ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Τένεδον

 

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς νήσου Τενέδου, τήν ὁποίαν ἐπεσκέφθη ἐπί τριήμερον, ἵνα προστῇ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς πανηγύρεως τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.  

 

Τήν μεσημβρίαν τῆς 25ης  τ. μ. ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐξοχ. κ. Abdülkadir Atalýk, Νομάρχην Çanakkale, ὁμοῦ μετά τοῦ ἀναμένοντος ἐκεῖσε Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου,  καί ἐν συνεχείᾳ τόν Δήμαρχον Ýntepe (Ρένκιοϊ), Ἐντιμ. κ. Alaattin Özkurnaz. Τό ἀπόγευμα, συνοδευόμενος καί ὑπό τοῦ ἀναμένοντος Αὐτόν εἰς Geyikli Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, διεπεραιώθη εἰς Τένεδον, γενόμενος δεκτός μετ’ ἐκδηλώσεων τιμῆς καί σεβασμοῦ ἐν τῷ λιμένι αὐτῆς ὑπό τῶν ὀλίγων κατοίκων τῆς Νήσου ὡς καί πλείστων πιστῶν ἐλθόντων ἐκ τῆς γειτονικῆς Ἴμβρου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

 

Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου καί τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,  ἐν τῷ Κοινοτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. πρῴην  Ὑπουργῶν κ. Γεωργίου Ἀνωμερίτη καί κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, Βουλευτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, καί πλήθους πιστῶν ἐξ Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί Ἑλλάδος, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ Τενέδου, ὡς καί  μελῶν τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Τενεδίων. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, Ὅστις ἀπήντησεν, εὐχαριστήσας καί συγχαρείς τόν Ποιμενάρχην διά τήν πατρικήν μέριμναν καί τήν ἐν γένει διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ κατ’ αὐτόν ἐπαρχίᾳ, καί ἐν συνεχείᾳ ἀπηυθύνθη ἐν βαθείᾳ συγκινήσει πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. Τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ἐπίσης ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Εὐγεν. κ. Πελαγία Πισιρτζῆ. Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ.

 

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 26ην Ἰουλίου, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ναϋδρίῳ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τῇ παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν καί προσκυνητῶν, καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου  παρατεθέν ἐν τῷ ὑπαιθρίῳ χώρῳ τοῦ προσκυνήματος-Ἁγιάσματος ἑόρτιον γεῦμα καί παρηκολούθησε τό ἑορταστικόν μουσικόν πρόγραμμα.

 

 Κατά τήν ἐκεῖ παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Ýbrahim Çenet, ὡς καί τόν Δήμαρχον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Mustafa Mutay, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ξενοδοχείου τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σάλτου, ἐξεναγήθη εἰς τό Μουσεῖον ἱστορίας καί πολιτισμοῦ τῆς Νήσου, καί ἐπεσκέφθη τό Κοιμητήριον αὐτῆς, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὡς καί τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου Β’ τοῦ Τενεδίου καί τῶν διατελεσάντων κατά τά τελευταῖα ἔτη Ποιμεναρχῶν τῆς Νήσου ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καί Μητροπολιτῶν Ἰακώβου, Μελίτωνος, Νικολάου καί Φωτίου.

 

Ἐπίσης, παρέστη εἰς τήν Βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Ἀρετῆς Κωστάλα, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης, καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν συνεχείᾳ ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ νεοφωτίστου παρατεθέν δεῖπνον εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον τῆς Τενέδου.

 

Τήν Δευτέραν, 27ην  ἰδίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, τελεσθείσης ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου συμπροσευχομένου ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς ἐκκλησιασθέντας πολυπληθεῖς πιστούς, συνεχάρη δέ καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τενέδου.

 

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης  ἀνεχώρησεν  ἐκ τῆς Νήσου  προπεμφθείς ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ μετά τιμῶν, εὐλαβείας καί σεβασμοῦ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, τοῦ κ. Δημάρχου καί τῶν συγκεντρωθέντων Τενεδίων καί λοιπῶν ἐπισκεπτῶν.

 

 

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΣΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΝ

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΕΝΕΔΟΥ

(27 Ἰουλίου 2009)

* * *

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καὶ Τενέδου κ.Κύριλλε,

Λοιποὶ Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,

Προσφιλέστατοι Τενέδιοι,

 

Δοξάζομεν ἀπὸ καρδίας τὸ πανάγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ,  ὁ Ὁποῖος μᾶς ἠξίωσε νὰ ἔλθωμεν εἰς τὴν Λεύκοφρυν  νῆσον τοῦ Τέννητος, τὸ μικρὸ τοῦτο μαργαριτάρι τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου, διὰ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν ἐτησίαν πανήγυριν τῆς προστάτιδος τῶν ἁπανταχοῦ Τενεδίων Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς.

 

Ἀνέκαθεν εἰς τὴν Τένεδον ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἑωρτάζετο ἐπὶ διήμερον. Οὕτω καὶ ἐφέτος, ἀφοῦ ἐτελέσαμε χθὲς τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱστορικὸν ναΐσκον τοῦ ἁγιάσματός της, ἤδη κορυφώνομεν τὸν ἑορτασμὸν μὲ τὴν σημερινὴν Τρισαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν σεβάσμιον  τοῦτον Κοινοτικὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, συνεορτάζοντες τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα τὸν Ἰαματικόν.

 

Χαιρόμεθα βλέποντες τὰ προσφιλῆ πρόσωπα τῶν ὀλίγων ὁμογενῶν τῆς νήσου, τοὺς ὁποίους καὶ θέλομεν νὰ διαβεβαιώσωμεν ὅτι οὐδέποτε λησμονοῦμεν καὶ πάντοτε ἔχομεν δι’ αὐτοὺς μίαν ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τὴν καρδίαν μας καὶ εἰς τὰς προσευχάς μας. Ὅσον ὀλίγοι καὶ ἄν εἶναι, διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ διὰ τὴν ψυχὴν τοῦ Γένους εἶναι πολλοὶ καὶ πολύτιμοι! Τὸ ἴδιο καὶ διὰ τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ Του κουφίζει καὶ τὸν ἰδικόν των σταυρόν, καὶ ἐπαγγέλλεται ζωὴν καὶ ἀνάστασιν. Εἴμεθα εἰς τὸ πλευρόν των μὲ βαθεῖαν ἀγάπην, ἕτοιμοι νὰ τοὺς βοηθήσωμεν ὅσον δυνάμεθα καὶ μὲ ὅσα μέσα διαθέτομεν. Καὶ ὑποσχόμεθα νὰ ἔλθωμεν καὶ πάλιν εἰς τὸ μέλλον πλησίον των, εἰς ἔμπρακτον ἐπιβεβαίωσιν τοῦ δι’ αὐτοὺς ζωηροῦ ἐνδιαφέροντός μας. Χαιρόμεθα, ἐπίσης, βλέποντες τὰ προσφιλῆ πρόσωπα τῶν κατ’ ἀνάγκην μακρὰν τῆς πατρίδος των διαβιούντων Τενεδίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ ἦλθαν νὰ προσκυνήσουν τὰ ἅγια χώματα τῶν πατέρων των, νὰ πανηγυρίσουν τὴν προστάτιδά των Ἁγίαν Παρασκευήν, νὰ προσευχηθοῦν διὰ τοὺς κεκοιμημένους των, νὰ γεμίσουν τὴν ψυχήν των μὲ ἥλιο καὶ ὀξυγόνο τενέδιο, νὰ ἀνανεώσουν τοὺς ἱεροὺς δεσμούς των μὲ τὸν τόπον! Εὐχόμεθα εἰς αὐτοὺς ἐγκαρδίως κάθε πρόοδον καὶ προκοπήν, ὅπου καὶ ἄν ζοῦν. Εἶναι ὅλοι των παιδιὰ τῆς Τενέδου, παιδιά μας πολυαγαπημένα, τῶν ὁποίων τὸ καλὸ ὄνομα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ σεμνυνώμεθα ἐν Κυρίῳ.

 

Εἴμεθα βέβαιοι, ἀγαπητοί, ὅτι καὶ χθὲς καὶ σήμερον συνελειτούργησαν μαζί μας μυστικῶς οἱ ἀπὸ αἰώνων παρεδρεύοντες εἰς τὸ οὐράνιον θυσιαστήριον ἀοίδιμοι Ἐπίσκοποι Τενέδου Ἀναστάσιος καὶ Φλωρέντιος, ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Γ΄ καὶ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀντιστοίχως, καθὼς καὶ τὸ μέγα τέκνον τῆς Τενέδου, ὁ ἀοίδιμος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ προκάτοχος ἡμῶν Μελέτιος ὁ Β΄. Ἀναμφιβόλως καὶ οἱ νεώτεροι Ποιμενάρχαι Ἴμβρου καὶ Τενέδου ἀοίδιμοι Ἰάκωβος, Μελίτων, Νικόλαος καὶ Φώτιος, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν μετὰ ταῦτα Πατριάρχην καὶ ἄμεσον προκάτοχον ἡμῶν Δημήτριον τὸν Α΄, οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν καὶ ἐπόνεσαν τὴν Τένεδον καὶ τὸ ἐν αὐτῇ ποίμνιόν των. Ναί! Δὲν εἴμεθα, ἀγαπητοί, ποτὲ μόνοι! Μαζί μας εἶναι καὶ οἱ ἐν Κυρίῳ κοιμηθέντες, οἱ «μακάριοι νεκροί» μας ποὺ ζοῦν εἰς τὴν ἄλλην πατρίδα μας, τὴν αἰωνίαν, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Ὅλοι συναντώμεθα εἰς τὸ ἅγιον ποτήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἡ προσευχή, καὶ μάλιστα ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος τῆς εὐλογημένης συναντήσεώς μας. Καὶ εἰς αὐτὴν τὴν συνάντησιν ξεχωριστὴν θέσιν ἔχουν οἱ διατελέσαντες ἡγούμενοι καὶ πατέρες ἡμῶν ἐν τῇ πίστει. Ἄς μᾶς συνοδεύουν αἱ ἅγιαι εὐχαί των.

 

Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία, ἀγαπητοί, ὅτι εἶναι σκληρὰ ἡ σύγχρονος πραγματικότης τῆς Τενέδου, ὅπως ἄλλωστε καὶ τῆς ἀδελφῆς Ἴμβρου. Δὲν εἶναι ὅμως τῆς παρούσης τὸ νὰ ἀναφέρωμεν τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀφορμάς. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μᾶς ἐνδιαφέρει πρωτίστως εἶναι τὸ πῶς ἡ πραγματικότης αὐτὴ θὰ καταστῇ περισσότερον φωτεινὴ καὶ ὑποφερτή. Δόξα τῷ Θεῷ, κάποια περιθώρια ὑπάρχουν καὶ μᾶς δίδουν ἐλπίδας. Σημειώνομεν τὴν διὰ συνδρομῆς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Ἐρντογὰν ἀνοικοδόμησιν τοῦ καμπαναριοῦ τοῦ ἱεροῦ τούτου ναοῦ, τὸ ὁποῖον ἦτο παλαιόθεν σύμβολον τῆς χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τὴν νῆσον καὶ σημεῖον ἀναφορᾶς τῶν Τενεδίων. Δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας νὰ ἐκφράσωμεν θερμὰς πρὸς τοῦτο εὐχαριστίας τόσον εἰς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν προσωπικῶς, ὅσον καὶ εἰς τὴν Κυβέρνησίν του. Σημειώνομεν ἐπίσης τὴν ἀναστήλωσιν καὶ ἀνακαίνισιν τῆς Ἐπισκοπικῆς κατοικίας, ἡ ὁποία συνετελέσθη μὲ τὴν ἄοκνον φροντίδα τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου καὶ εἶναι πλέον καὶ αὐτὴ δεύτερον εὐπρεπὲς σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς παρουσίας τῆς ὁμογενείας ἐνταῦθα. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἐκφράζομεν εἰς τὸν ἀγαπητὸν ἅγιον ἀδελφόν, καὶ διὰ τοῦτο, ὁλόθυμον τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καὶ εὐελπιστοῦμεν ὅτι, μὲ τὴν ἀρρωγὴν τῶν Τενεδίων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἄλλων φιλογενῶν, θὰ δυνηθῇ νὰ ἀναστηλώσῃ, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο καὶ τὰ ἐξωκκλήσια τῆς νήσου, ὅπως τὸ πράττει ὅλως ἀξιεπαίνως καὶ εἰς τὴν Ἴμβρον. Ἐξ ἑτέρου, εἴχομεν προσφάτως καὶ τὴν δικαίωσιν τῆς Κοινότητος Τενέδου ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸν Δικαστήριον Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἐν σχέσει μὲ τὰ δικαιώματά της ἐπὶ τῆς περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία θέτει φραγμὸν εἰς αὐθαιρέτους ἐνεργείας εἰς βάρος τῶν δικαιωμάτων τῆς ὁμογενοῦς μειονότητος. Δόξα τῷ Θεῷ, πιστεύομεν ὅτι ἡ Παναγία ἔκαμε τὸ θαῦμα Της, εἰσακούσασα τὰς προσευχὰς καὶ τοὺς στεναγμοὺς τῶν τέκνων Της. Ἐπὶ τέλους, εἴμεθα νομιμόφρονες καὶ νομοταγεῖς πολῖται καὶ δὲν ἔχομεν ἀπαιτήσεις πέραν τῶν βασικῶν καὶ αὐτονοήτων ποὺ ἔχει καὶ ὁ τελευταῖος πολίτης τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ὁ τελευταῖος πολίτης οἱουδήποτε ἀνὰ τὸν κόσμον πολιτισμένου καὶ εὐνομουμένου Κράτους! Πιστεύομεν δὲ ὅτι καὶ αἱ ἔντιμοι ἐπιτόπιοι Ἀρχαί, τόσον αἱ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὅσον καὶ αἱ Κρατικαί, θὰ εὑρίσκωνται παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς μικρᾶς χριστιανικῆς Κοινότητος τῆς νήσου, μὲ κατανόησιν καὶ εὐμενῆ διάθεσιν. Τὰς παρακαλοῦμεν δι’ αὐτὸ καὶ τὰς διαβεβαιοῦμεν ὅτι ἡ τοιαύτη εὐμενὴς στάσις των θὰ εἶναι ἄριστον συστατικὸν διὰ τὴν νῆσον καὶ τὴν Χώραν εἰς τὰ ὄμματα παντὸς τρίτου. Ἄλλωστε, ἡ μὲν Χώρα μας εὑρίσκεται εἰς πορείαν ἐντάξεως εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, τὴν ὁποίαν καὶ ὡς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἐστηρίξαμε καὶ στηρίζομεν μὲ σθένος, ἡ δὲ Τένεδος εὑρίσκεται ὑπὸ τουριστικὴν ἀνάπτυξιν καὶ πολλοὶ ξένοι τὴν ἐπιλέγουν διὰ τὰς διακοπάς των. Ὅταν ἡ Εὐρώπη βλέπῃ σεβασμὸν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων ἀπὸ μέρους τοῦ Κράτους ἡμῶν, αἱ θύραι της θὰ εἶναι ἀνοικταὶ διὰ τὴν Τουρκίαν. Καὶ ὅταν οἱ ἐν Τενέδῳ καταφθάνοντες ξένοι ἐπισκέπται βλέπουν τὰς σχέσεις τῆς Διοικήσεως μὲ τὴν ἐναπομείνασαν μειονότητα ἀγαθάς, τοῦτο θὰ ἐνθαρρύνῃ περισσοτέρους νὰ ἔρχωνται καὶ νὰ διαμένουν ἐπὶ ἡμέρας εἰς τὴν Τένεδον, ἀφήνοντες πολύτιμον συνάλλαγμα εἰς τὴν τοπικὴν ἀγορὰν καὶ τὰς ὑπηρεσίας καὶ βοηθοῦντες εἰς τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τῆς νήσου, ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων τῶν κατοίκων.

 

Λοιπόν, ἀδελφοί, καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, εἰς τὸ βάθος τῆς σήραγγος οἱ πιστοὶ πάντοτε βλέπομεν φῶς. Καὶ τοῦτο, διότι τὸν τελευταῖον λόγον τὸν ἔχει ὁ Θεός. Εἰς Αὐτὸν ἐπιρρίπτομε καὶ σήμερον τὴν ἐλπίδα μας, ὅπως ἀκριβῶς τὸ εἴπομεν ἐνωρίτερον μυστικῶς ἐνώπιον τῆς ἁγίας τραπέζης, πρὸ τῶν Τιμίων Δώρων: «Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα Φιλάνθρωπε»! Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι δὲν θὰ ἀποστρέψῃ τὸ πρόσωπόν Του, ἀλλὰ θὰ δώσῃ ἀπάντησιν εἰς τὴν προσευχήν μας. Δὲν θὰ ἀποκάμωμεν ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθειαν καὶ προστασίαν Του. Δὲν θὰ κουρασθοῦμε νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν ψυχήν μας, διὰ τὴν ἀξιοπρέπειάν μας, διὰ τὸ αὔριον τοῦ ποιμνίου μας. Ἄς μᾶς συνοδεύουν αἱ πρεσβεῖαι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μεγάλης Μητρὸς καὶ κραταιᾶς Σκέπης τοῦ εὐσεβοῦς Γένους ἡμῶν, καὶ αἱ εὐχαὶ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν». Ἀμήν!

 

 

Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ

(26 Ἰουλίου 2009)

* * *

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καὶ Τενέδου κ. Κύριλλε,

Λοιποὶ Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,

Ἀγαπητοὶ προσκυνηταί,

Προσφιλέστατοι Τενέδιοι,

 

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν ἤλθαμε εἰς τὴν Τένεδον διὰ νὰ συνεορτάσωμεν τὴν Ἁγίαν Παρασκευήν. Τὴν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον προστατεύουν τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ νησιοῦ καὶ τοὺς ξενητευμένους μας.

 

Τὸ Ἁγίασμα αὐτὸ ἐγνώρισε παλαιότερον ὡραῖες ἡμέρες, γεμάτες φῶς καὶ εὐλογίαν. Τότε ποὺ εἰς τὸ νησὶ ἡ Ρωμαίηκη Κοινότητα ἀνθοῦσε καὶ ὅλοι οἱ πιστοὶ ἤρχοντο τακτικὰ εἰς τὴν Χάριν της, νὰ προσκυνήσουν, νὰ πιοῦν ἁγίασμα, νὰ παρακαλέσουν τὴν Θαυματουργὸ Ἁγία μας διὰ βοήθειαν καὶ προστασίαν. Καὶ εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ποὺ ἦτο τὸ σημεῖον ἀναφορᾶς ὅλου τοῦ ἐτησίου κύκλου τῆς ζωῆς τῶν Τενεδίων, τὸ νησὶ ἐπανηγύριζε μὲ ὅλην του τὴν ψυχήν. Κάθε ξενητευμένος Τενέδιος, εἴτε εἰς τὴν Ἑλλάδα ζῆ, εἴτε εἰς τὴν Ἀμερικήν, τὸν Καναδᾶ, τὴν Αὐστραλίαν ἤ ὅπου ἀλλοῦ, νιώθει ἔντονον τὴν παρουσίαν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς κοντά του καὶ νοσταλγεῖ νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν γενέθλια νῆσο καὶ νὰ προσκυνήσῃ ἐδῶ, νὰ λάβῃ ἐνίσχυσιν πνευματικήν. Ἄλλωστε, ἡ Ἁγία Παρασκευὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς δημοφιλέστερες Ἁγίες τῆς Ἐκκλησίας μας, μάλιστα δὲ εἰς τὴν ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία, τόσον διὰ τὸ χάρισμα ποὺ τῆς ἔχει δώσει ὁ Θεὸς νὰ θεραπεύῃ νοσήματα τῶν ὀφθαλμῶν, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἀξιοθαύμαστον πολιτείαν της. Διότι εἶναι ἕνα πολυεδρικὸ διαμάντι ἡ Ἁγία μας! Καὶ Ὁσία, καὶ Παρθένος, καὶ Ἱεραπόστολος, καὶ Μεγαλομάρτυς! Ὅλα μαζί! Ἕνας ὑπέροχος συνδυασμὸς ἀρετῆς, ἐνθέου ζήλου, ἀγάπης, αὐταπαρνήσεως, προσφορᾶς εἰς τὸν συνάνθρωπον καὶ θυσίας διὰ τὸ ὄνομα καὶ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Καὶ ὅλα αὐτὰ εἰς τὸ πρόσωπον μιᾶς νεαρᾶς κοπέλλας! Τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἄλλες συνομήλικές της περὶ ἄλλα ἐμερίμνουν καὶ ἐτυρβάζοντο, ὡς συνήθως, ἐκείνη ἐφρόντιζε πῶς νὰ ἀρέσῃ εἰς τὸν Χριστόν καὶ πῶς νὰ ἐπαρκέσῃ εἰς τὶς ἀνάγκες, ὑλικὲς καὶ πνευματικές, τῶν συνανθρώπων της! Ὅλη της ἡ ζωὴ ἦτο μία «παρασκευή», δηλαδὴ προετοιμασία διὰ τὸν Χριστὸν καὶ διὰ τὴν αἰωνιότητα! Ἀκολουθώντας μὲ συνέπειαν τὸ νόημα τοῦ ὀνόματός της, καθημερινῶς παρεσκευάζετο, ἑτοιμαζόταν, μὲ πολλὴν φροντίδα! Νὰ «φτιάξῃ ψυχή», κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον, νὰ πολεμήσῃ τὰ πάθη της, νὰ καθαρίσῃ τὴν καρδιά της, νὰ καλλιεργήσῃ τὶς ἀρετές καὶ νὰ ἑνωθῇ μὲ τὸν Χριστὸν διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῶν ἁγίων Μυστηρίων. Ἦτο πάντοτε ἕνα ὁλοφώτεινο παράδειγμα δι’ ὅλους. Ὅσοι τὴν ἔβλεπαν καὶ τὴν ἄκουαν, ἔλεγαν πὼς σὰν αὐτὴν πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Ἔβλεπαν εἰς τὸ πρόσωπόν της τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐφιλοτιμοῦντο νὰ τὴν μιμηθοῦν. Καὶ εἰς τὴν πίστιν, καὶ εἰς τὴν ἀγάπην, καὶ εἰς τὴν φιλανθρωπίαν, καὶ εἰς τὴν ὑπομονήν, καὶ εἰς τὸ κάθε τί. Ἴσχυε δι’ αὐτὴν κατὰ γράμμα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»!

 

Καλῶς, λοιπόν, ἐπράξαμε, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, ποὺ ἤλθαμε εἰς τὴν πανήγυριν τῆς Ἁγίας μας! Κατὰ σχῆμα λόγου τὴν τιμοῦμε ἐμεῖς μὲ τὴν παρουσίαν μας καὶ τὸν ἐκκλησιασμό μας. Κατ’ οὐσίαν ὅμως ἐκείνη εἶναι ἡ ὁποία τιμᾶ ἐμᾶς μὲ τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴν προστασίαν της καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες της εἰς τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν. Ἄς τῆς ἀνοίξωμε τὴν καρδιά μας, νὰ τῆς μιλήσωμε μὲ θάρρος, νὰ τῆς ποῦμε ὅ,τι ἀπασχολεῖ τὸν καθένα μας. Νὰ τῆς ποῦμε τὸ εὐχαριστῶ μας γιὰ ὅσα ἔχει κάμει γιὰ μᾶς! Καὶ τὸ παράπονό μας γιὰ τὴ σημερινή κατάστασι. Ἐκείνη ἄς τὰ διαβιβάσῃ εἰς τὸν Θεὸν μὲ τὴν παρρησία ποὺ ἔχει ἐνώπιόν Του, καὶ ἄς Τοῦ ζητήσῃ τὸ ἔλεος καὶ τὴν χάριν δι’ ὅλους μας! Ἀλλὰ ἡ παρουσία μας ἐδῶ, μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἑορτῆς, ἔχει καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἀνταμώματος μεταξύ μας. Νὰ ἴδωμεν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ ἀλληλοστηριχθοῦμε, νὰ παρηγορηθοῦμε, νὰ χαροῦμε! Νὰ ἐπιβεβαιώσωμε τὴν θέλησί μας νὰ κρατήσωμε τὴν Τένεδο ὄρθια καὶ ζωντανή! Γιὰ τοὺς λίγους ποὺ ἔμειναν! Γιὰ τοὺς πολλοὺς ποὺ λείπουν! Γιὰ ὅλους ὅσοι τὴν νιώθουν πυρωμένο καρφὶ στὴν μνήμη τους καὶ στὴν καρδιά τους! Καὶ εἰς τὸ σημεῖο αὐτὸ θέλομεν νὰ ἐπαινέσωμεν τὸν ζῆλον καὶ τὴν ἀνύστακτον μέριμναν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἴμβρου καὶ Τενέδου, ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος κάνει τὸ πᾶν διὰ τὸ καλὸ καὶ τῶν δύο νήσων, ὡς καλὸς ποιμὴν καὶ πλεῖστα φειδόμενος τοῦ ποιμνίου του. Ἐπιθυμοῦμεν ἐπίσης νὰ συγχαρῶμεν τὸν ἐν Ἀθήναις Σύλλογον Τενεδίων «ὁ Τέννης», διὰ τὴν ὑπὲρ τῆς πατρίδος τῶν μελῶν του ἀξιέπαινον πολυδιάστατον δραστηριότητά του καὶ νὰ σημειώσωμεν τὴν παρουσίαν ἐν μέσῳ ἡμῶν πλείστων μελῶν του. Εὐχόμεθα καὶ προτρεπόμεθα ζωηρῶς ὅπως ὅλοι οἱ ξενητευμένοι Τενέδιοι, ἀντὶ νὰ πηγαίνουν κάπου ἀλλοῦ διὰ τὰς διακοπάς των, νὰ ἔρχωνται εἰς τὴν Τένεδον, νὰ ἀναβαπτίζωνται εἰς τὰς ρίζας των, νὰ ἐνδυναμοῦται ἡ ψυχή των ἀπὸ τὴν ἐπαφὴν μὲ τὰ ἅγια χώματα τοῦ νησιοῦ τῶν πατέρων των! Νὰ ἀναστηλώσουν καὶ ἀνακαινίσουν μάλιστα εἰ δυνατὸν καὶ τὰ σπίτια των, ὅσοι ἀκόμη τὰ ἔχουν, νὰ νιώθουν καὶ οἱ ἐναπομείναντες ὅτι δὲν εἶναι μόνοι! Νὰ ἀναστηλώσωμε σιγὰ - σιγὰ καὶ τὰ ἐξωκκλήσια μας, νὰ χαίρεται ὁ οὐρανός, νὰ χαιρώμεθα καὶ ἐμεῖς. Μὴ λησμονῆτε, ἀγαπητοί, ὅτι ἡ Τένεδος εἶναι πάντοτε ὡραία! Καὶ τὴν ἄνοιξι, καὶ τὸ καλοκαίρι, καὶ τὸ φθινόπωρο, ἀκόμη καὶ τὸν χειμῶνα! Μεθυστικῶς ὡραία, καὶ ὄχι ἀπαραιτήτως λόγῳ τοῦ περιφήμου ἀνὰ τὸν κόσμον κρασιοῦ της! Ἄλλωστε, μὲ τὴν τουριστικὴν ἀνάπτυξιν, τὴν ὁποίαν ἔχει λάβει τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ τὴν σχετικὴν ὑποδομήν ποὺ ἤδη διαθέτει, γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο περιζήτητος τόπος διακοπῶν...

 

Ἄς εἶναι εὐλογημένη ἡ παρουσία ὅλων σας εἰς τὸ νησί μας, ἀγαπητοί! Ἡ πατρικὴ ἡμῶν εὐχὴ καὶ Πατριαρχικὴ εὐλογία σᾶς συνοδεύει ἐν ἀγάπῃ πολλῇ. Καὶ εἴθε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ, ὄχι μόνον νὰ μεριμνᾷ διὰ τὴν ὑγείαν μας, καὶ μάλιστα τῶν ὀφθαλμῶν μας, ἀλλὰ καὶ νὰ παρασκευάζῃ δι’ ὅλους μας ὁδὸν εὐαρεστήσεως τοῦ Θεοῦ, ὁδὸν σωτηρίας! Χρόνια πολλά!

 

 

Προσφώνηση

Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου  κ.Κυρίλλου

25 Ἰουλίου 2009

 

Παναγιώτατε Δέσποτα,

 

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐπιστρατεύσει κανεὶς λόγια κατάλληλα γιὰ νὰ περιγράψει τὰ αἰσθήματα ποὺ πλημμυρίζουν τὶς καρδιὲς τῶν Τενεδίων ἀδελφῶν καὶ τὴν δική μου ἐπὶ τῆ παρουσίᾳ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος στὸ νησὶ τοῦ Τέννητος.

 

Ἡ μικρὴ καὶ ἐλαχίστη Τἐνεδος, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς πανηγύρεως τῆς μεγαλόχαρης προστάτιδός της Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, σπογγίζει μὲ ἀξιοπρέπεια τὰ πικρὰ δάκρυα τῆς σκληρῆς καθημερινότητός της, ἐνδύεται τὸν στολισμὸ τῆς ἀρχοντικῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους καὶ ὑποδέχεται μὲ ὅλο της τὸν σεβασμό, ὅλη της τὴν εὐλάβεια, ὅλη της τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωση, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη! Τὸν Πρῶτο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν Ὕπατο τοῦ Γένους! Τὸν Ἴμβριο Βαρθολομαῖο τὸν Α΄.

 

Εἶμαι εὐτυχής, Παναγιώτατε, καὶ πολὺ εὐγνώμων ταυτοχρόνως, ποὺ ἡ πανσεβάσμια Μητέρα μας Ἐκκλησία μοῦ ἐμπιστεύθηκε, μὲ τὴν ἰδική Σας εὐλογία καὶ ἔγκρισι, τὴν διαποίμανσι τῶν δύο νήσων τῶν Θρακικῶν Σποράδων, τῆς κοινῆς ἡμῶν γενετείρας Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου! Καυχᾶται ἡ Ἴμβρος διότι ἀξιώθηκε νὰ γεννήσῃ ἕναν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, τῆς Ὑμετέρας περιωπῆς. Σεμνύνεται διότι στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους εἶδε τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ὁ Βαρθολομαῖος ὁ Α΄, ὁ Πατριάρχης τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν, ὁ δεξιὸς πηδαλιοῦχος τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας στὶς δύσκολες ἡμέρες μας. Ὁ μέγας Ἡγούμενος ποὺ ἐπέρασε μὲ ἀσφάλεια τὸν Θρόνο καὶ τὸ ἀνὰ τὸν κόσμο ποίμνιό του ἀπὸ τὸν 20ο  στὸν 21ο αἰῶνα. Ὁ σοφὸς Γέρων, τοῦ Ὁποίου καὶ μόνη ἡ μορφὴ καὶ ἡ παρουσία εἶναι μαθητεία μεγάλη γιὰ ὅλους μας: Ἱεράρχας, ἱερὸ Κλῆρο καὶ πιστὸ Λαό.

 

Ὅμως καὶ ἡ Τένεδος, Παναγιώτατε, δὲν στέκεται μὲ παράπονο ἤ μὲ ζήλεια ἀπέναντι στὴν Ἴμβρο. Γιατὶ καὶ ἡ Τένεδος ἀξιώθηκε νὰ δώσει στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος ἕναν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, στὶς σκληρὲς ἡμέρες τοῦ 18ου αἰῶνος. Πρόκειται, βεβαίως, γιὰ τὸν ἀοίδιμο προκάτοχό Σας Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κυρὸ Μελέτιο τὸν Β΄, τὸν Τενέδιο, τὸν ἀπὸ Λαρίσης. Ἐπρόκειτο γιὰ ἄνδρα εὐλαβέστατο, ἱεροπρεπῆ, ἐνάρετο, ποὺ παρὰ τὴν ἔλλειψι σπουδαίας παιδείας καὶ τὸ σύντομο τῆς Πατριαρχείας του, ἐκόσμησε πραγματικὰ τὸν Θρόνο. Ἐξελέγη Πατριάρχης χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώξῃ! Ἐπολιτεύθη ἄριστα καὶ ἀγαπήθηκε καὶ ἐτιμήθηκε πάρα πολὺ ἀπὸ τὸν λαόν, τὸν κλῆρον καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς, καὶ κατέλιπε μνήμην φιλαρέτου, φιλομούσου, ἀτύφου, ἐπιεικοῦς, πράου, ἀνεξικάκου, ἁπλοῦ, εὐθέος, ἀφιλαργύρου, ἀσκητικοῦ, νηστευτοῦ, φιλακολούθου καὶ ἀξιοπρεποῦς Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος ἀσκοῦσε μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια τὴν προσευχή. Ἡ μακαρία ψυχή του σήμερον χαίρεται καὶ ἀγάλλεται μαζί μας ἐπὶ τῆ εὐλογημένῃ ἐπισκέψει Σας εἰς τὴν προσφιλῆ πατρίδα του, καὶ Σᾶς ἀπευθύνει μυστικῶς τὸ πλέον θερμὸ ἀδελφικὸ καλωσόρισμα!

 

Τὸ νησὶ μας εἶναι, Παναγιώτατε, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ εἶναι παρήγορον τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια τὸ πανηγύρι τῆς Ἁγίας μας ἔχει πάρει ἕνα καινούργιο «θάρρος ζωῆς» μὲ τὴν παρουσία ὡς ἐπισκεπτῶν ξενητεμένων παιδιῶν τῆς Τενέδου, ποὺ ἔρχονται νὰ προσκυνήσουν τὴν Χάρη τῆς Ἁγίας, νὰ πιοῦν ἀπὸ τὸ ἁγίασμά της, νὰ δοῦν τοὺς λίγους ἀδελφούς μας ποὺ ἀπέμειναν, νὰ κάμουν ἕνα Τρισάγιο στοὺς τάφους τῶν προγόνων τους, νὰ πιοῦν λίγο τενεδιὸ κρασί, ν’ ἀναπολήσουν τὸ χθές, νὰ ὀνειρευτοῦν τὸ αὔριο! Ὅμως ἡ ἐφετεινὴ δική Σας παρουσία, Παναγιώτατε, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι μία μεγάλη τιμὴ γιὰ ὅλους τοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ, ἀδιακρίτως θρησκεύματος καὶ ἐθνικῆς ταυτότητος, ἕνα γεγονὸς ποὺ καταγράφεται στὴν ἱστορία τοῦ τόπου, εἶναι παραλλήλως καὶ μία ἀληθινὴ «ἔνεσις ζωῆς» γιὰ τὴν μικρὴ ρωμέϊκη κοινότητα τῆς Τενέδου. Σᾶς εἴμεθα βαθύτατα εὐγνώμονες ποὺ ἤλθατε καὶ μᾶς τιμᾶτε καὶ μᾶς ἐνισχύετε! Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ τὰ μύχια τῆς καρδιᾶς μας! Εὐχαριστοῦμε καὶ τοὺς Ἀδελφοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς ποὺ Σᾶς συνοδεύουν καὶ μεγαλώνουν τὴν χαρά μας. Ὑψώσατε, μεγάλε μας Πατέρα, τὰ ἅγια Πατριαρχικὰ χέρια Σας καὶ εὐλογήσατέ μας! Καὶ πέστε στὸν Μέγα Ἀρχιποίμενα καὶ Ἐπίσκοπο τῶν ψυχῶν μας Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ κρατάει στὴν παναγία δεξιά Του τὰ σύμπαντα, νὰ μᾶς θυμᾶται! Νὰ θυμᾶται τὴν Τένεδο καὶ τὰ παιδιά της! Τὰ ἐδῶ καὶ τὰ ξενητεμένα στὰ πέρατα τοῦ κόσμου! Διὰ τῶν εὐχῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῆς Ἁγίας μας Παρασκευῆς!

 

Καλῶς ἤλθατε, Παναγιώτατε! Καλῶς ἤλθατε ὅλοι σας, ἀδελφοί μου! Σᾶς εὔχομαι ἡ παρουσία Σας στὴν ταπεινὴ Ἐπαρχία μου νὰ εἶναι εὐάρεστος! Πολλὰ τὰ ἔτη Σας!

 

Ο Πατριάρχης στην Ιμβρο

 

Στις 3/6 και 11.30 π.μ. με το πλοίο της γραμμής ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ήρθε στην Ιμβρο συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Δράμας κ. Παύλο, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, τον π. Δοσίθεο Αναγνωστόπουλο μετα της πρεσβυτέρας του, τον άρχοντα κ. Αθανάσωφ μετά της συζύγου του και τον δημοσιογράφο κ. Ν. Μαγγίνα.

 

Στο λιμάνι θερμά τον υποδέθηκαν  ο Μητροπολίτης μας κ. Κύριλλος με σύσσωμο το κλήρο του νησιού και πολλοί συμπατριώτες του.

 

Η πρώτη του επίσκεψη ήταν προς τον Επαρχο. Μετά από ένα σύντομο προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό, κατέλυσε με τη συνοδεία του στη Μητρόπολη. Το απόγευμα επισκέφθηκε το πατρικό του στους Αγ. Θεοδώρους το οποίο μετατρέπει σε μουσείο, εγκαίνια του οποίου θα γίνουν κατά την επόμενη επίσκεψη του το προσεχή Αύγουστο.

Πέμπτη 4/6 παρέστη σε ιδιωτική λειτουργία στο ξωκλήσι Θεοτόκος στα Κόκκινα. Στη συνέχεια μετά από ένα προσκύνημα στην Αγ. Αναστασία στην ίδια περιοχή, ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος , που συνόδευε το Πατριάρχη, τέλεσε τα θυρανοίξια  στο ξωκλήσι Αη-Γιάννη στο Καλάμη.

 

Στις 6.30 μ.μ. ο Πατριάρχης τέλεσε τα θυρανοίξια του Αγ. Βαρθολομαίου στη Καλήφα που ανήκει στη Κοινότητα Γλυκέος. Σε ομιλία του είπε χαρακτηριστικά " Το ξωκλήσι αυτό του Αποστόλου Βαρθολομαίου, ο Μητροπολίτης Ιμβρου το αφιέρωσε σε μένα. Εγώ τώρα με τη σειρά μου το αφιερώνω στον Μεγάλο εκ Γλυκέος Δάσκαλο Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό που φέρω το όνομα του.

 

Στη συνέχεια μετά από ένα ποτό στο σπίτι του κ. Γιώργου Πινήρου στο Γλυκύ, δείπνησε με τη συνοδεία του στο σπίτι της Παρασκευής και της κόρης της Εφης Σγουρομάλλη.

 

Τη Παρασκευή 5/6 στις 5.30 μ.μ. αναχώρησε για το Φανάρι.

 

 

Χειμωνιάτικη επίσκεψη στην Ίμβρο.

 

 

Στην Ίμβρο ο καιρός ήταν βροχερός. Το φως ισορροπούσε όμορφα με το φωτισμένο ουρανό και την ησυχία των κλειστών σπιτιών μας.

 

Την Κυριακή το πρωί (20 Ιανουαρίου) δεν είχε κρύο, αλλά ο κόσμος που κυκλοφορούσε στην Παναγία ήταν λιγοστός. Η λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μαζί με τον Δεσπότη μας κ.κ. Κύριλλο, ο οποίος γιόρταζε, έδωσαν και έγιναν αποδέκτες πολλών και εγκάρδιων ευχών, για μακροημέρευση και καλύτερες μέρες. Μια διαδικασία που αν και φαίνεται τυπική, αποτελεί μια πράξη που ησυχάζει τους ανθρώπους, τους δίνει σιγουριά, τους ριζώνει στον τόπο τους. Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας με χειροποίητα κεράσματα, ενώ το γεύμα που παρατέθηκε από τον Μητροπολίτη μας, με καλεσμένους όλους του Ιμβρίους, ήταν πλουσιοπάροχο.

 

Η μεγάλη όμως ανάταση ψυχής συντελέστηκε με τα θυρανοίξια των εξωκλησιών του Αγίου Αντωνίου, στη θέση Σταυρός του Ευλάμπιου, και της Αγίας Αναστασίας, στην περιοχή Κόκκινα των Αγίων Θεοδώρων. Και τα δυο χωροθετημένα, όπως και τα περισσότερα εκκλησάκια της πατρίδας μας, σε μοναδικές τοποθεσίες με ξεχωριστή ομορφιά.

 

Κανείς δεν θυμάται πότε, πώς και γιατί χτίστηκαν. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι δημιουργήθηκαν χάρη στη μεγάλη πίστη ενός ανθρώπου και ανακατασκευάστηκαν χάρη στην ίδια πίστη ενός άλλου.

 

Σήμερα, επισκευασμένα με επιμέλεια, ανοίγουν τις πόρτες τους και μας υποδέχονται.

Το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου είναι χτισμένο στην κορυφή ενός διάσελου. Από τη θέση αυτή μόλις που προλάβαμε να απολαύσουμε τη θέα, καθώς η ομίχλη ήρθε να συνενωθεί με το ευωδιαστό θυμίαμα και τη μυστηριακή μελωδία που εξέπεμπαν οι ψαλμωδοί στο Μεγάλο Θεό. Μπορεί το εκκλησάκι να ήταν ταπεινό, η υπαίθρια τελετουργία των θυρανοιξίων, με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας όμως, ήταν μοναδική και πνευματικά αναστάσιμη.

 

Το εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας, κοντά στην παραλία του Κέφαλου, κοιτάζει το πέλαγος. Είναι το μόνο κτίσμα που μαζί με κάποια ντάμια, που ρέπουν προς την οριστική τους διάλυση, θυμίζουν το πέρασμα του ανθρώπου από την πλούσια αυτή περιοχή.

 

Το απόγευμα του Σαββάτου, τα σύννεφα έτρεχαν γρήγορα προς τη Λήμνο. Το φως του ήλιου σαν ουράνιος προβολέας, πότε φώτιζε μια σειρά από μισοκατεστραμμένες μάντρες, πότε λίγα πρόβατα και πότε δημιουργούσε φωτεινές τρύπες στη θάλασσα. Λίγο βορειότερα και προς την ενδοχώρα, διάσπαρτα μεγάλα βράχια έμοιαζαν σαν να έχουν κυλήσει από το βουνό και έχουν σταματήσει λίγο πριν το εκκλησάκι. Στα βράχια αυτά είναι λαξευμένοι τάφοι ρωμαϊκών χρόνων, που η ντόπια παράδοση τους αναφέρει ως «σεντούκια».

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πεζοπορώντας  μαζί με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και μερικούς προσκυνητές, επισκέφτηκε τα μνημεία αυτά. Μπορεί  να είναι προχριστιανικά, αποτελούν όμως εξίσου σεβαστά ίχνη του ιστορικού μας παρελθόντος.

 

Όταν κατεβήκαμε στο εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας, ο αέρας και το κρύο ήταν διαπεραστικά. Η ατμόσφαιρα όμως που είχαν δημιουργήσει οι προσκυνητές ήταν ζεστή και η τελετουργία των θυρανοιξίων που ακολούθησε έγινε με βαθιά κατάνυξη. Ακολούθησαν τα καθιερωμένα κεράσματα και οι ευχές.

 

Ξημερώματα της επόμενης μέρας, με το πρώτο φως, έγινε η επιβίβαση στο πλοίο της επιστροφής. Από το κατάστρωμα του καραβιού, και ενώ βλέπαμε σιγά σιγά την Ίμβρο να ξεμακραίνει, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστελνε τις τελευταίες ευλογίες στους λιγοστούς συμπατριώτες μας, που υπομονετικά περίμεναν και μας χαιρετούσαν από τον μόλο του Αγίου Κυρήκου.

 

 

Γιαννάκης Γιάννης    Ιανουάριος 2009

 

 

 

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

 

Τήν Πέμπτην, 15ην Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, περιστοιχούμενος ὑπό τε τοῦ κλήρου καί τοῦ πιστου λαοῦ,  ὑπεδέξατο μετ’ ἐκδηλώσεων ἀγάπης, τιμῆς καί σεβασμοῦ τόν Προκαθήμενον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν τιμίαν συνοδείαν Αὐτοῦ, ἐν τῷ λιμένι τῆς νήσου.  Ἐκεῖθεν ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα προσεκύνησε, καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Οἰκῳ, ἐν τῷ ὁποίῳ Οὗτος καί κατέλυσε.

 

Τήν ἐπαύριον, 16ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου, ἐπεσκέψατο τόν Ἐντιμ. Ἔπαρχον τῆς νήσου καί τό χωρίον Αὐτοῦ Ἅγιοι Θεόδωροι καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαρῖνον, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος αὐτοῦ, εἶτα δέ προσεκύνησε τά εἰς τάς παρυφάς τοῦ χωρίου εὑρισκόμενα  ἐξωκκλήσια τῆς Ἁγίας Θέκλης καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τήν μεσημβρίαν  παρεκάθησεν εἰς γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Γεωργίου Ὂκουμούση, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας παρέστη Οὖτος συμπροσευχόμενος κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ ἐξωκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Ἑσπερινόν, ἐν τῇ πλησίον τῆς πρωτευούσης τῆς νήσου περιοχῇ Λαμαράδα.

 

Τήν ἑπομένην, 17ην  ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι Θείαν Λειτουργίαν, εἶτα δέ ἐπεσκέψατο τήν οἰκίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἂρχιεπισκόπου πρώην Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικὴς κυροῦ Ἰακώβου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἐτελέσθησαν τά θυρανοίξια τοῦ προσφάτως ἀνακαινισθέντος ἐξωκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ἐν τῇ περιοχῇ Κόκκινα, ἐν τῷ ὁποίῳ ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν.

 

Τήν Κυριακήν, 18ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, Ὅστις καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τοὶς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί τῷ ἐπιτελουμένῳ ὑπ’ αὐτοῦ καρποφόρῳ ποιμαντικῷ ἔργῳ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ, ἔνθα ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεως, καθ’ ἥν παρέστησαν οἱ Ἐντιμ. Πρόεδροι τῶν Κοινοτήτων τῶν χωρίων τῆς νήσου, Πρόεδροι Ἰμβριακῶν Σωματείων καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, καθώς καί πιστοί ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου.   Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου  ἐπίσημον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ, εἰς ὅ προσεκλήθησαν ἅπαντες οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί.

 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τό ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου καί τό ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου Ἑλένης μετόχιον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, ἐν τῇ περιοχῇ Καλήφα, τό ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς περιοχῆς Ἀγριδίων, ὡς καί τό ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐν τῇ περιοχῇ Λακάνη.

 

      Τήν Δευτέραν, 19ην τ.μ., μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ,  ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.      

 

 

 

Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

(18 Ἰανουαρίου 2009)

 

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλε, πολυφίλητε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Συνάδων κ. Διονύσιε,

Εὐλαβέστατοι πατέρες,

Ἐντιμότατοι Κοινοτάρχαι καί Ἐπίτροποι,

Ἀγαπητοί ἐπισκέπτε μας ἐξ Ἑλλάδος,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἐπιπόθητα καί εὐλογημένα,

 

         Ἐν πρώτοις σᾶς εὔχομαι νά διέλθετε αἰσίως καί μέ ὑγείαν τό ἀρξάμενον νέον ἔτος.

 

         Καλῶς ἀνταμωθήκαμε εἰς τήν ἀγαπημένη μας Ἴμβρο τήν χειμωνιάτικη πού κυοφορεῖ τήν ἄνοιξι καί εὐλογημένα τά ὀνομαστήρια τοῦ Ποιμενάρχου μας πού στάθηκαν αἰτία γιά νά ἀναλάβουμε αὐτό τό ταξίδι, καί νά ἱκανοποιήσουμε, ἔστω καί γιά λίγο, τή νοσταλγία πού διαρκῶς μᾶς διακατέχει γιά τήν πατρίδα.

 

         Πράγματι, αὐτός ὁ τόπος ὁ μικρός ὁ μέγας, πού λέγει καί ὁ ποιητής, μᾶς τραβᾷ σάν μαγνήτης, ἡμέρα καί νύχτα, χειμῶνα καί καλοκαίρι, συνεχῶς καί ἀκαταπαύστως. Ὅπου καί ἄν εὑρισκώμεθα ἐμεῖς οἱ Ἴμβριοι: στήν Πόλι, στήν Ἑλλάδα, στή Γερμανία, στήν Αὐστραλία – παντοῦ! Μπορεῖ γιά τούς ἄλλους αὐτός ὁ τόπος νά εἶναι ἄσημος, ἄγνωστος, μικρός∙ ἀλλά γιά μᾶς εἶναι μέγας∙ μέγας καί πολύτιμος∙ πολύτιμος καί ἀναντικατάστατος∙ δέν τόν ἀλλάζουμε μέ τίποτε. Ἐγώ προσωπικά εἶχα μέχρι σήμερα πολλές, πάμπολλες εὐλογίες ἀπό τόν Θεό. Καί Τόν εὐγνωμονῶ, γι᾿ αὐτές ἡμέρας καί νυκτός. Ἀλλά ὡς μεγαλύτερη εὐλογία Του θεωρῶ τό ὅτι μέ ἀξίωσε νά γεννηθῶ καί νά μεγαλώσω ἐδῶ, σ᾿ αὐτό τό εὐλογημένο νησί. Οἱ ἀτυχίες του, οἱ ταλαιπωρίες του καί τά προβλήματα τοῦ τόπου μας πού ὡδήγησαν στόν ἀκούσιο ξεριζωμό τίς χιλιάδες τῶν παιδιῶν του, τῶν συμπατριωτῶν μας, αὐτές τίς τελευταῖες δεκαετίες, δέν μειώνουν οὐδ᾿ ἐπ᾿ ἐλάχιστον τήν ἀξία τῆς γενέτειράς μας γιά μᾶς, μᾶλλον δέ καί αὐξάνουν τήν ἀγάπη μας καί τή λατρεία μας γι᾿ αὐτήν. Τήν πονοῦμε τώρα περισσότερο γιατί ἡ ἴδια ἡ Ἴμβρος πόνεσε πολύ. Καί πόνεσε ἄδικα, ἀδικαιολόγητα. Πόνεσε καί πλήρωσε γιά ἄλλους καί γιά ἄλλα.

 

Ἀλλά, μέσα στήν ἀτυχία της εἶχε καί τήν τύχη νά ἔχῃ ἀπό ἑξαετίας καί πλέον ὡς ποιμενάρχη καί προστάτη της ἐσᾶς, ἅγιε Ἴμβρου καί Τενέδου, πού ἐκλήθητε νά διαδεχθῆτε τόν μακαριστόν Μητροπολίτην κυρόν Φώτιον, ὁ ὁποῖος εἰς στιγμάς δεινοῦ χειμῶνος ἐποίμανεν εὐόρκως τήν ἐπαρχίαν αὐτήν ἐπί τρεῖς συναπτές δεκαετίες. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

 

         Τώρα εἶναι πλέον πασίδηλον καί πανθομολογούμενον ὅτι ἐπί Μητροπολίτου Κυρίλλου τοῦ Ἰμβρίου πνέει νέος ἄνεμος καί εἰς τά δύο νησιά τῆς Ἐπαρχίας, ἄνεμος ἀνασυγκροτήσεως, ἐξωραϊσμοῦ, ἀνανεώσεως, ἐλπιδοφόρων προοπτικῶν. Οἱ ἐπισκευές σεμνοπρεπῶς καί ἀθορύβως τόσον ναῶν καί ἐξωκκλησίων ἐδῶ καί τοῦ ἐπισκοπίου τῆς Τενέδου ἐξωκκλησίων, πού ἐβεβήλωσαν ὁ χρόνος καί ἡ ἀσέβεια ὡρισμένων ἀνθρώπων∙ ἡ συνεχής στοργική ἐπικοινωνία μέ τό ποίμνιον σας∙ ἡ πυκνή λειτουργική καί λατρευτική ζωή καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους εἰς τούς ἐνοριακούς ναούς καί εἰς τά πλέον ἀπομακρυσμένα ἐκκλησίδια∙ ἡ ἀνοικτή καί φιλόξενος πρός ὅλους Ἱερά Μητρόπολις∙ ἡ διατήρησις πολιτισμένων καί εἰλικρινῶν σχέσεων μέ τίς τοπικές ἀρχές∙ ἡ χειροτονία νέων κληρικῶν∙ ἡ ἀξιοποίησις τῆς συγχρόνου τεχνολογίας διά τήν λειτουργίαν καί τήν καταγραφήν τῆς ἱστορίας τῆς Μητροπόλεως καί τόσα ἄλλα ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές καί τό ἀσφαλές.

 

         Γιά ὅλα αὐτά εὐχαριστοῦμε τόν ἅγιον Θεόν, ἐξ Οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον. Πού σᾶς ἔστειλε ἐδῶ γιά τό καλό τοῦ τόπου μας, ἐσᾶς τόν Ἴμβριον πρός τήν Ἴμβρον καί τούς Ἰμβρίους, πού σᾶς χρειαζόταν αὐτή τήν ἐποχή. Διότι εἶσθε νέος καί δυναμικός. Ἐργατικός καί ἀκούραστος. Ἁπλοῦς καί ἀπέριττος τούς τρόπους. Μειλίχιος καί γελαστός. Εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, μετά τόν Θεόν καί ἐσᾶς. Καί σᾶς εὐχόμεθα γιά τήν σημερινή ἑορτή σας χρόνια πολλά. Ὁ οὐράνιος προστάτης σας, Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας, Πρόεδρος καί προστάτης τῆς Γ’ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπατριάρχευσε 32 ὁλόκληρα χρόνια! Ἐσεῖς νά ζῆτε ἐπί μήκιστον καί νά διακονῆτε τήν Ἐκκλησίαν μας εὐσυνειδήτως, ὅπως μέχρι σήμερα, ὅπου καί ὅπως καί ὅσον θέλει ὁ Κύριος. Ὁ Ὁποῖος καί θά ἀνταποδώσῃ καί εἰς ἐσᾶς καί εἰς ὅλους μας κατά τήν πίστιν μας καί κατά τά ἔργα μας ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

 

         Λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συμπατριώτη, σᾶς συγχαίρω ἑορτίως καί σᾶς εὔχομαι τά βέλτιστα ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας αὐτήν τήν περίοδον εἶσθε μέλος∙ ἐκ μέρους τῶν ἐδῶ καί τῶν ἁπανταχοῦ Ἰμβρίων καί Τενεδίων, ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων τῆς Χάλκης. Νά εὐαρεστῆτε πάντοτε Θεῷ καί ἀνθρώποις. Ἄξιος!

 

 

  

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΤΕΝΕΔΟΥ  κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

18 Ἰανουαρίου 2009

 

  Παναγιώτατε καί Θειότατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα,Αὐθέντα καί Δέσποτά μας προσκυνητέ, καί ἐκλεκτέ υἱέ τῆς καλλιγόνου Ἴμβρου κύριε κύριε Βαρθολομαῖε.

 

  Ἡ ἔλευσίς Σας στήν γενέθλια νῆσο εῖναι πάντοτε πηγή ἐξαιρετικῆς χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ γιά ὅλον τόν ἐνταῦθα πιστό λαό ,τόν εὐαγῆ κλῆρο καί τήν ταπεινότητά μου.

 

  Ηλθε στήν Ἴμβρο ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους.

 

  Ὁ πρῶτος καί κορυφαῖος τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας. Τι μεγάλη τιμή για τό νησί μας.

 

  Ἀλλά στήν Ἴμβρο ῆλθε, στο πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου, ὁ μεγάλος γιος της, ὁ Ἀρχοντώνης Βαρθολομαῖος, ὁ κατά κόσμον Δημήτριος, τό παιδί τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, πού ἐδῶ γεννήθηκε, ἐδῶ εῖδε τό φῶς τοῦ ἡλίου, ἀλλά καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἐδῶ ἔπλασε τά πρῶτα ὄνειρά του .Τούς δρόμους καί τίς ἐξοχές αὐτοῦ τοῦ τόπου ἐφώτισε μέ το χαμόγελό του, τούς ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς καί ἱστορικῆς νήσου  ἐγέμισε  με παρηγοριά, χαρά καί ἐλπίδα. Ηλθε λοιπόν ὁ ἄνθρωπός μας. τό αῖμα μας τό καμάρι μας. Τι συγκίνησι γιά κάθε Ἴμβριο, τί συγκλονισμός ψυχῆς για τόν καθένα μας.

 

  Ἀλλά ὁ ὁμιλῶν συγκινεῖται, χαίρεται, ἀγάλλεται καί ἐνθουσιάζεται διπλᾶ. Κι’αὐτό γιατί ὁ Πατριάρχης μας, ὁ συντοπίτης μας, αὐτός πού εἰσηγήθηκε τήν ἀνάδειξί μου εἰς ποιμενάρχη  τῆς τρισαγαπημένης κοινῆς πατρίδος μας,, συνδυάζει τήν ἐπίσκεψί του  μέ τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, τοῦ προστάτου μου. Ποιά μεγαλύτερη τιμή, ποιό ἀκριβότερο δῶρο θά μποροῦσα νά δεχτῶ στά ὀνομαστήριά μου ,ἀπό τ’ήν εὐλογία τῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας καί συμπροσευχῆς. Τι τιμαλφέστερο νά δεχθῶ  ἀπό τίς ἀκριβές Πατριαρχικές του εὐχές. Γι’αὐτό θά τοῦ εῖμαι βαθύτατα  εὐγνώμων  καί μαζί μέ Ὅλο τό ταπεινό μου ποίμνιο τοῦ ἀπευθύνω τό πιό θερμό    νιμπριώτικο  καλωσόρισμα, ἀπό τά μύχια τῆς ψυχῆς μου.   Ἄλλωστε  «τό μόνο    καλωσόρισμα, τή μόνη  εὐχή πού πιάνει, θά τήν ἀκούσης στό μικρό τοῦ τόπου σου λιμάνι», εῖπε ὁ ποητής. Αὐτή  «τή μόνη εὐχή πού πιάνει »τήν εὐχή τῆς πατρίδας τό νιμπριώτικο καλωσόρισμα σᾶς  ἀπευθύνουμε Παναγιώτατε. Κι εὐχόμαστε καί  παρακαλοῦμε, καί  Σᾶς,καί πιό πολύ τόν Παντοδύναμο Θεό, πολλές φορές νά ἀξιωνώμαστε  αὐτῆς τῆς  χαρᾶς νά σᾶς καλωσορίζουμε στήν Ἴμβρο. Ἐν μέσῳ ἡμῶν. Τόν πατέρα μας. Τόν Αὐθέντη μας. Τόν Δεσπότη μας τόν Ἀδελφό καί φίλο μας  καί Κυρηναῖο τοῦ Σταυροῦ μας.

Παναγιώτατε,

 

   Τί ἀντίδωρο νά σᾶς προσφέρουμε. Εἴμαστε ὑλικά πτωχοί καί τό ξέρετε. Εἴμαστε λίγοι καί μικροί καί τό ξέρετε.Ἔχουμε ὅμως πλοῦτο ἀρίφνητο τήν παράδοση καί τήν ἱστορία μας. Ἀπ’ αὐτό τόν μοναδικό πλοῦτο  θά σᾶς προσφέρουμε κάτι καί παρακαλοῦμε νά τό δεχθῆτε.

 

Θυμᾶστε τό ἐξωκλήση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στό Γλυκύ, ἀπό ὅπου κατήγετο καί ὁ πολύς Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανός χάριν τοῦ ὁποίου δόθηκε στήν Παναγιότητά Σας τό ονομα Βαρθολομαῖος.

 

Ρημαγμένο κι’ἐρείπιο χορταργιασμένο.Ὅμως ὁ Θεός μᾶς ἀξίωσε νά τό ἀναστηλώσουμε πρόσφατα καί νά τό ἐξωραίσουμε.Εῖναι σχεδόν ἕτοιμο.Στά θυρανοίξιά του στάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς μηνός Ἰουνίου  καί ὁλίγον πρό τῶν σεπτῶν ὀνομαστηρίων σας, μέ τήν ἄδεια τῶν ὑπολοίπων Ἁγίων Ἀποστόλων «ναί εἴμαστε βέβαιοι πώς δέν θά κακοφανῇ σέ κανέναν τους» θά τό ἀφιερώσουμε  σ’ἕναν μονάχα ἀπ’ Αὐτούς. Σ’Ἐκεῖνον  πού ἔχετε τό ὄνομά Του καί τόν τιμᾶτε  μέ τήν ἀποστολική σας μαρτυρία καί τήν ἄξια τοῦ Γένους καί τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἄξια τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης, Πατριαρχική πορεία Σας.

 

     Στό πρόσωπο τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου  θά συνεχίσουμε νά τιμοῦμε συλλογικά ὅλο τόν Δωδεκάριθμο  Σύλλογο τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ , ἀλλά ταυτόχρονα θά τιμοῦμε καί τόν συνώνυμό Του μεγάλο Πατριάρχη, πού ἐδόξασε καί δοξάζει μέχρι τόν οὐρανό  τήν Ἴμβρο μας.

 

          Δέν θέλω νά Σᾶς κουράσω περισσότερο Παναγιώτατε. Εἴθε ἡ δόξα καί ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου νά γίνῃ δόξα καί χάρις δική Σας.  Μαζί του νά χαίρεστε εἰς αἰῶνα αἰῶνος τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.Κι’ἐκεῖ σε μια γωνίτσα, στη σκιά Σας καί ὑπό τήν προστασία Σας κι’ ἐμεῖς ὅλοι μικροί καί μεγάλοι, ὁ λαός καί ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας με τόν Ποιμενάρχη τους, κι ὅλα τά ξεριζωμένα παιδιά τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου πού ζοῦν στα πέρατα τοῦ κόσμου ,πιστά στόν Χριστό πιστά στήν Ρωμιοσύνη Νά μᾶς τό εὐχηθῆτε.

 

                                                           Πολλά καί ἅγια τά ἔτη

 

                                                             Σας ,  Παναγιώτατε.


 

 

                       

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου

κ. Κυρίλλου

πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως  Μακεδονίας-Θράκης,

ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐκδηλώσεων

α-τῆς 80ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς καί

β-τῆς ἀνακηρύξεως ὡς ἐπιτίμου προέδρου αὐτῆς τοῦ

ἐντιμοτάτου κ.Ἰωάννου Πολίτη

13 Δεκεμβρίου 2008

 

                                                       

              Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κ. Παῦλε Σταματίδη,

              Πρόεδρε τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως

              Μακεδονίας-Θράκης,

 

               Ἀγαπητοί συμπατριῶτες τῆς ἐν Θεσσαλινίκῃ

               Ἰμβριακῆς παροικίας.

 

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση ἀπευθύνω τό παρόν συγχαρητήριο μήνυμα μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 80 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης μέ ἕδρα τήν Θεσσαλονίκη.

 

Κάθε φορά πού ἐπικοινωνῶ μέ τούς ἐκτός τοῦ νησιοῦ μας Ἰμβρίους γλυκειά καταιγίδα συναισθημάτων καταπλημμυρίζει τήν καρδιά μου. Μέ πόνο ψυχῆς ταξιδεύει ὁ νοῦς μου στούς χαλεπούς καιρούς τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, κατά τούς ὁποίους οἱ ἐκδιωχθέντες ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τους συμπατριῶτες μας ἔβαλαν τό θεμέλιο λῖθο τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ὥστε νά βρίσκωνται πάντοτε, νοερῶς, στήν δική μας γῆ. Αἰωνία ἄς εἶναι μνήμη ὅλων τῶν πρωτεργατῶν τῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι ὡς πνεύματα σωμάτων κεκοιμημένων τόν αἰώνιον ὕπνον ὑπερίπτανται τῆς προσφιλεστάτης Ἴμβρου καί ὡς νέφος ψυχῶν ραίνουν μέ δάκρυα ἀγάπης τήν ποτισμένη μέ ἱδρῶτα πάτρια γῆ.

 

Θλίψις, ἀφἑτέρου, συνέχει τήν καρδιά μου ἀναλογιζόμενος τίς ἐπόμενες γενιές τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν μας, ὅταν σκληρή πραγματικότητα τῆς ἐφαρμοσθείσης ἀπό μέρους τῶν Ἀρχῶν πολιτικῆς τούς ὑπεχρέωσε  νά ἐγκαταλείψουν μαζικῶς τό ὄμορφο νησί μας καί νά μεταναστεύσουν σέ νέες πατρίδες. Ὅπου κι ἄν ἐγκαταστάθηκαν, ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς, μέ τήν ἀνεξάντλητη δημιουργικότητα καί τήν ἀκαταπόνητο ἐργατικότητα πού χαρακτηρίζει τό πολυτάλαντο Ἰμβριακό στοιχεῖο, κατόρθωσαν νά σταθοῦν στά πόδια τους, ὡς Κοινότητες,  καί νά διακριθοῦν σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί πολιτιστικῆς ζωῆς τῶν νέων τους πατρίδων. Μέ τίς Ἑνώσεις δέ καί τίς Ἀδελφότητες πού συνέπηξαν στήν Ἀμερική, τήν Εὐρώπη, τήν Ὠκεανία, τήν Ἀθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, πέτυχαν νά συνεχίσουν τά πατροπαράδοτα ἤθη καί ἔθιμα τοῦ τόπου μας καί, κατ’αὐτόν τόν τρόπον, νά διατηρήσουν ἄρρηκτο τόν σύνδεσμο μέ τίς ρίζες τους, τήν γῆ μας, τό νησί μας, καί ζωντανές τίς μνῆμες τῶν πατέρων καί προγόνων μας.

 

Ἡ Ἰμβριακή Ἕνωση Μακεδονίας Θράκης ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς ὅλων τῶν Ἰμβρίων τῆς Βορείου Ἑλλάδος, τόπο διαρκοῦς προβολῆς τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, χῶρο ἀλληλοενημέρωσης τῶν μελῶν του καί εὐαισθητοποίησης τῆς κοινῆς γνώμης γιά τίς ἐξελίξεις πού ἀφορούν στό πολύπαθο νησί μας, πρωτίστως ὅμως, ἐργαστήριο ὅπου σφυρηλατοῦνται ἰσχυροί δεσμοί μεταξύ τῆς δεύτερης καί τρίτης γενιάς τῶν προσφύγων καί τῆς πατρίδας μας,  οἱ ὁποῖοι ἐνισχύονται καί μέ τίς τακτικές ἐπισκέψεις τῶν μελῶν καί φίλων τῆς Ἑνώσεως στό νησί μας.

 

Ἀποτελεῖ, δέ, ὅλως ἰδιαιτέρως εὐτυχῆ συγκυρίαν τό γεγονός ὅτι κατά τήν φετινή 80η ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑνώσεως τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως νά ἀνακηρύξῃ ἐπίτιμο Πρόεδρο αὐτῆς τόν ἐπί σειράν ἐτῶν ἐπαξίως ὑπηρετήσαντα ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Πρόεδρου αὐτῆς,

 

Ἐντιμότατο κ. Ἰωάννη Πολίτη. Ὁ ἀγαπητός σέ ὅλους μας Γιάννης Πολίτης ἀναλώθηκε μέ ζῆλο καί ἀγάπη στήν ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ καλοῦ τῶν Ἰμβρίων καί προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες στή δύσκολη ἀποστολή τῆς παροχής βοήθειας στούς ἐκεῖ ἐγκατασταθέντες συμπατριῶτες μας, μεσολαβώντας στίς Ἑλληνικές Ἀρχές γιά τήν ἔκδοση πιστοποιητικῶν, ἀδειῶν παραμονῆς, ἐργασίας καί βοηθώντας τους νά ἐπιλύσουν τά ἄμεσα προβλήματα ἐπιβίωσής τους, ὅπως στέγαση, ἐξεύρεση ἐργασίας καί ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους.

 

        Ἀνεκτίμητη ὑπῆρξεν ἡ συμβολή τοῦ τιμωμένου σήμερα Ἐπιτίμου Προέδρου στήν διαφώτιση τῆς Πολιτειακῆς καί Πολιτικῆς ἡγεσίας καί τῆς εὐρύτερης κοινῆς γνώμης τῆς Ἑλλάδος ἐπί τοῦ Ἰμβριακοῦ προβλήματος, ἐνῷ στούς κόπους τοῦ ἰδίου ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό ἡ ἵδρυσις τοῦ ἰδιόκτητου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἑνώσεως, τό ὁποῖο εὐαρεστήθηκε νά θεμελιώσῃ καί νά ἐγκαινιάσῃ ἀργότερα, στίς 30 Μαΐου 2003, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος.

 

          Ὁ κ. Πολίτης ἀνήκει στη χορεία τῶν μεγάλων προέδρων τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης, ὅπως καί οἱ ἀείμνηστοι Χρῆστος Ρεκτσίνης καί Μαυριανός Γραφιαδέλλης

 

Μέ τίς ἀνωτέρω σκέψεις χαιρετίζω τόν Πρόεδρο, τόν Ἐπίτιμο Πρόεδρο τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεως καί ὅλους τούς ἀγαπητούς φίλους τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης εὐχόμενος ὑγεία, καλές γιορτές καί πᾶσαν ἐνίσχυσιν παρά Κυρίου, ὥστε ἡ Ἕνωσις νά ἀποτελῇ πάντοτε δυναμικό κίνημα διατήρησης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας καί κληρονομιᾶς ἀνάμεσα στούς Ἰμβρίους τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης.

 

 Καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένο κατά πάντα τό νέον ἔτος 2009