Ἀπό 9ης Μαρτίου 2020 καί ἑξῆς

Ἱερά Μητρόπολις Μοσχονησίων

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

         ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

---------------------------------------------------

Πρός

Τήν Ἑταιρείαν Μελέτης καί Καταγραφῆς Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ.

                                                                               Εἰς Σέρρας

 

   Εἰς τό  Δελτίο Τύπου τῆς Ἑταιρείας σας «Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδος ὑγιείας» ἀναφορικῶς πρός τόν Ἑλληνισμόν τῆς Ἴμβρου, ὄχι βεβαίως ἀπόδημον, διεπιστώσαμε τά ἑξῆς:

Περιέχει πολλές ἀνακρίβειες, μικρόν δεῖγμα τῶν ὁποίων τυγχάνουν οἱ κάτωθι:

1- οἱ κάτοικοι τῆς νήσου δέν εἶναι 260.

- δέν ἐπεσκέφθητε τήν νῆσον Τένεδον, ὡς γράφετε.

- δυσκόλως τυγχάνει ἀντιληπτή ἡ σχέσις τῆς ἑταιρείας - ἑταιρείας μελέτης καίκαταγραφῆς Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ- μέ τήν παροχήν ἰατροφαρμακευτικῆς ἀγωγῆς εἰς τούς γηγενεῖς κατοίκους τῶν νήσων Ἴμβρου καί Τενέδου.

- οὐδέν ἀνακριβέστερον τῆς ἀναφορᾶς σας ὅτι μεγίστη μερίς τῶν κατοίκων τῶν νήσων τούτων ἀδυνατεῖ νά ἀγοράσῃ τήν στοιχειώδη φαρμακευτικήν ἀγωγήν, καθ’ ἥν στιγμήν ὅλοι οἱ κάτοικοι τους διαθέτουν τήν δυνατότητα αὐτήν.

       Ἀξίζει νά σημειωθῇ ὅτι ὑπάρχει ἐπαρκής ἰατρική παρακολούθηση καί δια τούς ὁμογενεῖς  κατοίκους  τῶν νήσων Ἴμβρου καί Τενέδου, ἡ ὁποία παρέχεται ἀπὀ  ἱκανό ἀριθμό ἰατρῶν,μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἑνός ὁμοθρήσκου, ἐντός ἐξοπλισμένων νοσοκομείων τῶν νήσων  τό ὁποῖα διαθέτουν ἀσθενοφόρα καί ἑλικόπτερον δια τήν ταχεῖαν διακομιδή τῶν ἀσθενῶν εἰς τάς ἐκτός τῶν νήσων  νοσοκομειακάς μονάδας, ὡς ἐγένετο προσφάτως (12 Ὀκτωβρίου 2009) μέ τήν περίπτωσιν τῆς κ. Σοφίας Βιγλῆ, πρεσβυτέρας, ἐκ Σχοινουδίου ἡ ὁποία διεκομίσθη δι’ἑλικοπτέρου ἐξ Ἴμβρου εἰς νοσοκομειακήν μονάδα τῶν Δαρδανελίων, ἄνευ μάλιστα τινός  οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως

2-Oὐδεμία ὑπηρεσία τῆς Ἴμβρου, ὅπως Μητρόπολις καί Κυβερνητικές Ἀρχές, ἔλαβε γνῶσιν τῶν δραστηριοτήτων σας ὥστε νά σᾶς συμπαρασταθεῖ καί νά διευκολύνει τό ἔργο σας. Καί τοῦτο, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Μητροπολίτης τηλεφωνικῶς σᾶς ἐνημέρωσεν ὅτι ἔχετε καί τήν εὐλογίαν τοῦ Πατριαρχείου ἐφ’ ὅσον λάβετε ἐκ τῶν προτέρων τίς ἀπαιτούμενες ἐκ μέρους τῶν Κυβερνητικῶν Ἀρχῶν ἄδειες.

      Ἐπί τοῦ προκειμένου ὁ Μητροπολίτης μας ἐκφράζει ἔκπληξη καί δυσαρέσκεια καί παρακαλεῖ νά μᾶς ἐνημερώσετε γιά τίς ἐν λόγῳ δραστηριότητές σας.

                                                      Ἀπό τό Γραφεῖο

                                     τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου