ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Κίνηση Σεβ Μητροπολίτου

Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου

 

Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011

 

Ὁ Μητροπολίτης μας:

 

  Τήν 7ην Νοεμβρίου, μέ  τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό φερώνυμο ἐξωκλήση, στή περιοχή Τσβάκη τῆς Κοινότητος Εὐλαμπίου, τό ὁποῖο πρόσφατα ἀνακαινίσθηκε δαπάναις  τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου

   Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν καί  παρατέθηκε πλούσιο κυλικεῖο.

  Τήν ἐπαύριο,8ην ἰδίου χοροστάτησε στό φερώνυμο Ἱερό Ναό στή Περιφέρεια Φραντζῆ, κατά τή θεία λειτουργία,καί μίλησε καταλλήλως πρός τό ἐκκλησίασμα.

    Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε σέ γεῦμα στό σπίτι τῶν ἑορτασάντων τήν ὀνοματικήν αὐτῶν ἑορτήν  Εὐστρατίου καί Εὐστρατίας Καρανικόλα.

  Τήν 25ην ἰδίου ,ἡ κ.Αἰκατερίνη Ἀρχοντώνη, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ,  παρέθεσε πλούσιο γεῦμα στούς χωριανούς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, στό καφενεῖο τοῦ πεθεροῦ αὐτῆς  μ. Χρήστου Ἀρχοντώνη, στό ὁποῖο προσκληθείς μετέβη  καί ὁ Μητροπολίτης μας

     Τήν 26ηνἰδίου, με τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος,χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου,κατά τήν τελεσθεῖσαν θεία λειτουργία,   στό τέλος τῆς ὁποίας εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῆς ἑορταζούσης τά ὀνομαστήρια αὐτῆς εὐλαβεστάτης πρεσβυτέρας κ.Στυλιανῆς Σώζου

    Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας ἐπηκολούθησε δεξίωση στήν αἴθουσα τῆς Κοινότητος μέ πλούσιο κυλικεῖο.

  Τό βαράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης εὐλογησε καί παρακάθισε  σἐ γεῦμα στό σπίτι τῆς οἰκογενείας τοῦ π. Νικηφόρου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Εὐλαμπίου.

    Τήν 27ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τήν θεία λειτουργία καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Καραδημήρη τοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν διατελέσαντος Κοινοτάρχου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ὡς καί Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς  καί ἕτερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Ἀργυροῦς Μαρίνου,προσφιλοῦς συζύγου τοῦ Κοινοτάρχου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἐντιμ.κ.Κωνσταντίνου Μαρίνου.

        Κάτά τήν ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Νικολάου,6 Δεκεμβρίου τέλεσε τή λειτουργία στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου σε συλλειτουργία μέ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,

        Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς Ἴμβρου,95 περίπου ἄτομα

        Στό τέλος τῆς θείας λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Ἀρχιερέως. πού ἦτο Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου ἀπό τῆς  4ης Ἀπριλίου τοῦ 1964 μέχρι τῆς10ης Φεβρουαρίου τοῦ 1972,Νικολάου Βάντσου καί Νικολάου Παλαιολόγου τῶν Ἰμβρίων ἱερέων καί Ξενοφῶντος Γρηγορίου, δαπάναις τοῦ ὁποίου ὁ ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου  ἀνεγέρθηκε ἐκ θεμελίων τό ἔτος 1949.

  Μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας ἡ Ἱερά Μητρόπολις παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης  εἰς ὅλο τό ἐκκλησίασμα σέ ἑστιατόριο τοῦ Κάστρου .Στό γεῦμα παρακάθισαν 87 ἄτομα.

  Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης μας  εὐλόγησε καί παρακάθισε σἐ  ἑόρτιο γεῦμα,  πού παρατέθηκε στούς χωριανούς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ὑπό  τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Ἐντιμ κ.Νικολάου Ἀρχοντώνη, αὐταδέλφου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Πατριαρχου μας, στό καφενεῖο  τοῦ ἀειμνήστου πατρός αὐτοῦ  μ.Χρήστου Ἀρχοντώνη

 Τήν 11ην Δεκεμβρίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου κατά τή θεία λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τοῦ μ.Ἰωάννου Μπακῆ.

  Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε καί ἕτερον Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Αἰκαρίνης Σοβαρῆ τό γενος Δημητρίου Κοτζίνη, αὐταδέλφης του Ἐντμ.κ. Παναγιώτου Κοτζίνη, θανούσης ἐν Ἀθήναις τη 10η Δεκεμεβρίου,

   Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στόν φερώνυμο  Ἱερό Ναό  Κάστρου.Παρέστησαν ἐλάχιστα ἄτομα περί τά 12.

    Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μελίτωνος Ἀρχιερέως Σπυρίδωνος Δαμδᾶ καί Πατρικίου Μακούδη τῶν ἀειμνήστων ἱερέων, καί Ξενοφῶντος Γρηγορίου.

  Τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐγένοντο ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου ΜελίτωνοςἈρχιερατεύσαντος ἐν Ἴμβρω  μεταξύ τῶν ἐτῶν 1950-1963  Ὁ μ ἱερέαςς Πατρίκιος ὑπηρέτησε ἐπί σειράν ἐτῶν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Κάστρου καί ὁ Ξενοφῶν Γρηγορίου ἦτο ὁ ἀνακαινιστής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

  Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ παρατέθηκε τέϊον σέ καφενεῖο τοῦ Κάστρου.

  Τήν 16ην Δεκεμβρίου ἀπεβίωσε στή Θεσσαλονίκη ὁ ἀειμνηστός Παναγιώτης Ξυνός.Τήν ἐπαύριο ὁ Μητροπολίτης μας μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί ἀρκετῶν πιστῶν,μεταβάς εἰς τό χωρίον τοῦ ἀειμνήστου  , κατά τήν ὥρα τῆς τελουμένης στή Θεσσαλονίκη νεκρωσίμου Ἀκολουθίας, τέλεσε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος κατανυκτικόν Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου

 Ἐπηκολούθησε δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος

Τήν 18ην ἰδίου ,Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως  χοροστάτησε στόν ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων .κατά τήν θεία λειτουργία,στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο ἱερό μνημόσυνο τῆς ἀειμνήστου Ἀνδρονικης Ἀργυροῦ καί  τά τρίμηνα τῆς μ. Δέσποινας Τυροβόλη

Ἐπηκολούθησε δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος.

Τήν 21ην ‘ἰδίου, ἡμέρα Τετάρτη τό ἑσπέρας ,μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, μέ  κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό στά Κόκκινα

  Τήν 25ην Δεκεμβρίου ,ἐπί τῇ μεγάλη ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τέλεσε τήν θεία λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

 Τήν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξη ἀνέγνωσε ἀπο τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆ Ἱερᾶς Μητροπόλεως π..Κωνσταντῖνος

 Τήν μεσημβρία παρέθεσε πλούσιο Χριστουγεννιάτικο γεῦμα στήν Ἱερά Μητρόπολη

  Τό ἑσπέρας τῆς ἰδιας ἡμέρας προσκληθείς εὐλογησε καί παρακάθισε σέ ἑόρτιο Χριστουγεννιάτικο  γεῦμα στό καφενεῖο τῶν Ἀγριδίων,τό ὁποῖον παρέθεσε ὁ  Ἐντιμότατοςκ.Παρασκευᾶς Πρίγγος,  στόν ὁποῖον ἀφού  διαβίβασε τάς εὐχάς καί τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχου μας, τόν συνεχάρη καί τόν  εὐχαρίστησε καί ὁ ἴδιος  διά  τήν κατ’ἔτος ἐπανάληψη τοῦ Πανιμβριακοῦ αὐτοῦ γεύματος .

   Τήν 26ην ἰδίου , ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως  τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης στήν  Πλάκα κατά τή θεία λειτουργία.

 

 Τά κάλαντα στήν Ἱερά  Μητρόπολη

  Τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων ὁ Μητροπολίτης μετά πολλῆς συγκινήσεως ἤκουσε τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων στήν Ἱερά Μητρόπολη ἀπό νέους, κυρίως, Σχοινουδιώτας,   πού κατά τάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων ἐπισκέφθηκαν τήν  Ἴμβρο

   Τό ποσόν τῶν συγκεντρωθέντων χρημάτων ,τό διέθεσαν διά τούς σεισμοπαθεῖς τῆς Ἀνατολικῆς Τουρκίας

  

Ὁ Μητροπολίτης ἐδέχθη:

  Τόν κ.Ἀθανάσιο Ἀστρακᾶν,πρόξενον τῆς Ἑλλάδος στήν  Πόλη

Κατά τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων ,τούς κ. κ. Kâmuran Taşbilek, Ἔπαρχο τῆς Ἴμβρου, Aydın Aydoğan,Συνταγματάρχη καί Διοικητή τοῦ 5ου Συντάγματος  Στρατοῦ,  στήν Ἴμβρο, καί . Yücel Atalay,  Δήμαρχο  τῆς Ἴμβρου,  οἱ ὁποῖοι συνεχάρησαν τόν Μητροπολίτη μας ἐπί τῇ Μεγάλη ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων,καἰ δι’Αὐτοῦ  πάντας τούς ἑορτάζοντας  χριστιανούς τῆς Ἴμβρου

  Ἐπί τῷ ἰδίω σκοπῷ τόν κ Aytaç Süer,  οἰκογενειακό ἰατρό τῆς Ἴμβρου καί τήν σύζυγο του κ. Şelale,   Δικαστή   στήν Ἴμβρο, τούς ὁποίους καί κράτησε στό ἐπισημο μεσημβρινό Χριστουγεννιάτικο γεῦμα ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

   Τήν 27ηνἰδίου  τίς κυρίες ‘Αθανασία Βασίλα καί Κυριακούλα Μιντάκη μέ  ἐνδεκαμελῆ ὅμιλο νέων Σχοινουδιωτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν .τούς ὁποίους ἐκράτησε στό γεῦμα στήν Ἱερά Μητρόπολη.

Τήν 28ην ἰδίου τόν Ἐλλογιμώτατον κ.Ἰωάννην Καμπούρη ,Καθηγητή μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ὀλγας καί τούς δύο διδύμους υἱούς των, Ἀλέξανδρον καί Ἀποστολον, τούς ὁποίους ἐκράτησε στό γεῦμα στήν Ἱερά Μητρόπολη

 

            

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Η    ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

ΤΟΥ   ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ

Σχοινούδιον Ἴμβρου, 17/07/2011

 

Τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 17η Ἰουλίου ἐ.ἔ., τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, σέ ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς ἐξάρσεως, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας, Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.κ. Κυρίλλου, σέ συλλειτουργία μέ εὐλαβέστατους κληρικούς ἔκ τε τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, κατά τήν ὁποίαν ἔγινε ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἰερολογ. Διακόνου κ. Ἀθανασίου Ντινιάκου.

Ὁ Ἑσπερινός τῆς πανηγύρεως τελέσθηκε τήν προηγουμένην, παρουσίᾳ πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῆς νήσου καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, στόν χῶρον ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, Μητροπολιτικοῦ ποτέ Ναοῦ τῆς νήσου, ὁ ὁποῖος περιῆλθεν ἐν καιρῷ στήν κυριότητα τῆς Διευθύνσεως Βακουφίων καί παραμένει, δυστυχῶς εἰς ἐρειπώδη, εἰσέτι, κατάστασιν.

Καλῶν ὁ Ποιμενάρχης μας κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας τόν ἱεροδιάκονον Ἀθανάσιον εἰς τό μέγα μυστήριον τῆς ἱερωσύνης, ἀφοῦ ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην τῆς διακονίας ἐν θυσιαστικῷ πνεύματι τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἐμπεπιστευμένου αὐτῷ λογικοῦ ποιμνίου, τήν σημασίαν τῆς ποιμαντικῆς ἀποστολῆς τοῦ ἱερέως διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν τῶν χριστιανῶν, ὅπερ συνιστᾷ καί τήν οὐσίαν τοῦ γνησίου ἱερατικοῦ φρονήματος, ἀνέλυσεν εἰς ἐπήκοον πάντων τήν σημασίαν ἑνός ἑκάστου τῶν ἱερατικῶν ἀμφίων, μέ τά ὁποῖα ἐνέδυσε τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον. Έμμελῶς ἔψαλον οἱ Εὐλαβ. Διάκονος κ. Κων/νος Βάντσος καί ὁ τακτικός ἱεροψάλτης τοῦ Ναοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτης Μαλλιαρῆς.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ νεοχειροτονηθείς Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον προσῆλθεν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου καί ἐκ Λήμνου, καί ἐδέχθη τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ χειροτονήσαντος αὐτόν Ποιμενάρχου ἡμῶν, τοῦ παρευρεθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τῶν συλλειτουργησάντων κληρικῶν καί τῶν συμπροσευχηθέντων εὐλαβῶν χριστιανῶν.

Ἀκολούθησε γεῦμα στόν αὐλόγυρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τῆς ὁποίας ἐπιμελήθηκαν οἱ Κυρίες τοῦ Σχοινουδίου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν, παρακαθισάντων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μετά τῶν Πρεσβυτερῶν αὐτῶν, τῆς οἰκογενείας τοῦ νεοχειροτονηθέντος, καί τοῦ συνόλου τοῦ ἐκκλησιάσματος.

Ἐκ βαθέων εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε ὁ πατήρ Ἀθανάσιος Ντινιάκος, ὁ ὁποῖος διορίσθηκε Ἐφημέριος τοῦ Σχοινουδίου, ὅπως δικαιώσῃ τίς χρηστές ἐλπίδες τῆς Ἐκκλησίας καί ἐργασθῇ ὡς δοῦλος πιστός καί ἀγαθός στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου εὐαρεστῶν Θεῷ τε καί ἀνθρώποις.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

                                                

                 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011                                    

 

            Η ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

        ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΝΤΣΟΥ

             Παναγία Ἴμβρου, 27/02/2011

 Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 27η Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., τελέσθηκε στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, σέ ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς ἐξάρσεως, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας, Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.κ. Κυρίλλου σέ συλλειτουργία μέ τούς εὐλαβέστατους κληρικούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Κατ’αὐτήν ἔγινε ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Μουσικολ. κ. Κων/νου Βάντσου τοῦ Νικολάου, ἀπό τά Ἀγρίδια τῆς Ἴμβρου, ἐνῷ τήν προηγουμένην ἔγινε ἡ ρασοφορία του στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόμου Ἀγριδίων, στόν ὁποῖο καί βαπτίσθηκε.

Κατά τήν προσφώνησή του ὁ Ποιμενάρχης μας, ἀφοῦ ὑπεγράμμισε τή σημασία πού ἔχουν γιά τούς κληρικούς οἱ ἀρετές τῆς σωφροσύνης καί τῆς ταπεινοφροσύνης, ἐξῇρε τόν χαρακτῆρα καί τίς ἀρετές τοῦ ὑποδιακόνου Κωνσταντίνου τόν κάλεσε «νά προσέλθῃ εἰς τό μέγα μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης μέ φλεγομένην ἀπό ἀγάπην καρδίαν, ἀταλάντευτον ἀφοσίωσιν εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καί φόβον Θεοῦ».

Ἀκολούθησε δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί στή συνέχεια παρατέθηκε σ’αὐτήν γεῦμα ἀγάπης, στό ὁποῖο παρεκάθησαν οἱ κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μετά τῶν Πρεσβυτερῶν, ἱεροψάλτες, ἡ οἰκογένεια τοῦ νεοχειροτονηθέντος, καί ἄλλοι γνωστοί καί φίλοι αὐτοῦ.

Ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο τέκνων, ἀπόφοιτος Λυκείου καί κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἐκ βαθέων εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε νά δικαιώσῃ τίς χρηστές ἐλπίδες τῆς Ἐκκλησίας καί ἐργασθῇ ὡς δοῦλος πιστός καί ἀγαθός στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου εὐαρεστῶν Θεῷ τε καί ἀνθρώποις.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

     

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 6ης ἰδίου.

Τήν 5ην τρέχοντος μηνός ἐπεσκέφθη αὐτοπροσώπως τόν  ἐν τῷ Αρμενικῷ Νοσοκομείῳ Ὑψωμαθείων νοσηλευόμενον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Αγαθάγγελον Βαπορίδην.  

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τήν Κυριακήν, 6ην Φεβρουαρίου.

Καταλλήλως δέ κατά:

Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Μπορνόβα, μητρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης, τήν Πέμπτην, 3ην Φεβρουαρίου.

Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Φωτιάδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Παρασκεύην, 4ην ἰδίου.

Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα ἔκθεσιν φωτογραφίας τῆς Εὐγεν. κ. Λίζης Καλλιγᾶ, ὑπό τόν τίτλον «Μετοίκησις», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

         Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ Ἱερ Να Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου προσφερθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί

β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 1ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης, 2ας ἰδίου.

 

           ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 

 Ὁ Μητροπολίτης μας κατά τήν ἡμέρα τῆς πρωτοχρονιᾶς ,χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου.

  Τό νόμισμα κατά τήν κοπή τῆς Πίτας ἔλαχε στό κ.Δημήτριο Κοκκινάκη

    Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό, στόν Ἱερό Ναό τοῦτ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  τῶν Ἀγριδίων .

    Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα  στό Καφενεῖο τῆς Κοινότητος ἡ τελετή τοῦ κοψίματος τῆς πίτας.Τό νόμισμα ἔλαχε στή κ. Ἄννα Ἀσλαμᾶ- Ψαροῦ ,κόρη τοῦ κοινοτάρχου τῶν Ἀγριδίων κ. Δημητρίου Ψαροῦ.

    Τήν 2α ἰδίου ,ἡμέρα Κυριακή χροστάτησε κατά τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου.

    Ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας ἔγινε στό Συνοδικό τῆς Κοινότητος καί τό νόμισμα ἔλαχε στή κ.Ἑλένη Θωμᾶ.

     Τήν 3ην ἰδίου προκειμένου νά πρωστῆ  τῆς Ἱερᾶς Τελετῆς  τῆς Καταδύσεως  τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀνεχώρησε διά τό ἕτερο σκέλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν Τένεδο.

   Καθ' ὁδόν ἐπισκέφθηκε τόν νοσηλευόμενον στό Κρατικό Νοσοκομεῖο τῶν Δαρδανελλίων Γεώργίο Βουλγαρέλλη στό ὁποῖο καί μετέδωκε τήν Θεία Κοινωνία.

        

Τό κόψιμο τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας στή Τένεδο

      Τήν 4η ἰδίου,ἡμέρα Τρίτη στό ἐστιατόριο Vahidin Yeri τῆς Τενέδου ἐν μέσῳ τῶν ἐξ Ἑλάδος προσκυνητῶν καί τῶν ἐλαχίστων Τενεδίων  ὁ Μητροπολίτης μας ἔκοψε τήν πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλόπιτα, ευχήθηκε εἰς πάντας τά εἰκότα καί στή  συνέχεια παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης σέ ὅλους τούς προσκυνητάς καί τούς ἐλαχίστους Τενεδίους. 46 ἄτομα

    

Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Τένεδο

  Τήν 5ην ἰδίου,ἡμέρα Τετάρτη,ὁ Μητροπολίτης μας βοηθούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ,τέλεσε τή θεία λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τενέδου  καί στή συνέχεια τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων.

   Κατά τήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν  ἐκ Μυτιλήνης καί Νέας Τενέδου Χαλκιδικῆς.

    Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ Ἁγιασμοῦ  ὁ Μητροπολίτης μας,ὁ ἱερεύς οἱ Ἱεροψάλτες καί ὅλοι οἱ προσκυνηταί, καί οἱ ἐλάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι τῆς Τενέδου ἐν πομπῇ μετέβησαν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό λιμάνι τῆς Τενέδου ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τόν ὁποῖον ἀνέσυρε ὁ κ.Ἐλευθέριος Χρυσόμαλος.

   Τήν μεσημβρία μετά τό πέρας τῆς Τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀνεχώρησε δια τήν Ἴμβρον. Καθ’ὁδόν ἐπισκέφθηκε καί πάλιν ἐν τῷ Κρατικῷ Νοσοκομείῳ τῶν Δαρδανελλίων τόν Γεώργιο Βουλγαρέλλην,ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τήν προτεραία μετάλαβε τῶν Ἀχράτων Μυστηρίων παρέδωκε τό πνεῦμα,ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς τέλεσε  κατανυκτικό Τρισάγιο.

 

Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἴμβρο

        Ὁ Μητροπολίτης  μας κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων  μετά τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων.Ἀκολούθως ἐν πομπῇ μετά τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἴμβρου κατευθύνθηκε στό Κάστρο,ὅπου ἀφού ἁγίασε τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου δια τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς ἡμέρας ,ἐν πομπῇ καί πάλιν ἐκ τοῦ Ἁγίου Νικολάου μετέβη στό λιμάνι τοῦ Κάστρου ἀπό ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τόν ὁποῖο ἀνέσυρε ὁ μικρός Ἐμμανουήλ Καρανικόλας. Ἀπό τήν δεκαετία  τοῦ 50 καί ἑξῆς δια πρώτη φορά φέτος  ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων ἔγινε στό Κάστρο.

   Στή συνεχεία σέ ἐστιατόριο στή προκυμαία τοῦ Κάστρου ἔγινε ἡ κοπή τῆς πατροπαράδοτης Ἁγιοβασιλόπιτας  καί ἀκούστηκαν καί στό Κάστρο  ὕστερα  ἀπό πολλά χρόνια τά κάλαντα .

    Ἀκολούθως ὁ Μητροπολίτης μας παρέθεσε στό ἴδιο ἐστιατόριο σ’ὅλους τούς προσκυνητάς, 83 περίπου ἄτομα, γεῦμα ἀγάπης.

  Τήν 7ην ἰδίου,ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως  τιῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου,χοροστάτησε κατά τή θεία λειτουργία,στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.

Κηδεία μ. Γεωργίου Βουλγαρέλλη

     Τήν 7ην ἰδίου τό ἀπόγευμα ὁ Μητροπολίτης μας μετά τοῦ Ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἐπαρχίας τέλεσε ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος  τήν κηδεία τοῦ μ.Γεωργίου Βουλγαρέλλη,προσφιλοῦς πατρός τοῦ Ἐντιμοτάτου κ Θεοδώρου Βουλγαρέλλη

    Παρέστησαν ὁ Ἔπαρχος καί ὁ Δήμαρχος τῆς νήσου καί ἱκανός ἀριθμός ὁμογενῶν ἀλλά καί ἀλογενῶν.

     Ὁ ἐνταφιασμός ἔγινε στό κοιμητήριο τοῦ Γλυκέος

 

            Ὁ Μητροπολίτης μας στή Πόλη

       Ὁ Μητροπολίτης μας τήν Κυριακή,9 ην τ.μ Ἰανουαρίου  χοροστάτησε στό Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατά τήν Θεία Λειτουργία.

 

Τό  Κόψιμο τῆς πίτας

Τοῦ Μορφωτικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου

Ἰμβρίων τῆς Πόλεως

     Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 9ης τ.μ. ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ καί στή συνέχεια στή παρακείμενη μεγάλη αἴθουσα τῆς Κοινότητος προσκληθείς ἔκοψε τήν πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλόπιτα  τοῦ Μορφωτικοῦ καί Φιλανθροπικοῦ Συνδέσμου   Ἰμβρίων τῆς Πόλεως.

   Παρέστησαν  ὁ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στήν Ἄγκυρα ἐξοχώτατος κ.Ἰωάννης- Φώτιος Ξύδας ,ὁ Γενικός Πρόξενος  καί ὁ Πρόξενος Αὐτῆς στή Πόλη Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειος Μπορνόβας καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς καί  ἱκανός ἀριθμός Ἰμβρίων.

  Στήν  ἀρχή τῆς τελετῆς ὠμίλησε ἡ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου κ. Παναγιώτα Μορφιάδου καί στή συνέχεια  ἡ Διευθύντρια τῆς  Αστικῆς Σχολῆς τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου Εὐαγγελία Κανάρη μέ τούς Ἰμβρίους μαθητάς παρουσίασε ἕνα ἐκλεκτό διδακτικό σχολικό πρόγραμμα.

     Μετά τό πέρας τοῦ σχολικοῦ προγράμματος τόν λόγο ἔλαβε ὁ Μητροπολίτης μας,ὁ ὁποῖος δια λόγων θερμῶν  χαιρέτησε τούς παρόντας, ἤκουσε τά κάλαντα καί ἔκοψε στή συνέχεια τήν πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλόπιτα.Τέλος ὡμίλησε  καί ὁ ἐξοχώτατος κ. πρέσβυς κ. Ξύδας ὁ ὁποῖος ἀπέσπασε θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα.

 

Νέος κληρικός

στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου

 

         Κατά τήν συνεδρίαν τῆς 11ης Ἰανουαρίου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οῖκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου  ἐνεκρίθη ἡ εἰς Διάκονον καί πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἐλλογιμ. κ.Κωνσταντίνου Βάντσου, υἱοῦ τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Νικολάου.

          Ὁ ἐν λόγῳ ὑποψήφιος κληρικός εῖναι ἀπόφοιτος Λυκείου  καί κάτοχος πτυχίου Βυζαντινῆς μουσικῆς.

 

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου μας :

      Ὁ Μητροπολίτης μας καί ἐφέτος ,ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ  τῶν ἐν Ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας γιόρτασε τά σεπτά   ὀνομαστήριά του

         Ὁ Μητροπολίτης μας τήν πρωΐαν τῆς γιορτῆς του περιστοιχούμενος ἀπό τόν Ἱερό κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Ὁποῖος στό τέλος ἀφού ἀναφέρθηκε στή ζωή καί τό ἔργον τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου δια θερμῶν λόγων εὐχαριστησε  πάντας τούς προσελθόντας.

  Ἐπακολούθησε δεξίωση καί τό κόψιμο τῆς πατροπαράδοτης Ἁγιοβασιλόπιτας  στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως ὅπου παρέστησαν σχεδόν ἅπαντες οἱ ἐκκλησιασθέντες.Τό νόμισμα ἔλαχε στήν Ἱερά Μητρόπολη.

   Τήν μεσημβρία Ποιμενάρχης μας στό ἐστιατόριο Χαμάμ τῆς Παναγίας παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα ἀγάπης, στό ὁποῖο παρακάθισαν περί τά 95 ἄτομα ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου.Πλήν  τῶν ὡς ἄνω συνδαιτυμόνων προσκληθέντες τίμησαν  τόν  Μητροπολίτη μας δια τῆς παρουσίας των  χειρουργός ἰατρός τοῦ Νοσοκομείου τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ.Alper μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Δδος   Dilek ,Καθηγητρίας ,ὡς καί Δικηγόρος τῆς Μητροπόλεως Εὐγενεστάτη κ Dilek

  Τήν 23 ην ἰδίου , ἡμέρα Κυριακή ,τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, βοηθούμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ.Διακόνου κ.Ἀστερίου.Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Εὐτέρπης Μπακάλη.’       

 

Ὁ Μητροπολίτης μας στόν Διοικητῆ

τοῦ 5ου Συντάγματος Στρατοῦ

Συνταγματάρχη κ.Aydoğan Aydın

 

           Τήν 24ην Ἰανουαρίου  ὁ Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε  ἐθυμοτυπικά  τόν νέον Διοικητήν  τοῦ 5ου Συντάγματος Στρατοῦ,Συνταγματάρχην κ.Aydoğan Aydın, τόν ὁποῖον  πρῶτ’ἀπ’ὅλα εὐχαρίστησε  δια τις παρεχόμενες διευκολύνσεις εἰς τούς ὁμογενεῖς ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη,κυρίως εἰς περιπτώσεις ἀσθενῶν,τοῦ διαβίβασε τόν χαιρετισμό τοῦ Πατριάρχου μας καί τοῦ εὐχήθηκε τό νέον ἔτος νά εῖναι ἔτος εἰρήνης δι’ὅλον τόν κόσμο καί ἔτος ὑγείας. Ὁ κ. Διοικητής διαβεβαίωσε τόν Μητροπολίτη μας ὅτι χαίρεται ὁσάκις τοῦ δίδεται ἡ εὐκαρία νά ἐξυπηρετῆ καί τούς ὁμογενεῖς τούς ὁποίους θεωρεῖ ἀδελφούς.