου  Ἁγίου Ὄρους, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τενέδου.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, μεταβάς στό Κοιμητήριο τῆς Κοινότητος, τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῷ κεκοιμημένων.

Τήν 28η ἰδίου, ἡμέρα Κυριακή, μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό, τελεσθεῖσαν καί αῦθις ὑπό τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου, ὁ Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος ὑπ’αὐτου καί τῆς συνοδείας του  ἐπισκέφθηκε  κατ’οῖκον τήν πρόεδρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Πελαγία Πισιρτζῆ καί στή συνέχεια παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης στούς ὡς ἄνω Ὑψηλούς ἐπισκέπτας ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ τῆς Τενέδου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἀνεχώρησαν εἰς Ἅγιον  Ὄρος

 

 

Ὁ Μητροπολίτης χοροστάτησε κατά κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία  τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνονος:

 

Τήν 1η Αὐγούστου  στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας

Τήν 7η Αὐγ.  στόν Ἱ.Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος

Τήν 8η Αὐγ. στόν Ἱ.Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Αγ.Θεοδώρων

Τήν 9η Αὐγ. στό Ἱ.Εξωκλήσι τοῦ Ἁγ. Δημητρίου στό Βίγλη Ἀγριδίων

Τήν 11η Αὐγ.στόν Ἱ.Ναό Παναγίας Σχοινουδίου

Τήν 12 Αὐγ.στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου καί

Τήν 13η Αὐγούστου στό Ἱ.Ξωκλήση τῆς Θεοτόκου στά Κόκκινα.

 

   Τήν 6η Αὐγούστου ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, χοροστάτησε στόν Ἰερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας κατά τήν Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας μίλησε καταλλήλως πρός τό ἐκκλησίασμα, στό ὁποῖο διένειμε τήν εὐλογηθεῖσα σταφυλή.

Τήν 11η Αὐγούστου χοροστάτησε στό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τή Θεία Λειτουργία,  στό τέλος τῆς ὁποίς τέλεσε τό Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ. Εἰρήνης Λιἀγκου-Ζαρμπουζάνη καί εὐλογησε κόλλυβο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως  πάντων τῶν ἐν τῇ Κοιμητηρίῳ  τῆς Κοινότητος ἀναπαυομένων γονέων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν.

Στή συνέχεια μετέβη στό Κοιμητήριο τοῦ χωρίου, ὅπου τέλεσε  Γενικό Τρισάγιο καί ἐνταφίασε τά ἐξ Ἀθηνῶν μεταφερθέντα ὀστά τῆς μακαριστῆς Μερόπης  Μπακάλη.

 

Εορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

 

   Ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορττῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μητροπολίτης μας ἀφ’ἑσπέρας χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, καθ’ἥν τόν θ.λόγο κήρυξε Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νικόλαος, αὐθημερόν δέ 15ην ἰδίου τέλεσε τή θ.Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἀπό τῆς κορυφῆς τῆς κλίμακας τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς εὐλόγησε τήν πατροπαράδοτη κουρκούτα, ἡ ὁποία στή συνέχεια διανεμήθηκε σέ ἅπαν τά ἐκκλησίασμα, ὡς καί εἰς πάντας τούς χωριανούς.;

Στή συνέχεια τέλεσε Γενικό Τρισάγιο στό  Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ.

Τά σφάγια προσέφεραν φέτος οἱ οἰκογένειες: α) τοῦ Αἰδεσ. Οἰκονόμου κ. Νικηφόρου Σώζου, β) τοῦ  κ.Φωτίου Γραφιαδέλλη καί γ) τοῦ κ. Βασιλείου Βάντσου.

 

Ὁ Ἔπαρχος τῆς Ἴμβρου, κ. KAMURAN TAŞBİLEK, στήν Ἱερά Μητρόπολη

 

       Τήν 16η Αὐγούστου  ὁ Ἔπαρχος τῆς νήσου Ἐντιμ.κ. KAMURAN TAŞBİLEK ἐπεσκέφθη τόν Ποιμενάρχη μας στήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου καί ἀποχαιρέτησε αὐτόν, ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως, ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς νήσου.

 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤΑ ΝΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ» ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ.

        Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 18η Αὐγούστου τό ἑσπέρας τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου τῆς Παναγίας στήν περιοχή «Στά Ντάμια τοῦ Μεταξᾶ» Εὐλαμπίου.

   Τό ἐξωκλήσιο τοῦτο ἀνακαινίσθηκε δαπάναις τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Νταμπάνη, ἰατροῦ ἐξ Εὐλαμπίου.

 

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΤΖΑΓΚΡΕΤΟΥ

Τήν 20η Αὐγούστου τέλεσε τήν βάπτιση τῆς Παρασκευῆς Μαρκέλλας Τζαγκρέτου, τοῦ Νικολάου καί τῆς Κυριακῆς, στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Θεοδώρων.

 

Τήν27η Αὐγούστου ,ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ,χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία, στό φερώνυμο Ἱερό Ναό τῶν Ἀγριδίων.

Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν  καί ἐκ τῶν ἄλλων χωρίων τῆς νήσου.

      .   Τήν μεσημβρία, προσκληθείς, παρακάθισε μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, σέ γεῦμα στήν οἰκία τῶν κ.κ.  Ἀντωνίου καί Αἰκατερίνης Ἀσανάκη

    Τήν 29η  ἰδίου ,ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμἰας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ,χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία  στό φερώνυμο Εξωκλήσι στή περιοχή ,στά Καλάμια Εὐλαμπίου.

 

  ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον

(19–26 Αὐγούστου 2013)

 

                                                                                                             Τήν 19ην Αὐγούστου 2013 Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς τήν γενέτειράν Του νῆσον Ἴμβρον διά νά συμμετάσχῃ εἰς τήν πανήγυριν τοῦ γενεθλίου χωρίου Του ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὡς πράττει ἀνελλιπῶς κατά τά τελευταῖα ἔτη.

Τήν ἡμέραν τῆς ἀφίξεώς Του παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ Ἐργαστηρίου μέ θέμα: «Ἐπιχειρηματικές εὐκαιρίες στήν Ἴμβρο: προστατεύοντας καί ἀναδεικνύοντας τό φυσικό περιβάλλον καί τόν πολιτισμό», τοῦ ὀργανωθέντος ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος: «Μειονοτικοί Πολίτες-Ἰσότιμοι Πολίτες», τό ὁποῖον ὑλοποιοῦν ΣΥ.Ρ.Κ.Ι. καί ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ..

Αὐθημερόν ἐπεσκέφθη τόν ἀπερχόμενον Ἔπαρχον τῆς Ἴμβρου, Ἐντιμ. κ. Kâmuran Taşbilek, ὅστις μετετέθη εἰς Kemalpaşa Σμύρνης, εὐχηθείς αὐτῷ ἐπιτυχίαν καί εἰς τά νέα καθήκοντά του.

Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν καί παρέθεσε δεῖπνον εἰς εἰκοσαμελῆ ὅμιλον Προσκόπων ἐξ Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κιούση.

Παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τάς παρουσιάσεις τῶν βιβλίων α) τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Μπουτάρα « Ἐκπαίδευση στήν Ἴμβρο 1800-1970», καί, β) τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Μασσαβέτα «Διαδρομές στό Φανάρι, τόν Μπαλατᾶ καί τίς Βλαχέρνες», ἐδέχθη δέ τήν Ἐλλόγιμον κ. Σουλτάναν Σωφρονίου, χήραν τοῦ Καθηγητοῦ Του ἐν τῇ Κεντρικῇ Σχολῇ τῆς νήσου, ἀειμνήστου Δημητρίου Σωφρονίου, ὁποία προσέφερεν Αὐτῷ τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ βιβλίου της «Τά ἰμβριώτικα τῆς Παναγιαλίδισσας».

Τήν 22αν Αὐγούστου μέ βαθεῖαν συγκίνησιν καί ἐντός χαρμοσύνου ἀτμοσφαίρας ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν εἰς τό εἰς καί ἴδιος ἐφοίτησε Δημοτικόν Σχολεῖον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, πλήρως ἀνακαινισθέν καί ἐξοπλισθέν, τό ὁποῖον ἀδείᾳ τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν πρόκειται νά λειτουργήσῃ ἀπό τοῦ ἐπικειμένου νέου σχολικοῦ ἔτους, ἐπανερχομένης, οὕτω, μετά ἥμισυν αἰῶνα, τῆς ὁμογενειακῆς παιδείας εἰς τήν Ἴμβρον. Τοῦτο θεωρεῖται ἱστορικόν γεγονός διά τόν τόπον.

Μετά τόν ἁγιασμόν ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως εἰς τόν ὁμώνυμον ναόν τοῦ χωρίου Του, ἐν τῷ ὁποίῳ τήν ἑπομένην συνελειτούργησε μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας κ. Παύλου, τοῦ πρώτου ἐξ αὐτῶν κηρύξαντος καί τόν Θεῖον Λόγον.

Τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου, Α.Θ.Παναγιότης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πρό τινος ἀνακαινισθέντι . Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, χωρίου ἄνευ μονίμων Χριστιανῶν κατοίκων, ἀπό τοῦ ἔτους 1974, προσῆλθον, ὅμως, πρός συμπροσευχήν πιστοί ἐξ ἄλλων χωρίων καί παραθερισταί. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἰωακείμ.

Κατά τήν ἑβδομαδιαίαν παραμονήν Του ἐν Ἴμβρῳ ὁ Πατριάρχης μετά πολλῶν νέων συμπατριωτῶν Αὐτοῦ καί ἄλλων ἐπισκεπτῶν τῆς νήσου ἐξέδραμεν εἰς τήν Ἁγίαν Θέκλαν καί τά Νερήματα, περιοχάς τοῦ χωρίου Του, ἀνῆλθε δέ καί εἰς τό κρημνῶδες ὄρος Ἀρασιά, ὅπου πάντες ὁμοῦ προσηυχήθησαν εἰς τὀ ἐξωκκλήσιον τῆς Παναγίας καί ἀπήλαυσαν τό ὑπέροχον τοπίον.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 26ης Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

 

 

 

     Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

19 – 26 Αὐγούστου 2013

 

                                                                                                                                         Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν Ἴμβρον, μεταξύ 19ης καί 26ης Αὐγούστου 2013 ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Πατριάρχης μετέβη ἀεροπορικῶς, τήν πρωΐαν τῆς 19ης Αὐγούστου 2013, εἰς τήν γενέθλιον νῆσον Αὐτοῦ,συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, αἱρετοῦ ἐκπροσώπου τοῦ συνόλου τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς ὁποίας ὑπηντήθη εὐλαβῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου,καί ἄλλων.

Κατά τήν διάρκειαν τῶν τριῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς ἐν Ἴμβρῳ παραμονῆς Του Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, τόν ἀποχωροῦντα, ἕνεκα μεταθέσεως, Ἔπαρχον τῆς νήσου, Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, πρός ὅν ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τό ἐπιδειχθέν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐν τῇ νήσῳ τετραετοῦς θητείας αὐτοῦ ἐνδιαφέρον διά τήν ἐπίλυσιν προβλημάτων ἀπασχολούντων τούς γηγενεῖς κατοίκους αὐτῆς, καθώς καί εὐχάς διά καρποφόρον σταδιοδρομίαν ἀπό τῆς νέας θέσεώς του ὡς Ἐπάρχου Kemalpaşa Σμύρνης· παρηκολούθησε τάς ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις συνεδρίας τοῦ ἐργαστηρίου μέ θέμα: «Ἐπιχειρηματικαί δυνατότητες ἐν Ἴμβρῳ-ἀνάδειξις τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος», αἱ ὁποῖαι διωργανώθησαν ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ὑλοποιουμένου ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.-RumVaDer), Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος ὑπό τόν τίτλον: «Μειονοτικοί Πολίτες-Ἰσότιμοι Πολίτες», τῇ συμμετοχῇ ὁμιλητῶν ἐκ τῶν Πανεπιστημίων Αἰγαίου καί Δημοκριτείου Θράκης, στελεχῶν τῆς Διευθύνσεως Ἀναπτύξεως Νοτίου Προποντίδος (Güney Marmara Kalkınma Ajansı) καί ἡμετέρων Κοινοτικῶν παραγόντων· προσηυχήθη ἀπό τοῦ ἱεροῦ βήματος τοῦ ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις . Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατά τήν αὐτόθι τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου βάπτισιν τῆς Παρασκευῆς-Μαρκέλλης Τζαγκρέτου, συγχαρείς μετά τό πέρας τοῦ Μυστηρίου τούς εὐτυχεῖς γονεῖς τῆς νεοφωτίστου· ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τῆς ἐπισκευασθείσης ἐν Σχοινουδίῳ πατρικῆς οἰκίας τῆς Εὐγεν. κας Αἰκατερίνης Ἀρχοντώνη καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῇ ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου, παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Μπουτάρα ὑπό τόν τίτλον: « Ἐκπαίδευση στήν Ἴμβρο 1800-1970», τό ὁποῖον ἀποτελεῖ καρπόν μακροχρονίου ἐρευνητικῆς ἐργασίας τοῦ συγγραφέως καί προσφέρει εἰς τούς ἀναγνώστας πολύτιμα στοιχεῖα καί ἀνέκδοτον ἀρχειακόν ὑλικόν διά τήν ἱστορίαν τῶν ἐκπαιδευτικῶν πραγμάτων εἰς τήν νῆσον κατά τούς δύο τελευταίους αἰῶνας. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν Ποιμενάρχης τῆς νήσου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καί Δράμας κ. Παῦλος, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Πόλει, αἱ Ἐλλογιμ. κυρίαι Λίνα Μενδώνη, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἄννα Παναγιωταρέα, Δημοσιογράφος, ἐξ Ἀθηνῶν, κληρικοί ἐκ τῆς νήσου καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Πρόεδροι τῶν Ἰμβριακῶν σωματείων τοῦ ἐξωτερικοῦ, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς νήσου, καί πλῆθος κόσμου, ὡμίλησαν δέ οἱ Μητροπολίτης Μύρων, ὁ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ἡ κ. Λίνα Μενδώνη, ὁ κ. Πάρις Ἀσανάκης, ὁ συγγραφεύς καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν συγκίνησίν Του διά τό γεγονός ὅτι, τύχῃ ἀγαθῇ, ἡ κυκλοφορία τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Μπουτάρα συμπίπτει χρονικῶς πρός τήν ἐπανασύστασιν τῆς ἐν Ἴμβρῳ ἐκπαιδεύσεως, πέντε περίπου δεκαετίας μετά τήν διάλυσίν της, καί ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρός τήν Ἰμβριακήν νεολαίαν ὅπως μελετήσῃ τό βιβλίον τοῦτο διά νά πληροφορηθῆ διά τήν δύσκολον, ἀλλά, παρά τάς βιωθείσας περιπετείας, διδακτικήν καί ἀξιοθαύμαστον πορείαν τῆς ὀργανώσεως τῆς ἡμετέρας ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ νήσῳ, διά τόν τιτάνειον ἀγῶνα τῶν Ἰμβρίων παλαιόθεν διά τήν μόρφωσιν τῶν τέκνων αὐτῶν, διά τάς φωτεινάς μορφάς τῶν ὑπηρετησάντων ἐν τοῖς ἐκπαιδευτηρίοις τῆς νήσου διδασκάλων, τά ὁράματα καί τόν πατριωτισμόν των, τήν αὐτοθυσίαν καί τάς θυσίας των, τό ὀρθόδοξον φρόνημά των, τήν ἀγωνιστικότητα, τό θάρρος καί τήν ἐπιμονήν των διά τήν ἑλληνορθόδοξον κατάρτισιν τῶν νέων αὐτῆς.

Τήν Πέμπτην, 22αν Αὐγούστου 2013 Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν ἀτμοσφαίρᾳ συναισθηματικῆς ἐξάρσεως τόν ἁγιασμόν τοῦ κτιρίου τῆς ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Ἀστικῆς Σχολῆς Ἴμβρου, ἡ ὁποία θέλει ἐπαναλειτουργήσει ἀπό τοῦ ἐπί θύραις ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους, μετά πέντε, περίπου, δεκαετίας σιωπῆς, χάρις εἰς τάς κοπιώδεις προσπαθείας τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος εἶχε διακούσει τά πρῶτα γράμματα ἐν αὐτῇ, καί διακεκριμένων ἡμετέρων Κοινοτικῶν παραγόντων, καθώς καί τήν χορηγηθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Nabi Avcı, Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς Τουρκίας, ἄδειαν λειτουργίας αὐτῆς κατά μῆνα Μάρτιον ἐ.ἔ., κρούσας, μάλιστα, πλήρης συγκινήσεως, τόν κώδωνα, δι’οὗ ἐκάλεσεν εἰς τάς αἰθούσας διδασκαλίας τούς πρώτους μαθητάς αὐτῆς, παρουσίᾳ τῶν ἀνωτέρω διαληφθέντων Ἀρχιερέων, τῶν ἐπίσημων, προσκόπων ἐκ Χαλανδρίου καί Βριλησσίων Ἀττικῆς καί πλήθους κόσμου, ὑπερπληρώσαντος ἀπό ἐνωρίς τούς χώρους τῆς μετ’ἐπιμελείας ἐπισκευασθείσης, μερίμνει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, καί ἀποκατασταθείσης εἰς τό ἀρχιτεκτονικόν κάλλος αὐτῆς Ἀστικῆς Σχολῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, ἅπαντες οἱ προαναφερθέντες μετέβησαν εἰς τόν παρά τῇ εἰσόδῳ τοῦ χωρίου Ἱ Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου ὡμίλησε διά λίαν συγκινητικῶν λόγων διά τήν κατά μῆνα Αὔγουστον ἑκάστου ἔτους συνάθροισιν Ἰμβρίων -ἀπό διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, ὅπου διεσκορπίσθησαν οὗτοι κατά τάς παρελθούσας δεκαετίας, εἰς καιρούς χαλεπούς, ἀναζητοῦντες καλυτέρους ὅρους ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως- εἰς τήν γενέθλιον γῆν αὐτῶν, καλέσας τούς ὅπου γῆς συμπατριώτας Αὐτοῦ ὅπως καθιερώσουν τήν εὐλογημένην ταύτην παράδοσιν ὡς τό Ἐτήσιον Ἀντάμωμα τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἰμβρίων εἰς τήν χάριν τῆς Θεομήτορος. Ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε, τέλος, τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τοῖς κήποις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου δεῖπνον, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ προαναφερθέντες ἐπίσημοι.

Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 23ην Αὐγούστου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὄρθρον καί ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν προειρημένον πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα - ὅστις, κηρύττων, Πατριαρχικῇ ἀδείᾳ καί προτροπῇ, τόν Θεῖον Λόγον, ἔπλεξε διά λίαν συγκινητικῶν καί συναισθηματικῶς πεφορτισμένων λόγων τό ἐγκώμιον τῆς μαρτυρικῆς νήσου Ἴμβρου καί τῶν, πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατακτηθέντων ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀξίου τέκνου αὐτῆς, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου- καί Δράμας κ. Παύλου, καθώς καί τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Θωμᾶ Συνοδινοῦ καί Ἰωάννου Σαββάκη, ἐκ τῆς . Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐνῷ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Μύρων.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἐσχηματίσθη πομπή, προπορευομένων τῶν Χορῶν καί τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀκολουθούντων τῶν λειτουργησάντων Ἀρχιερέων καί ἱερέων μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πατριάρχην, ὁποία, ἐκκινήσασα ἀπό τοῦ πανηγυρίζοντος Ναοῦ, κατέληξεν εἰς τόν ἐπ’ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τιμώμενον κεντρικόν Ναόν τοῦ χωρίου, ἔνθα ἐγένετο διανομή τοῦ ἀντιδώρου, εἰς ἀναβίωσιν παλαιοῦ ἐθίμου, καιθιερωθέντος ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ, πλήν ὅμως ἀτονήσαντος σύν τῷ χρόνῳ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς γενικώτερον ἐφαρμοσθείσης κρατικῆς πολιτικῆς περιορισμῶν καί διώξεων εἰς βάρους τοῦ αὐτόχθονος πληθυσμοῦ τῆς νήσου. Τό ἑσπέρας Πατριάρχης ἐπραγματοποίησεν ἰδιωτικάς ἐπισκέψεις καί ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 24ην ἰδίου, ἀνῆλθεν εἰς τήν δυσπρόσιτον κορυφήν τοῦ κρημνώδους Ὄρους Ἀρασιά, πλαισιούμενος ὑπό Ἰμβρίων νέων, μεθ’ὧν ἥναψε κερίον καί ποσηυχήθη ἐν τῷ αὐτόθι ἐξωκκλήσιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τό ἑσπέρας δέ ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ ἐν Κάστρῳ ξενοδοχείῳ «ΑΝΕΜΟΣ» διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Μασαβέτα ὑπό τόν τίτλον: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», τό ὁποῖον κυκλοφορεῖ ὑπό τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Ἱστός» καί πραγματεύεται τό παρελθόν καί τό παρόν τῶν συνοικιῶν Φαναρίου, Μπαλατᾶ καί Βλαχερνῶν τῆς Πόλεως, ἐκφράσας, διά συντόμου καταληκτηρίου προσλαλιᾶς, συγχαρητήρια πρός τόν ἐγνωσμένης ἀγάπης πρός τήν Βασιλεύουσα καί ζήλου πρός σχετικήν ἱστορικήν ἔρευναν καί βιβλιογραφικήν παραγωγήν νεοπολίτην συγγραφέα, ἐνῷ ἀργότερον ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν Κάστρῳ.

Τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ . Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου Θείαν Λειτουργίαν. Ἀπεθυνόμενος, ἐν συνεχείᾳ, πρός τό ἐκκλησίασμα ἐξέφρασε τά κατακλύζοντα Αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως ἐπί τῇ νέᾳ ταύτῃ εὐχαριστιακῇ συνάξει, ὁποία ἐπραγματοποιήθη ἐν τῷ προσφάτως ἐπισκευασθέντι ὑπό τῆς Διευθύνσεως Βακουφίων καί παραδοθέντι εἰς τήν λατρευτικήν χρῆσιν τῶν φιλακολούθων χριστιανῶν τῆς . Μητροπόλεως Ἴμβρου, Ναόν, μετά τόν διωγμόν καί τήν ὑποχρεωτικήν μετοικεσίαν τῶν γηγενῶν κατοίκων τοῦ χωρίου ἐν ἔτει 1974 καί τήν ἐγκατάλειψιν τοῦ ναοῦ αὐτοῦ εἰς τήν φθοράν τοῦ πανδαμάτορος χρόνου.

Ἀκολούθως προσεφέρθησαν εἰς ὅλον τό ἐκκλησίασμα τέϊον καί ἀναψυκτικά ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου εἰς τό παρακείμενον καφενεῖον τῆς πλατείας τοῦ χωρίου, κατόπιν τούτου δέ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῆς νήσου ἐπεσκέφθη τό χωρίον Γλυκύ, ἐν τῷ καφενείῳ τοῦ ὁποίου ἔσχεν ἐγκἀρδιον ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ὀλιγαρίθμων κατοίκων αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας Πατριάρχης μετέβη μετά μακράν πορείαν πεζῆ εἰς τό ἐν ταῖς ἐξοχαῖς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, εἰς τήν τοποθεσίαν «Νερήματα» εὑρισκόμενον ἐξωκκλήσιον τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἔνθα ἥναψε κερίον καί προσηυχήθη, ἐνῷ τό ἑσπέρας ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν τῷ γενεθλίῳ χωρίῳ Αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 26ης ἰδίου, Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια ἀεροπορικῶς προπεμφθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, κλήρου καί λαοῦ τῆς . Μητροπόλεως.

 

 

 

      

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

         

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς καί τό Πάσχα

τοῦ Πατριάρχου  εἰς Ἴμβρον

 

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης, συνο- δευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, καί Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογρά- Φωτογράφου, ὡς καί τῆς αὐταδέλφης Αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς Ἀναστασιάδου, ἀφίχθη εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον, γενόμενος δεκτός εὐλαβῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, μετά τοῦ ὑπ’αὐτόν Ἱ. Κλήρου καί ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα καί προσεκύνησεν, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἐν τῶ Μητροπoλιτικῷ Μεγάρῳ. 

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 27ης  ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῶ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐκ τοῦ χωρίου καί τῆς νήσου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μαΐστωρ κ. Εὐστράτιος Ζεγκίνης, γόνος τοῦ χωρίου, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορίαν αὐτοῦ καί τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱ. Ναοῦ, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναπτύξας τό νόημα τῆς ἑορτῆς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ χωρίου, ὅπου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν προσφι- λῶν Αὐτῷ κεκοιμημένων ἀδελφῶν ἡμῶν, μετά ταῦτα δέ εἰς τό τοῦ χωρίου Σχοινουδίου, τρισαγίσας τόν ἀείμνηστον διδάσκαλον Αὐτοῦ Λάζαρον Λαζαρίδην, διατελέσαντα Καθηγητήν Αὐτοῦ τῶν Θρησκευ- τικῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν ἐν τῇ Κεντρικῇ Σχολῇ Ἴμβρου, καί τινας μετ’ αὐτοῦ ἀναπαυομένους ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, πρῶτον μέν ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου τά θυρανοίξια τοῦ ἄρτι ἀνακαινισθέντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, εἶτα δέ ἡ Α.Θ.Πανα- γιότης ἡγίασε τόν Ἱ. Ναόν καί ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων, τελέσασα Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Πρεσβυτέρων Πατρικίου καί Δημητρίου, ἱερα- τευσάντων ἐν τῷ εἰρημένῳ Ναῷ, καί ὁμιλήσασα καταλλήλως, ἐνῷ παρετέθη δεξίωσις ἐν  τῷ περιβόλῳ τοῦ Ναοῦ.

Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν τῶν Βαΐων, 28ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων Πρεσβυτέρων Θεοδώρου, Βαρλαάμ, Παύλου, Νεοφύτου καί Κωνσταντίνου, ἱερατευσάντων ἐν τοῖς Ἱ. Ναοῖς τοῦ χωρίου, καί ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τό χωρίον Ἀγρίδια καί ἐχο- ροστάτησεν ἐν τῷ  Ἱ. Ναῶ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους καί συμβου- λάς πρός τούς συμπροσευχηθέντας πιστούς. Παρετέθη δεξίωσις ἐν τῇ πλησίον τῆς Ἐκκλησίας τ. Κοινοτικῇ Σχολῇ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Μ. Δευτέρας, 29ης  ἰδίου, ἡ Α.Θ.Πανα- γιότης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek καί τόν Ἐντιμ. κ. Serkan Çelik Kanat, Διευθυντήν τῆς Ἀστυνομίας, τό δέ ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, ὁμιλήσας πρός τό ἐκκλησίασμα περί τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, παρατεθείσης ἐν συνεχείᾳ δεξιώσεως ἐν τῷ Κοινοτικῷ Γραφείῳ.   

Τήν Μ. Τρίτην, 30ήν ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ γενεθλίου Αὐτοῦ Χωρίου Ἅγιοι Θεοδώροι κατά:

α) τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς  ψυχῆς τοῦ ἄρτι ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη καί προσεκύνησεν εἰς τό ἔξωθεν τοῦ χωρίου Αὐτοῦ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φτεράδου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν ἐντός τοῦ χωρίου Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

β) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, ὁμιλήσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς,

Τήν Μ. Τετάρτην, 1ην Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας, κατά τό Ἱ. Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου.

Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Πέμπτης, 2ας Μαΐου, ὁ Παναγιώτατος ἐχο- ροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ γενεθλίου Αὐτοῦ χωρίου, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη εἰς τούς πρόποδας τοῦ Γλυκέος τόν χῶρον τοῦ ἐπ’ὀνόματι τῶν Ταξιαρχῶν πάλαι ποτέ Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου, ἔνθα διέμεινε καί ἐδίδαξεν ὁ Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανός καί ὁ αὐτάδελφος αὐτοῦ Κύριλλος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἐν πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ὁμιλήσας ἐν τέλει καταλλήλως καί ποιήσας ἔκκλησιν πρός ἀπελευθέρωσιν τῶν ἐν Συρίᾳ ἀπαχθέντων δύο Ἱεραρχῶν.

Τήν Μ. Παρασκευήν, 3ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τό δέ ἑσπέρας, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν  Ἁγίοις Θεόδωροις, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου. 

 Τήν πρωΐαν τοῦ Μ. Σαββάτου, 4ης Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη μετά πατρικῆς ἀγάπης καί στοργῆς τήν νεολαίαν τῆς νήσου ἐν τῷ ἀνακαινισθέντι Κοινοτικῷ Σχολείῳ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη  μετ’ αὐτῶν εἰς τό οἰκολογικόν πᾶρκον τοῦ χωρίου, διανείμας αὐτοῖς ἀναμνηστικά δῶρα καί νουθετήσας αὐτούς πατρικῶς ἐντός λίαν εὐφροσύνου ἑορταστικῆς ἀτμοσφαίρας καθ’ ἥν ἦτο ἔκδηλος καί διάχυτος ἡ ἀγάπη πάντων πρός τήν κοινήν γενέτειραν Ἴμβρον.    

  Τήν νύκτα τοῦ Μ. Σαββάτου, προέστη τῆς ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Γενεθλίου Αὐτοῦ χωρίου τελεσθείσης τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, τῇ συμμετοχῇ πλήθους πιστῶν, ἀπευθύνας ἑόρτιον Μήνυμα πρός αὐτούς, καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς τελεσθείσης πασχαλίου πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

                                                                                                               Τήν 11ην πρωϊνήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 5ης ἰδίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Μητροπολιτῶν.

Μετά τήν Εἴσοδον, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Σερβιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου,  Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Γερμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Μartin George, Ἰταλιστί ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου  κ. Μαξίμου.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πατρικούς πασχαλίους λόγους πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα καί ἐν τέλει διένειμε πρός ἅπαντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά. Ἐπηκολούθησε πλούσιον πασχάλιον γεῦμα, παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ἐν τῷ κήπῳ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου. 

Εἶτα ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ τόν Ἐντιμ. Βοηθόν Νομάρχου Çannakale κ. Hüseyin Kulözü καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἔπαρχον, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι καί ηὐχήθησαν Αὐτῷ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν τοῦ Πάσχα, 6ην Μαΐου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Γενεθλίου Αὐτοῦ χωρίου, κατά τήν τελεσθεῖ- σαν Θ. Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Atalay, Δήμαρχον τῆς νήσου, ἀναχωρήσας τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας καί προπεμφθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ περί αὐτόν Κλήρου καί πολλῶν πιστῶν.           

                                                                                                                 Κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τήν Λειτουργίαν καί τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.                  

                                                                                                              Οὕτως ἑωρτάσθη τό ἐφετεινόν Παπαδιαμαντικόν Πάσχα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν προσφιλῆ γενέτειράν Του νῆσον Ἴμβρον.

                                                                                                             Χριστός Ἀνέστη!

 

     ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ     12-13.06.2013

  - Νά φύγετε μεθυσμένοι ἀπό τήν Ἴμβρο μας! Νά φύγετε μεθυσμένοι, ὄχι ἀπό κρασί ἀλλά ἀπό συγκίνηση, ἀπό μνῆμες, ἀπό νοσταλγία! εἶπε καί ἐτόνισε ὁ Ἄγγελος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἴμβρου, ὁ σεμνός Μητροπολίτης τῶν δύο μαρτυρικῶν νησιῶν τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου, ἐκεῖ πού κάποτε στά πολύ πρώιμα ἱστορικά χρόνια ἄνθησε ἕνας πολιτισμός σύγχρονος, ἄν ὄχι πιό παλιός, τοῦ μυκηναϊκοῦ καί τοῦ μινωικοῦ.

Ἔτσι μᾶς καλωσόρισε, ὅταν βρεθήκαμε στό νησί τήν παραμονή τῆς Ἀναλήψεως ταπεινοί ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητές, ἐρχόμενοι ἀπό τήν Πόλη. Εἴχαμε πάει γιά νά εὐχηθοῦμε τόν ἑορτάζοντα Ἴμβριο καί τοῦ ἀποστόλου Βαρθολομαίου ἐπώνυμο. Καί συνεχίζοντας τοῦ ἥλιου τό δρόμο ἤρθαμε καί στόν τόπο πού γέννησε καί ἀνέθρεψε τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους μας. Ἤμασταν γεμάτοι ἀπορία γιά τό τί θά δοῦμε ἐκεῖ. Εἴχαμε πολλές φορές ἀκούσει τή Γλυκιανή καθηγήτρια, τήν κ. Παρασκευή νά διηγεῖται βουρκω­μένη τή δόξα καί τήν ταπείνωση, τίς καλές ἡμέρες καί τά πάθη τῆς πατρίδος της. Καί πάντα ἦταν βιαστική στίς διηγήσεις της, φοβούμενη μήπως ξεσπάσει τήν ὥρα ἐκείνη ὁ ἀσίγαστος κλαυθμός τῆς ψυχῆς της.

Ἤρθαμε μέσα στή δροσιά καί τό νοτισμένο ἀγέρα. Μιά σιγανή βροχούλα μᾶς ράντισε ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα καί ἔτσι δέν ξεχώριζαν τά δάκρυα, πού ἀναπηδοῦσαν ἄτακτα στίς παρειές μας, καθώς κατευθυ­νόμασταν στήν Παναγιά, τήν πρωτεύουσα.

Τετάρτη ἀπόγευμα, ᾽Απόδοσις τοῦ Πάσχα. Τελειώνει τό Χριστός ἀνέστη. Κι ὅμως δέν τελειώνει... Στό νάρθηκα τῆς ἐκκλησίας κάνουμε τήν Θ´ Ὥρα τοῦ Πάσχα. Στό Ἀναστάσεως ἡμέρα προσκυνοῦμε τόν ἀναστάντα Χριστόν. Ὁ ἱερέας αἴρει τήν εἰκόνα τῆς ᾽Αναστάσεως καί εἰσερχόμαστε γιά τόν Ἑσπερινό τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἐορτῆς.

Τήν ἑπομένη τό πρωί, θ. Λειτουργία στό Σχοινούδι στό ἐξωκκλήσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἀνάληψη σήμερα καί κλείνει ὁ κύκλος, πού ἄρχισε μέ τόν Εὐαγγελισμό. Κλείνει ἐκεῖ, ὅπου ἄρχισε ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἐμεῖς ἀνεβαίνουμε στό μικρό λόφο ἔξω ἀπό τό χωριό, βαδίζοντας μέσα στά χωράφια καί τά βοσκοτόπα. Οἱ πιό βιαστικοί κόβουν δρόμο μέσα ἀπό τήν ἀνηφορική πλαγιά, ἀκροβατώντας στίς πέτρες. Φθάνοντας, μᾶς ὑποδέχεται μιά εἰκόνα, πού εἴχαμε χρόνια νά ἀντικρύσουμε, ἡ θυσία τῶν ἀμνῶν καί τῶν ἐρίφων καί ἡ προετοιμασία τοῦ γεύματος πού θά ἀκολουθήσει, ὅταν ἀπό τήν Τράπεζα τῆς ἀναίμακτης Θυσίας θά περάσουμε στήν τράπεζα τῆς ἀγάπης, αὐτῶν πού φροντίζουν τό μικρό ἐξωκκλήσι. Πανηγυρικό συλλείτουργο ἐντός τοῦ ναοῦ, πού λαμπρύνεται ἔτι περισσότερο ἀπό τήν ἐπισκοπική χοροστασία καί τούς καλλίφωνους ἱεροψάλτες. Ὅλα εἶναι ἁπλά καί ὅλα μεγαλοπρεπῆ, ὅλα γιορτάζουν καί χαίρονται. Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς καί ἐμεῖς ἀνεβήκαμε στό λόφο ἐκεῖνο γιά νά Τόν προπέμψουμε καί νά Τοῦ ποῦμε μαζί μέ τούς Ἰμβρίους ἀδελφούς μας: Μή ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανούς, Κύριε. Μή μᾶς ἀφήσεις στήν πρωτινή μας δυσκολία, μήν ἀφήσεις τόν τόπον αὐτόν ἀβοήθητο, μήν ἀφήσεις νά σβήσουν οἱ ἐλπίδες, πού ἄρχισαν νά γεννιοῦνται μέσα μας. Παρῆλθε ἡ ἑβδομάδα τῶν παθῶν τοῦ τόπου μας καί τώρα ἀχνοφέγγει ἡ ἀνάσταση. Αὐτή εἶναι ἡ προσευχή μας, ὁ πόθος μας ὁ μεγάλος στά σωθικά μας...

Ἡ μυσταγωγία τελειώνει καί μεταλαβόντες τῆς ἀθανάτου Τραπέζης δεχόμαστε καί πάλι τά καλωσορίσματα ἀπό τό Μητροπολίτη, πού μᾶς συστήνει στό ἐκκλησίασμα τοῦ Σχοινουδίου. Ἔκδηλη ἡ χαρά καί ἀνείπωτη ἡ συγκίνηση στά πρόσωπά μας. Νιώσαμε σάν νά εἴμαστε γνωστοί ἀπό παλιά, σάν ξενιτεμένοι πού γυρίζουμε στό δικό μας τόπο, στό πανηγύρι τῶν παιδικῶν μας ἀναμνήσεων.

Τώρα σειρά εἶχε τό ὑπαίθριο φίλεμα ἀπό τά παραδοσιακά φαγητά καί τίς λιχουδιές, πού μέ τόση φροντίδα εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ διακονητές τοῦ ἐξωκκλησίου. Ἔγινε ἡ πανηγυρική εὐλόγηση τῶν ἐδεσμάτων καί πρίν περιέλθει τό καλάθι μέ τά κομμάτια τοῦ βραστοῦ κρέατος καί τό καζάνι μέ τήν κουρκούτα στόν κόσμο, πού περίμενε, σηκώθηκε ὁ Μητροπολίτης καί πρόσφερε μέ τά χέρια του πίτες καί γλυκά καί πιό πολύ τήν εἰλικρινῆ καί ἄδολη πατρική του ἀγάπη καί στοργή. Καί ἔγινε καί πάλι ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. Καί ἦταν ὅλα ἁπλά καί ὅλα πανηγυρικά. Ὅλα τά νοστίμευε τό ἅλας τῆς ἀγάπης, τῆς φιλοξενίας, τῆς ἀδελφοσύνης, τῆς νοσταλγίας. Ἑορτάσαμε χάριτι Θεοῦ καί πανηγυρίσαμε καί εὐφρανθήκαμε μετά σπανίας μεγαλοπρεπείας ἐπί τοῦ ἐρημαίου ἐκείνου λόφου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Ἀναλήψεως, τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους, τῆς ἐπαγγελίας και τῆς ἐκπλήρωσης, τῆς ἐπισυναγωγῆς τῶν ἀνθρώπων καί τῆς οἰκοδομῆς τοῦ κατεσκαμμένου θυσιαστηρίου...

Καί ἔτσι μεθύσαμε, ὅπως ἐξ ἀρχῆς μᾶς εἶχε ζητηθεῖ. Καί φύγαμε μεθυσμένοι ὄχι ἀπό τό νιμπριώτικο κρασί τῆς πανήγυρης ἀλλά ἀπό τό μυστικό νάμα, πού ἔρρεε μέσα μας καί κάπου κάπου ξεχείλιζε ἀπό τά μάτια μας. Ἐν τέλει ὁ φιλοξενῶν καί διακονῶν ἡμᾶς μᾶς ἐζήτησε καί κάτι ἀκόμη:

 Κάνετε ἕνα τάμα, μᾶς εἶπε. Κάνετε ἕνα τάμα μέσα σας: νά μή ξεχάσετε ποτέ τήν Ἴμβρο μας.

Καί ἐμεῖς μέσα στή μέθη μας ἀπαντοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας.

- Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Δέσποτα ἅγιε. Δέν θά ξεχάσουμε ποτέ τή δική μας πλέον Ἴμβρο.

                                         Συνέσιος μοναχός

                    Ἱ. Ἡσυχ. Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου,

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ

 Α.Θ.Π. ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΙΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΙΜΒΡΟΥ

5      Μαΐου 2013

Ἀδελφοί μου, Χριστὸς ἀνέστη!

Τέκνα ἐν Κυρίῳ, Χριστὸς ἀνέστη!

Πολυφίλητοι συμπατριῶται καὶ ὁμοχώριοι, Χριστὸς ἀνέστη!

       Μετὰ τὸν πόνο, τὴ θλίψι καὶ τὸ σκοτάδι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἀνέτειλε ἤδη τὸ φῶς καὶ ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως! Ὄχι! Τὸ πάνω χέρι δὲν τὸ ἔχει ὁ θάνατος! Ὄχι! Τὸν τελευταῖο λόγο δὲν τὸν ἔχει ὁ ἅδης! Τὸ πάνω χέρι, τὸ δυνατὸ χέρι, τὸ χέρι τοῦ νικητοῦ, εἶναι τὸ χέρι τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ! Τὸν τελευταῖο λόγο τὸν ἔχει ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ! Καὶ ὁ λόγος τοῦ Λόγου εἶναι Ζωὴ καὶ Ἀνάστασις! Ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε γιὰ τὸν ἑαυτό Του στὴ Μαρία, τὴν ἀδελφὴ τοῦ Λαζάρου: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή». Καὶ ἀκόμη προσέθεσε: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ, ζήσεται. Καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα»! (Ἰωάν. 11, 25). Τὸν πιστεύομε τὸν Χριστό μας καὶ Τὸν ἐμπιστευόμεθα. Ὁ λόγος Του εἶναι ἀλήθεια. Ὁ ἴδιος εἶναι ἡ ἀπόλυτη Ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ καὶ Τὸν ἀκολουθοῦμε, μὲ τὸν σταυρό του ὁ καθένας μας, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη. Ἔτσι συμπορευθήκαμε καὶ ἐφέτος μαζί Του καὶ στὸ Πάθος καὶ στὸν Σταυρὸ καὶ στὸν Θάνατό Του. Ταπεινά, ἀθόρυβα, χωρὶς τυμπανοκρουσίες, μὲ ὅσες δυνάμεις ἔχει ὁ καθένας. Ἄλλος ἔκαμε μεγάλη νηστεία, ἄλλος ἔκαμε πολλὴ προσευχή, ἄλλος ἔχυσε θερμότερα δάκρυα μετανοίας, ἄλλος κουράστηκε περισσότερο κάνοντας μετάνοιες ἤ στέκοντας φιλότιμα στὶς πολλὲς ὧρες τῆς Σαρακοστινῆς καὶ Μεγαλοβδομαδιάτικης λατρείας, ἄλλος ἐφρόντισε νὰ συμφιλιωθῆ μὲ κάποιον ποὺ εἶχαν ψυχρανθῆ, ἄλλος ἔκαμε μεγάλη ὑπομονὴ στὴν ἀρρώστια του ἤ στὴ φτώχεια του κ.λπ. Καὶ ἤδη, ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν Ἄγγελον ὅτι «ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν»! Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ Τὸν συναντοῦμε ὁλοζώντανο, ὁλόφωτο, ὁλόλαμπρο, ὡραῖον εἰς εἶδος καὶ κάλλος καὶ Τὸν προσκυνοῦμε μαζὶ μὲ τὴν Παναγία Μητέρα Του, μαζὶ μὲ τὶς Μυροφόρες, μαζὶ μὲ τοὺς Ἀποστόλους, λέγοντάς Του μαζὶ μὲ τὸν Θωμᾶ: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου»!

     

        Προχωροῦμε στὴν καθημερινή μας ζωή, ἀδελφοί μου, καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι καὶ ὡς Ρωμηοὶ καὶ ὡς Ἴμβριοι, ὡσὰν νὰ βαδίζουμε μέσα στὴν κοιλάδα τοῦ θανάτου. Εἶναι ἄγριες οἱ καταιγίδες τῶν συμφορῶν καὶ τῶν θλίψεων ποὺ μᾶς μαστίζουν. Μυρίους θανάτους ἔχομε μέχρι σήμερα ζήσει! Μυρίους ἀφανισμούς! Ἀνθρωπίνως θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε λυγίσει καί νὰ εἴχαμε ἐξαφανισθῇ! Ὅμως ἴσχυσε καὶ γιὰ μᾶς καὶ ἰσχύει καὶ θὰ ἰσχύῃ πάντοτε ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου ποὺ μᾶς βλέπει νὰ ὑπάρχωμε: «ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοῦ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες» (Β΄ Κορ. 6, 9-10). Κι αὐτὸ γιατὶ ἔχομε ταυτίσει τὴ μοίρα μας μὲ τὸν Χριστό, τὸν Κύριο τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἀναστάσεως. Ζοῦμε καὶ ὑπάρχομε γιατὶ ὁ Χριστὸς ζῆ καὶ ὑπάρχει καὶ βασιλεύει εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Καὶ γιατὶ ἐμεῖς, οἱ μικροὶ τοῦ κόσμου, οἱ φτωχοί, οἱ συχνὰ λησμονημένοι καὶ περιφρονημένοι ἀπὸ τοὺς τρανούς, «ἐν Αὐτῷ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν» (Πράξ. 17, 28). Αὐτὸς εἶναι ἡ ἀναπνοή μας, Αὐτὸς εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, Αὐτὸς εἶναι ἡ πίστις μας, Αὐτὸς εἶναι ἡ μυστικὴ χαρά μας, Αὐτὸς εἶναι ἡ δύναμίς μας, Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωή μας. Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωή, ἡ δύναμις, ἡ πίστις, ἡ χαρά, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀναπνοὴ τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Ρωμηοσύνης. Ὁ Χριστός! Τί κι ἄν βλέπωμε νὰ ὑπάρχουν  γύρω μας ἐδώ       σπίτια μὲ  κατάκλειστα πορτοπαράθυρα; Τί κι ἄν βλέπωμε νὰ  ὑπάρχουν   ρημαγμένα μνήματα στὰ χωριά μας; Ἀλλὰ δὲν βλέπετε ἀδελφοί  καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τί γίνεται γύρω; Σήμερα ὅλα τὰ χωριὰ μας ἔχουν πλέον παπᾶ! Ὅλες οἱ ἐκκλησίες μας λειτουργοῦνται! Ὅλες οἱ καμπάνες τῆς Ἴμβρου ἀπόψε ἐσήμαναν τὸν Θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μητρόπολις ἔχει μέχρι καὶ στὸ διαδίκτυο ἀποκτήσει παρουσία, γιὰ νὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τοὺς Ἰμβριῶτες καὶ τοὺς Τενεδιοὺς σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ στὴν Τένεδο ἀπέκτησε Μητροπολιτικὸ οἴκημα. Ὅλα τὰ ἐξωκκλήσια μας, σὲ ὅλα τὰ χωριά μας, τὸ ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου, ἀναστηλώνονται, ἀνακαινίζονται καὶ λειτουργοῦνται ξανά, ὅπως παληά, χάρις εἰς τό στοργικόν ἐνδιαφέρον τοῦ ποιμενάρχου μας. Ὅλο καὶ περισσότεροι ξενιτευμένοι συμπατριῶτες μας  καί μάλιστα  καί νέοι ἐπιστρέφουν στὴν ὄμορφη Ἴμβρο, ἔστω καὶ γιὰ λίγες ἡμέρες διακοπῶν, ἔστω μόνο γιὰ νὰ κάμουν γιορτὲς ἐδῶ ποὺ εἶναι οἱ ρίζες τους. Ἄλλοι ἔχουν ἤδη ἀνακαινίσει τὰ σπίτια τους καὶ δὲν ἔρχονται σὰν μουσαφίρηδες, ἀλλὰ σὰν νοικοκύρηδες. Τώρα θὰ ἀνοίξῃ ξανὰ ἐδῶ στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους καὶ τὸ Σχολεῖο μας, τὸ Σχολεῖο ὅπου καὶ ὁ Πατριάρχης σας ἔμαθε πρὶν κάμποσες δεκαετίες τὰ πρῶτα  γράμματα. Τί εἶναι ὅλα τοῦτα, ἀδελφοί μου; Δὲν εἶναι σημάδια Ἀναστάσεως; Δὲν εἶναι  ἐπιβεβαίωσις τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ ὅτι ὅποιος Τὸν πιστεύει, κι ἄν ἀκόμη ἀποθάνῃ, τελικῶς θὰ ζήσῃ;

     

        Δὲν ἔχομε ἐμεῖς ἀνάγκη ἀπὸ θεωρίες καὶ ἀπὸ λόγια, ἀγαπητοί μου! «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι! Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ πολιτεύεται»! Τὸ βλέπομε καὶ τὸ ζοῦμε! Εὔχομαι σὲ ὅλους σας καὶ σὲ ὅλους τοὺς ξερριζωμένους Ἰμβρίους ἀνά τά πέρατα  τῆς Οἰκουμένης  πλούσια τὴν εὐφροσύνη καὶ τὴ χαρὰ τοῦ Πάσχα! Χρόνια πολλά, ἐλπιδοφόρα, σωτήρια, λουσμένα στὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως!

  Χριστός Ἀνέστη

 

    Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆςἹερᾶςΜητροπόλεως κ. Κωνσταντίνου Βάντσου

Τήν Παρασκευή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 10η Μαΐου 2013, τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος σέ ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς ἐξάρσεως, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας, Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος τέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Κωνσταντίνου Βάντσου.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ νεοχειροτονηθείς Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον προσῆλθεν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου καί ἐδέχθη τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ.Ὁ νέος ἱερεύς τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας.

      Κηδεία τῆς δολοφονηθείσης μακαριστῆς Σοφίας Σοφιανοῦ

 Τήν Δευτέρα, 10η Ἰουνίου 2013, Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Σοφίας Σοφιανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου.

Κατ’αὐτήν παρέστη καί Ἔπαρχος τῆς νήσου, Ἐξοχώτατος κ. Kamuran Taşbilek, ὁποῖος εἰς τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας διεβίβασε εἴς τε τόν Μητροπολίτη καί τούς οἰκείους τῆς θανούσης τά συλλυπητήρια τοῦ νέου Νομάρχου τῶν Δαρδανελλίων, Ἐξοχωτάτου κ. Ahmet Çınar, ὁποῖος, εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Σοφίας, κατέθεσε στέφανο ἐπί τοῦ τάφου  αὐτῆς.

          Παρέστησαν, ἐπίσης, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου τῆς νήσου καί πλῆθος κόσμου, ὁμογενῶν τε καί ἀλλογενῶν.

                                    Νέος Νομάρχης τῶν Δαρδανελλίων

’Εξοχώτατος κ.   Ahmet Çınar  στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου

             Τήν 12η Ἰουνίου ἐνεστῶτος ἔτους 2013 ὁ νέος Νομάρχης τῶν Δαρδανελλίων Ἐξοχώτατος κ. Ahmet Çınar, συνοδευόμενος ὑπό τῶν κ.κ. Hüseyin Kulözü, Βοηθοῦ Νομάρχου, Κamuran Taşbilek, Ἐπάρχου τῆς νήσου, Yücel Atalay, Δημάρχου αὐτῆς, İbrahim Öcüt, Μουφτῆ Δαρδανελλίων, Serkan Tezel, Ἀντιπλοιάρχου, καί Dr. Şaban Karataş, Διευθυντοῦ Παιδείας τοῦ Νομοῦ Δαρδανελλίων, ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου καί τόν Μητροπολίτη αὐτῆς κ. Κύριλλο, γενόμενος δεκτός μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος.

Ὁ Μητροπολίτης μας μέ λόγους θερμούς καλωσώρισε τόν Ὑψηλό Ἐπισκέπτη, τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει μία καρποφόρο θητεία ἀπό τῆς νέας θέσεως αὐτοῦ, τοῦ διεβίβασε τόν χαιρετισμό καί τίς εὐχές τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου μας, καθώς καί τίς θερμές εὐχαριστίες Αὐτοῦ τε καί τῆς Ὁμογενείας διά τήν ἐπιδειχθεῖσα μέριμνα καί προσοχή πρός τούς ὁμογενεῖς τῆς Ἴμβρου, ἀπό τίς πρῶτες ἤδη ἡμέρες τῆς θητείας του.

«Ἡ κατάθεση στεφάνου ἀπό μέρους τῆς Ἐξοχότητός σας καί τά διαβιβασθέντα διά τοῦ Ἐπάρχου τῆς νήσου συλλυπητήρια σας καί πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, ἀλλά καί πρός τούς οἰκείους τῆς δολοφονηθείσης μακαριστῆς Σοφίας Σοφιανοῦ, κατά τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία αὐτῆς», εἶπε ὁ Μητροπολίτης μας, «συνεκίνησε βαθύτατα τούς πάντας».

Ὁ κ. Νομάρχης ἐδήλωσε ὅτι θά βρίσκεται πάντοτε στό πλευρό μας.

 

Ὁ Μητροπολίτης  μας ἐδέχθη:

       Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 21 Ἰουνίου 2013 ἐδέχθη  ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει  μετά πολλῆς πατρικῆς στοργῆς τήν Παναγιώτα Σοφιανοῦ,ἐκ Σχοινουδίου ἐξελθοῦσαν τοῦ Κρατικοῦ Νοσοκομείου Δαρδανελλίων, ἔνθα ὁλοκληρώθηκε  ἐπιτυχῶς  ἡ θεραπευτική ἀγωγή αὐτῆς,  μετά τήν πρόσφατο περιπέτεια τῆς ὑγείας  της.

    .Ἡ Εἰρημένη Παναγιώτα ὑπέβαλε  εὐγνώμονας εὐχαριστίας  πρός τόν Ποιμενάρχη μας  διά τήν ὑπ’Αὐτοῦ ἐπιδειχθεῖσα  πατρική μέριμνα  πρός τήν ἰδίαν καί τήν οἰκογένειαν αὐτῆς  καθ’ὅλην τήν διάρκεια  τῆς δοκιμασίας αὐτῶν  καί ἀποχαιρἐτησε τόν Μητροπολίτη μας  ἐπί τῇ ὁριστική αὐτῆς ἀναχωρήσει ἐξ Ἴμβρου.

 

 

  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 

 

†Ἱερά Μητρόπολις

Ἴμβρου καί Τενέδου

 

 

Κίνηση Μητροπολίτου:

 

                        

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΕΡΕΩΣ

 

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ὁ ἕλκων τήν καταγωγήν αὐτοῦ ἐκ Σχοινουδίου Ἴμβρου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νικόλαος Σεργάκης, ἀνήρ κόσμιος τοῖς ἤθεσι καί κάτοχος λιπαρᾶς παιδείας, ἱερᾶς τε καί θύραθεν, ἐπανακάμπτων ἐκ τῆς . Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί  Μεγάλης Βρεταννίας, μετά μακράν ὑπηρεσίαν ἐν αὐτῇ, ἐνετάχθη εἰς τό κληρικόν δυναμικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, μέ σκοπόν νά ὑπηρετήση τάς πνευματικάς ἀνάγκας τοῦ ἐνταῦθα λογικοῦ ποιμνίου.

Ἐμφοροῦμαι ὑπό τῆς βεβαίας πεποιθήσεως ὅτι νεοδιορισθείς κληρικός θά ὑπηρετήσῃ τό ἱερόν Θυσιαστήριον μέ καρδίαν φλεγομένην ἀπό ἀγάπην πρός τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν καί μέ ἀταλάντευτον ἀφοσίωσιν εἰς τά κελεύσματα τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, ἱερουργῶν ἀδιαλείπτως τά Θεῖα καί ἄχραντα καί ζῳοποιᾶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μυστήρια, πρός πνευματικήν οἰκοδομήν καί ἁγιασμόν τῶν ἐμπιστευθησομένων αὐτῷ ψυχῶν, ὁδηγῶν αὐτάς εἰς χριστιανικήν προκοπήν, εἰς ἔργα εἰρηνικά, πνευματέμφορα καί ἀγαθά.

                                                                                                             Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει,

           τῇ 9ῃ Μαρτίου 2013                 

                                                                          Ὁ Μητροπολίτης 

                                                        

 

                                                          † Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος

 

 

 

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος

Χειροτονία Πρεσβυτέρου.

 

     Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι  τήν Παρασκευήν τῆς Διακαινησίμου, 10ην Μαΐου 2013, ἐν τῷ καθ’ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ,τελεῖται Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.Κυρίλλου.

    Κατ’αὐτήν ὅ Μητροπολίτης μας θά τελέσῃ  τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν  τοῦ εὐλαβεστάτου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Κωνσταντίνου Βάντσου 

 

                                         Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

  Ὁ Μητροπολίτης μας κατά τούς μήνας Μάρτιο καί ‘Απρίλιο χοροστάτησε, ἱερούργησε,κήρυξε τόν θ.λόγο σέ διάφορους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπαρχίας του , ὡς ἀκολούθως:

 

      Τήν 3η Μαρτίου,τοῦ Ἀσώτου.χοροστάτησε κατά τή θ.λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ. Ἀναστασίας Καραδημήτρη καί  τό διετές τῆς μ. Άργυρός  Μαρίνου

 

Ἱερά μνήμη τῶν Τεσσαράκοντα μαρτύρων

   

      ὁ Μητροπολίτης μας τήν 8η Μαρτίου ,ἡμέρα κατά τήν ὁποία  τελέσθηκε  κατόπιν μεταθέσεως ἡ ἱερά μνήμη τῶν τεσσαράκοντα μαρτύρων χοροστάτησε κατά τήν θεία Λειτουργία στό φερώνυμο ἐξωκλήσι στά περίχωρα τοῦ Σχοινουδίου

        Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο  ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως  τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων αὐτοῦ Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου  καί μετέπειτα Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ, τοῦ καί Γέροντός του,  καί  εῖπε χαρακτηριστικά  ὅτι ὀφείλω   πᾶν ὅτι ἀφορᾶ τήν ἐκκλησιαστική μου ὑπόσταση ἐνθυμηθείς καί ἐπαναλαβών τούς λόγους τοῦ  σοφοῦ ἐκείνου ἀνδρός  ὅτι « ἡ Ἱερά Μητρόπολις εἶναι τό κοινό σπίτι πάντων τῶν χριστιανῶν ,ἔνθα εὑρίσκεται  πάντοτε ἀναμμένη  ἡ κανδήλα  τῆς Ἱερᾶς ἀγρυπνίας καί ὅπου ποτέ δέν λείπει  ὁ ἅγιος ἄρτος τῆς ἀγάπῆς » προσθέσας ὅτι καί σήμερα  ἡ Μητρόπολις Ἴμβρου καί Τενέδου καί ἡ καρδιά τοῦ Ἐπισκόπου Της παραμένουν ἀνοιχτές εἰς πάντα καλῆς θελήσεως ἄνθρωπο.

 Μετά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου  στούς προσελθόντας πιστούς ἡ εὐγενεστάτη κ.Ἀθανασία Βασίλα-Δραγούνη συνεχίζουσα τό ἔργο τῶν ἀειμνήστων γονέων της, Ἰωάννου καί Δήμητρας Δραγούνη , οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν μέριμνα καί τήν φροντίσα  τοῦ ἐξωκλησίου, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων ἐμνήσθη ὁ Μητροπολίτης μας κατά τή τέλεση τοῦ Τρισαγίου, καί οἱ προσελθόντες κάτοικοι τοῦ Σχοινουδίου παρέθεσαν ἑόρτια νηστίσιμα ἐδέσματα  σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα..

 

10 Μαρτίου ,Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω Μητροπολιτικός Ναός

 

Τεσσαρακονθήμερο

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο μ.Εὐαγγελίας Καμπούρη

           

     Μητροπολίτης μας τήν 17η Μαρτίου,    Κυριακή τῆς Τυρινῆς χοροστάτησε κατά τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων,στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Εὐαγγελίας Καμπούρη, εὐεργέτιδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

   Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις παρέθεσε ἐπιμνημόσυνο γεῦμα στό  ὁποῖα παρακάθισαν πάντες οἱ ἐκκλησιασθέντες καί  τιμήσαντες τήν μνήμην της

22 Μαρτίου Α΄Στάσι τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μητροπολιτικός Ναός.

          

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΑΓΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΤΟΥ   ΤΗΡΩΝΟΣ

23/03/2013

 

         ὁ Μητροπολίτης μας τό Σάββατο τῆς Α ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν,23η  Μαρτίου χοροστάτησε κατά τήν θ.λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου στό τέλος τῆς ὁποίας εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῶν ἀγόντων τά ὀνομαστήρια αὐτῶν  κυρίας Θεοδώρας Ντάντου καί κ Θεοδώρου Βουλγαρέλλη Προέδρου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν Σχοινουδίου καί Γλυκέος ,Κοινοτάρχου Γλυκέος  καί στενοῦ συνεργάτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

     «   Εἶναι ἄξιον καί δίκαιον μᾶς ἐλεγε ὁ Μητροπολίτης μας  νά τιμηθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Θεόδωρος Βουλγαρέλλης, ὡς ἄνθρωπος ἀρχῶν καί πιστόν καί ἀφοσιωμένον τέκνον Αὐτῆς, διότι ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν ἀγωνίζεται δι᾿ Αὐτήν μέ πνεῦμα ἀλτρουϊσμοῦ, προσφορᾶς καί θυσίας, ἐνίοτε μάλιστα  καί βαλλόμενος καί συκοφαντούμενος.Ὀλίγοι  ἴσως γνωρίζουν πόσο καταλυτική ὑπῆρξε συμβολή του εἰς τήν ἰδιοκτησιακή κατοχύρωση τῆς πατρικῆς οἰκίας τοῦ ἀειμνήστου  ἀναστήματος τῆς ἐρατεινῆς Ἴμβρου   μακαριστοῦ Ἀμερικῆς Ἰακώβου  ἐπ’ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὐελπιστῶ συνέχισε Μητροπολίτης μας μνεία αὕτη νά ἀποτελέσῃ ἀφορμή παραδειγματισμοῦ καί ἄλλων φιλογενῶν Ἰμβρίων, οἱ ὁποῖοι εὔχομαι νά ἐμπνευσθοῦν καί νά